Gods leiding in ons leven en De Heilige Geest

Publish in

Documents

83 views

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
CSR Delft 6 september 2011 Drs. G.C. Vreugdenhil. Gods leiding in ons leven en De Heilige Geest. 1. De Heilige Geest is Gods belofte voor wie gelooft in de Heere Jezus. Uitgangspunt. 2. Van Inwerking naar Inwoning.
Transcript
CSR Delft 6 september 2011 Drs. G.C. Vreugdenhil Gods leiding in ons levenenDe Heilige Geest 1 De Heilige Geest is Gods belofte voor wie gelooft in de Heere Jezus. Uitgangspunt 2 Van Inwerking Heere Jezus.naar Inwoning
 • De Heilige Geest stelt je voor aan de Heere Jezus – via Bijbel, Kerk, Gelovigen etc.
 • Je leert Jezus kennen en krijgt Hem lief – Geloven is Ja zeggen tegen liefde, vergeving en vriendschap van Jezus. 3. Je ontvangt de Heilige Geest als geschenk van God (Hand. 2:38; Ef. 1:13).
 • 3 Inwerking Heere Jezus.→ Inwoning Heilige Geest Jezus is Koning Ik op troon Op weg naar Jezus Geloven in Jezus 4 Als we tot geloof komen in Jezus, komt de Heilige Geest in ons hart / leven wonen. De Heilige Geest heeft nu een landingsplek – uitvalsbasis (onze menselijke geest) Inwoning 5 Wat doet ons hart / leven wonen. de Heilige Geest? 1. Hij versterkt onze relatie met God. 2. Hij werkt aan ons karakter. 3.Hij schenkt ons gaven om God en onze naaste te dienen. 6 Onderscheid van Paulus ons hart / leven wonen. (1 Korinthe 2:14-15): Docheenongeestelijkmensaanvaardtniethetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hijkan het nietverstaan, omdat het slechtsgeestelijktebeoordelen is. Maar de geestelijkemens… geestelijk – ongeestelijk pneumatikos – psuchikos 7
 • geest ons hart / leven wonen. : is de landingsplek van de Heilige Geest (Rom. 8:16)
 • psyche (ziel): het verstand, wil en gevoel
 • lichaam: ons lichaam met z’n 5 zintuigen (reuk, smaak, zicht, tast en gehoor)
 • 8 Mensvisie ons hart / leven wonen. 1 Tes. 5:23: En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheeluwgeest, ziel en lichaammogebij de komst van onzeHeereJezusChristusblijken in allen dele onberispelijkbewaardtezijn. geest ik Ziel / Psyche lichaam 9 Relatie met God ons hart / leven wonen. Gebed geest ik Relatie met anderen Contact met wereld Psyche (ziel) lichaam 10 Hoe werkt de Heilige Geest? ons hart / leven wonen. Menselijke geest: landingsplek - uitvalsbasis geest Vijf zintuigen: Reuk Smaak Zicht Tast Gehoor ik Verstand Wil Gevoel Ziel / Psyche lichaam 11 De Heilige Geest werkt via onze geest ons hart / leven wonen. Vernieuwing van ons leven geest Verstand: verlicht Wil: omgebogen Gevoel: gericht ik psyche (ziel) lichaam Handelen Gehoorzamen 12 Probleem: ons hart / leven wonen. Verstand – Wil – Gevoel bepalen zelf wat goed is Autonoom Los van God geest ik psyche (vlees) lichaam Zonde 13 God spreekt of geeft opdracht ons hart / leven wonen. In het Spoor van de Geest 1. geest Verstand Wil Gevoel accepteren wat God zegt en hebben dienende funktie ik 2. psyche (ziel) 3. lichaam Handelen Gehoorzamen 14 De Heilige Geest ons hart / leven wonen. doet dit door ons verstand, wil en gevoel te vernieuwen. De Heilige Geest werkt aan relatie, karakter en geeft gaven. De Heilige Geest is met ons bezig om ons op Jezus te laten lijken. 15 Psalm 32:8-9 ons hart / leven wonen. ‘Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij moet gaan; Ik raad u; Mijn oog is op u. Wees niet als een paard...’ Joh. 16:13 ‘De Geest van de waarheid, zal u de weg wijzen in heel de waarheid’ Rom. 8:14 ‘zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God’ Gods leiding door de Heilige Geest is beloofd 16 Gebed ons hart / leven wonen. Obstakels opruimen Bijbel Omstandigheden Verstandige adviezen Gods leiding in de praktijk 17 Gods leiding ons hart / leven wonen. altijd gericht op Zijn plan 18 Gods leiding ons hart / leven wonen. in ons levendoorde Heilige Geest 19
  Related Search

  Next Document

  PUISI najwa.docx

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks