Pamplet Kem Kepimpinan 2017

Publish in

Documents

515 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PAMPLET
Transcript
    SK JALAN SELANGOR (SATU) 11 November 2016 Jumaat) Tentatif Program MASA AKTIVITI 8.00 pagi Pendaftaran dan sarapan pagi 8.30 pagi ’ ce breaking’  9.15 pagi Pemimpin Muda Fasilitator: Pn. Siti Nazirah & Cik Rozita 10.45 pagi Rehat 11.00 pagi Pengendalian perhimpunan Fasilitator: En. Fakhrulazmi & En. Ahmad Peminjaman buku Fasilitator: Cik Syafiqah 12.30 tengah hari Makan tengah hari Solat 2.00 petang 1,2......Action Fasilitator : Cik Sivajothi & Pn Rokiah 3.30 petang Bersurai em     epimpinan     K    2017 15 April 2017 Sabtu 8.00 ai Unit Disiplin & Pengawas Unit Bimbingan & Kaunseling Lembaga Pengawas Pusat Sumber    Objektif Meningkatkan keyakinan peserta dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh bertanggungjawab, jujur dan efektif. Memupuk dan mengasah nilai kepimpinan dalam diri peserta sebagai pembantu guru dan pihak sekolah. Memupuk semangat setiakawan dan toleransi di kalangan peserta program. Kem Kepimpinan diadakan untuk membantu pengawas sekolah, pengawas PSS, Ketua Kelas, Pen. Ketua Kelas dan AJK unit beruniform, kelab dan persatuan di Sekolah Kebangsaan Jalan Selangor (Satu ) memahami tugas dan peranan mereka dalam membantu guru dan pihak sekolah. Dengan adanya aktiviti ini, diharapkan para peserta akan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik selain mengasah bakat kepimpinan yang ada dalam diri mereka. Pengenalan Pengawas sekolah, Pengawas Pusat Sumber dan Ahli Jawatankuasa Unit / Persatuan dan Kelab adalah para pelajar yang terpilih di peringkat sekolah. Mereka diberikan tanggungjawab dan kepercayaan untuk membantu pihak sekolah terutamanya dalam meningkatkan penguasaan disiplin pelajar. Pengawas juga adalah pelajar, mereka memerlukan keyakinan diri untuk bertugas dengan penuh dedikasi dan berketrampilan. Bagi merealisasikannya mereka memerlukan bimbingan dan panduan. Jawatankuasa Pelaksana Matlamat Penasihat En. Razwan Bin Hj. Mohd Zin Pengerusi Pn. Norazian Binti Ab. Rahman Naib Pengerusi En. Mohd Khairiee Bin Mohamad En. Azidi Bin Ghazali Setiausaha/Dokumentasi Cik Sivajothi A/P Arnasalam Cik Syafiqah Binti Mat Yusof Ice Breaking / Hadiah Pn. Pathmalosini A/P Arnasalam Makanan Pn. Rokiah Binti Ahmad Fasilitator Pn. Siti Nazirah Binti Zulkipli En. Ahmad Bin Abdullah Cik Rozita Binti Osman En. Fakhrulazmi Bin Tukiran Juru gambar / Buku Program   Pn Siti Nazirah Binti Zulkipli Sijil
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks