1 Srpski MiR Prirucnik Low

Publish in

Documents

3 views

Please download to get full document.

View again

of 120
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1 Srpski MiR Prirucnik Low
Transcript
  ПРИРУЧНИК за учитеље уз уџбенички комплет СРПСКИ ЈЕЗИК за први разред основне школе Зоран Б. Гаврић ·  Мирјана Ковачевић ·  Радмила Жежељ Ралић  МАША И РАША Приручник за учитеље уз уџбенички комплет Српски језик за први разред основне школеПрво издање Аутори:  Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић, Радмила Жежељ Ралић Илустрације: Тихомир Челановић Фотографије:  aрхива Издавачке куће „Klett” и Shutterstock.com  Рецензенти:  Радмила Жежељ Ралић, професор разредне наставе, ОШ „Јосиф Панчић”  у Београду  др Свенка Савић, професор, Филозофски факултет у Новом Саду Радиша Ђорђевић, дипломирани педагог из Пожаревца Ивана Васиљевић, професор разредне наставе, ОШ „Уједињене нације” у Београду Наташа Николић-Гајић, професор разредне наставе, ОШ „Краљ Александар I” у Пожаревцу  Графичко обликовање:  „АБРАКА ДАБРА”, Нови Сад Обликовање корица:  Издавачка кућа „Klett” Лектура и коректура:  Штрикла И здавач:  Издавачка кућа „Klett” Маршала Бирјузова 3‒5, 11000 Београд Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385 office@klett.rs, www.klett.rs За издавача:  Гордана Кнежевић Орлић Главни уредник:  Александар Рајковић Уредник:  др Зона Мркаљ Руководилац пројекта:  Александра Стаменковић Штампа:  Colorgrafx, Београд Тираж: 500 примерака Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима. © Klett, 2015.ISBN 978-86-7762-685-3 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 371.3::811.163.41-028.31(035)  ГАВРИЋ, Зоран Б., 1969-  Маша и Раша. Приручник за учитеље уз  уџбенички комплет Српски језик : за први разред основне школе / Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић, Радмила Жежељ Ралић ; [илустрације Тихомир Челановић]. - 1. изд. - Београд : Klett, 2015 (Београд : Colorgrafx). - 120 стр. : илустр. ; 29 cm Тираж 500. - Напомене и библиогрфске референце  уз текст. - Библиографија: стр. 120. ISBN 978-86-7762-685-31. Ковачвић, Мирјана, 1965- [аутор] 2. Жежељ Ралић, Радмила, 1964- [аутор]a) Српски језик - Почетна настава - Методика - ПриручнициCOBISS.SR-ID 216485388  3 ЈА САМ УЧИТЕЉ Ја сам учитељ.Рођен сам у тренутку када је прво питање изашло из дететових уста.Ја сам истовремено више људи на више места....Ја сам Езоп и Ханс Кристијан Андерсен који откривају истине кроз безбројне приче....Имена оних који су се бавили мојом професијом звоне као хор познатих по својој хуманости...Ја сам од оних чија су имена и ликови одавно заборављени, али чије ће се личности и наук заувек памтити кроз успехе њихових ђака.Плакао сам од радости на венчањима бивших ученика, смејао се од срца када су им се рађала деца и стајао главе погнуте од бола и збуњености поред гробова ископаних прерано за још млада тела.Током дана од мене очекују да будем глумац, друг, медицинска сестра, и лекар, тренер, проналазач изгубљених ствари, позајмљивач новца, таксиста, политичар и чувар вере.И поред мапа, карата, формула, глагола, прича и књига, ја стварно немам шта да подучавам своје ђаке јер они морају сами да уче, а ја знам да је велика мука сазнати ко сте.Ја сам парадокс. Говорим најгласније кад најпажљивије слушам. Мој највећи дар јесте у томе што сам спреман да са пуно поштовања учим од својих ђака.Материјално богатство није мој циљ, али по читав дан налазим богатство у тражењу нових могућности да моји ђаци искористе свој таленат и у сталном откривању оних талената који су понекад закопани у онима који себе потцењују.Ја сам најсрећнији од свих који раде.Доктору је допуштено да у једном чаробном тренутку донесе живот на свет. Мени је допуштено да гледам како се тај живот свакодневно поново рађа с новим питањима, идејама и пријатељством.Ако је пажљиво гради, архитекта зна да његова грађевина може да траје вековима. Учитељ зна да ће оно што гради с љубављу и истином остати заувек.Ја сам борац, свакодневно водим битку с притиском вршњака, негативним појавама, страхом, конформизмом, предрасудама, незнањем, апатијом. Међутим, имам и велике помагаче: интелигенцију, радозналост, подршку родитеља, индивидуалност, креативност, веру, љубав и смех, који су сви уз моју заставу и жестоко ме подржавају.А вама, родитељима, треба да захвалим за овај предиван живот који имам среће да живим. Ви сте ми пружили велику част, поверивши ми ваш највећи допринос вечности, вашу децу.  4 И зато имам веома богату прошлост. Садашњост ми је изазовна, авантуристичка и забавна јер ми омогућава да свој живот посветим будућности.Ја сам учитељ...   Џон В. СлотерИз књиге  Мелем за душу Џек КенфилдМарк Виктор ХансенОвим приручником желели смо да новим идејама помогнемо учитељима практичарима, да их усмеримо и/или подстакнемо да трагају за сопственим решењима у реализацији наставе српског језика. Жеља нам је да часови српског језика представљају занимљиву авантуру кроз коју ученик лети на сопственим крилима ка неком свом личном максимуму.Први део односи се на приручник који прати буквар  Маша и Раша – Игра словима . Указује на специфичности буквара и конкретне идеје за реализацију појединих наставних јединица. Ту  је и знатан број илустрација и текстова које учитељ може умножити и поделити ученицима као додатни материјал за увежбавање читања, говорне вежбе или истраживачки рад.Други део приручника, који се односи на читанку „Игра речи”, чине три дела. У првом делу представићемо концепт Читанке. У другом ћемо се укратко осврнути на методичку теорију наставе српског језика, док је трећи конкретан и представља низ примера добре методичке праксе. Приручник ће понудити и идеје у вези са планирањем наставе српског  језика и књижевности у првом разреду. Основна намера нам је да укажемо на савремене приступе настави и да у складу са тим наведемо идеје које ће оснажити компетенције наставника, а ученике првог разреда уважити и учинити мотивисанијим и приврженијим школи и учењу уопште. Подсећамо на циљ и оперативне задатке наставе српског језика у првом разреду као и чињеницу да матерњи језик има суштински значај за интелектуални, емоционални и социјални развој сваког детета. С обзиром на то да од квалитета комуникације зависи  укупан просперитет појединца па и друштва у целини, наше суштинско опредељење представљаће идеје за функционално учење језика, тим пре што знања стечена у настави српског језика и књижевности представљају основу за учење и наставу и у свим другим наставним предметима и животу уопште.  
Related Search

Previous Document

IC Sirkumsisi

Next Document

CG8010

Related Documents
A40A UKver2.1 Low
Sep 21, 2017

A40A UKver2.1 Low

View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks