RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KELAS PEMULIHAN KHAS
Nama Guru: Bil. Murid: / 8 orangKelas : 2B Tarikh : 10/7/2017Matapelaaran: Matematik Masa: 11!0"12!0Tauk: #perasi tam$ah lingkungan 10#$ekti% pem$elaaran: &ada akhir pem$elaaran murid dapat 1. menamakan sim$ol tam$ah' sama dengan dan nom$or 1 sehingga 10 dengan $antuan kad.2. Men(elesaikan ) daripada 8 a(at Matematik dengan menggunakan o$ek (ang disediakan oleh guru.!. men(elesaikan ) daripada 8 a(at Matematik $erdasarkan gam$ar o$ek.&engetahuan sedia ada: Mengenal angka 1 hingga 10' operasi tam$ah dalam lingkungan 10Bahan $antu mengaar: 1. *em$aran kera2. +adu !. Kad nom$or 
 
,. Kad a(at Matematik). Komputer ri$a-. kan magnet
 
*angkah si pelaaranatatan et induksi ) minit1. Guru dan murid men(an(i 3*ittle ndians42. Murid mengga(akan gerak $adan mengikut rentak musik.!. Guru $ersoal a5a$ dengan murid $erapa $ilangan adik $eradik' $ilangan kakak' $ilangan a$ang.BBM:Komputer 6ideo lagu 3*ittle ndians4*angkah 1 1) minit1. Guru menelaskan konsep tam$ah' sim$ol tam$ah dan sim$ol sama dengan dengan menggunakan kad.2. Guru mengam$il se$ii dadu dan meletakkan(a kedalam $akul.!. Guru meminta murid mengira $erapa $ii dadu (ang ada dalam $akul.,. Kemudian guru menam$ah se$ii lagi dadu kedalam $akul dan meminta murid mengira dadu di dalam $akul.). Guru terus menam$ah se$ii demi se$ii dadu hingga menghasilkan $ilangan 10 dan terus meminta murid mengira.BBM:Kad +adu*angkah 2 20 minit1. Guru menunukkan a(at Matematik operasi tam$ah dengan menggunakan kad.2. Guru mem$im$ing murid men(elesaikan a(at Matematik operasi tam$ah dengan menggunakan dadu.BBM: kan MagnetKad operasi matematik+adu
 
!. Guru men(ediakan permainan memaning ikan magnet (ang disusun di suatu sudut kelas kepada murid.,. Murid dikehendaki memaning ikan magnet di dalam $esen(ang mengandungi pen(elesaian masalah. ). Murid perlu men(elesaikan masalah matematik (ang terdapat pada ikan magnet terse$ut.-. Murid men(elesaikan masalah Matematik dengan menggunakan o$ek (ang disediakan oleh guru iaitu dadu. *angkah !1) minit1. Guru mengedarkan lem$aran kera.2. Murid dikehendaki men(elesaikan a(at matematik $erdasarkan gam$ar o$ek.BBM: *em$aran kera&enutup ) minit 1. Guru men(oal setiap murid mengenai tauk (ang dipelaari pada hari ini.Guru dan murid men(an(i semula lagu 3Ten *ittle ndians4 se$elum $ersurai.BBM:Komputer ri$a
of 5