Rancangan Pengajaran Harian 4

Publish in

Documents

75 views

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
matematik pemulihan
Transcript
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KELAS PEMULIHAN KHAS Nama Guru: Bil. Murid: / 8 orangKelas : 2B Tarikh : 10/7/2017Matapelaaran: Matematik Masa: 11!0 12!0Tauk: #perasi tam$ah lingkungan 10#$ekti% pem$elaaran: &ada akhir pem$elaaran murid dapat 1. menamakan sim$ol tam$ah' sama dengan dan nom$or 1 sehingga 10 dengan $antuan kad.2. Men(elesaikan ) daripada 8 a(at Matematik dengan menggunakan o$ek (ang disediakan oleh guru.!. men(elesaikan ) daripada 8 a(at Matematik $erdasarkan gam$ar o$ek.&engetahuan sedia ada: Mengenal angka 1 hingga 10' operasi tam$ah dalam lingkungan 10Bahan $antu mengaar: 1. *em$aran kera2. +adu !. Kad nom$or   ,. Kad a(at Matematik). Komputer ri$a-. kan magnet  *angkah si pelaaranatatan et induksi ) minit1. Guru dan murid men(an(i 3*ittle ndians42. Murid mengga(akan gerak $adan mengikut rentak musik.!. Guru $ersoal a5a$ dengan murid $erapa $ilangan adik $eradik' $ilangan kakak' $ilangan a$ang.BBM:Komputer 6ideo lagu 3*ittle ndians4*angkah 1 1) minit1. Guru menelaskan konsep tam$ah' sim$ol tam$ah dan sim$ol sama dengan dengan menggunakan kad.2. Guru mengam$il se$ii dadu dan meletakkan(a kedalam $akul.!. Guru meminta murid mengira $erapa $ii dadu (ang ada dalam $akul.,. Kemudian guru menam$ah se$ii lagi dadu kedalam $akul dan meminta murid mengira dadu di dalam $akul.). Guru terus menam$ah se$ii demi se$ii dadu hingga menghasilkan $ilangan 10 dan terus meminta murid mengira.BBM:Kad +adu*angkah 2 20 minit1. Guru menunukkan a(at Matematik operasi tam$ah dengan menggunakan kad.2. Guru mem$im$ing murid men(elesaikan a(at Matematik operasi tam$ah dengan menggunakan dadu.BBM: kan MagnetKad operasi matematik+adu  !. Guru men(ediakan permainan memaning ikan magnet (ang disusun di suatu sudut kelas kepada murid.,. Murid dikehendaki memaning ikan magnet di dalam $esen(ang mengandungi pen(elesaian masalah. ). Murid perlu men(elesaikan masalah matematik (ang terdapat pada ikan magnet terse$ut.-. Murid men(elesaikan masalah Matematik dengan menggunakan o$ek (ang disediakan oleh guru iaitu dadu. *angkah !1) minit1. Guru mengedarkan lem$aran kera.2. Murid dikehendaki men(elesaikan a(at matematik $erdasarkan gam$ar o$ek.BBM: *em$aran kera&enutup ) minit 1. Guru men(oal setiap murid mengenai tauk (ang dipelaari pada hari ini.Guru dan murid men(an(i semula lagu 3Ten *ittle ndians4 se$elum $ersurai.BBM:Komputer ri$a
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks