Rancangan Mengajar Harian 4 Cemerlang NOTASI

Publish in

Documents

66 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
notasi
Transcript
   Rancangan Mengajar Harian Tarikh : 11 Ogos 2017 Tahun / Kelas : 4 Cemerlang Mata pelajaran : Pendidikan muzik Kemahiran / Fokus : Membaca dan menulis notasi not Konsep : Melodi Tema : Penghasilan muzikal Tajuk : Kelas Muzik Masa : 10.30 pagi  –  11.00 pagi Bilangan pelajar : 28 orang Standard Kandungan : 4.1 Membaca dan menulis not. Standard Pembelajaran : 4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C‟, D‟ pada baluk.  - Semibrif - Minim - Krocet - Kuaver Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat : 1. Menamakan dan menulis not G, A, B, C’ dan D’ pada baluk dengan betul. 2. Menulis not G, A, B, C’ dan D’ mengunakan jenis not semibrif, minim, krocet dan kuaver dengan betul pada baluk dengan betul. Pengetahuan sedia ada : Murid pernah belajar simbol muzik dan jenis not. BBM : Kertas baluk, kibod, kertas mahjong. Kemahiran Berfikir : Mengaplikasi Eleman merentas kurikulum : Bahasa Penerapan nilai-nilai murni : Kerjasama  Fasa/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (3 minit ) Nyanyi lagu Kelas muzik 1. Guru menyanyikan lagu Kelas Muzik di hadapan kelas yang mengandungi not G, A, B, C’ dan D’.  Bbm : kibod Nilai murni : Kerjasama Langkah 1 (7 minit ) Menyanyikan lagu Kelas muzik 1. Guru meminta murid mengimatasi nyanyian lagu Kelas muzik dengan menepuk tangan. 2. Murid mengitimasi nyanyian lagu Kelas Muzik dengan bertepuk tangan. 3. Guru menukar lirik lagu kepada sebutan notasi G, A, B, C’,   D’  dan meminta murid menyanyikan lagu menggunakan sebutan notasi tersebut. Bbm : Kibod Nilai murni : kerjasama Langkah 2 (7 minit ) Memperkenal notasi G, A, B, C’ dan D’  pada baluk. 1. Guru memperkenal notasi pada baluk menggunakan jenis not semibrif mengikut lagu Kelas muzik yang dinyanyikan. 2. Murid perlu menulis notasi pada buku latihan muzik. 3. Kemudian, guru menerangkan bahawa dalam sesebuah lagu terdapat pelbagai jenis not iaitu semibrif, minim, krocet dan minim. Bbm : Kertas baluk KB: mengaplikasi Nilai murni : Kerjasama Langkah 3 ( 9 minit ) Menulis notasi G,  A, B, C’ dan D’  menggunakan  jenis not yang betul mengikut lagu. 1. Murid dibahagi dalam kumpulan berempat untuk menulis not menggunakan jenis not yang betul mengikut lagu dalam satu bar. 2. Kemudian murid membaca notasi yang telah ditulis pada baluk mengikut kumpulan dan seterusnya secara keseluruhan. 3. Guru mengiringi murid menyanyikan sebutan notasi menggunakan kibod. Bbm : kertas baluk Kb : Mengaplikasi Nilai murni : Kerjasama Penutup (4 minit) Rumusan 1. Guru merumuskan kembali topik pelajaran yang dipelajari pada hari ini bersama dengan murid. Nilai murni : Kerjasama
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks