I cas

Publish in

Documents

3 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
-rim
Transcript
  Главни токови римске спољнополитичке и унутрашње историје од 509. до 264. г .Република је успостављена, по аналистичкој традицији, 509. године унутрашњим превратом који је извела домаа аристократија !ве бе у зимском семестру, #$$$ час%.&рганска веза два процеса у историји ране Републике'(. )талешка борба и ре*ормисање римске др аве и друштва кроз законодавство. +. Римско освајање талије, које је резултирало њеним политичким уједињењем на принципу кон*едерације и инкорпорације. Спољнополитичка историја има $. -ети век им и !атински саве ва документа из први/ година Републике сведоче о постепеном слабљењу римске доминације уацију која је била успостављена у време етрурски/ краљева' 1говор изме2у Рима и 3артагине из 50#.  г. !4678. , ++% и 1говор Рима са атинским савезом из 49$.  !  foedus Cassianum % који је склопљен после битке код Регилског језера !:;<7=. >?6. @, 95%. 1 ме2увремену одиграле су се две битке' уједињени атини уз помо Aристодема из 3уме победили су 506.  код Aриције -орсениног сина AрунсаB 496.  битка изме2у атинског савеза и Рима на Регилском језеру.. CD. Eројни савез' атини, Рим, Fерници.3роз читав 5. век )авез је водио ратове са непријатељима који су са сви/ страна угро авали ациј' Gтрурци, )абињани, Gкви, Hолсци. &д средине века )авез прелази у о*анзиву. &снивање колонија на освојеној територији. им и %еји CI9. битка код 3ремере !Jабијевци%C+@' Рим заузима Jидену !3орнелије 3ос% 405&$96 . &псада и пад Hеја !Jурије 3амил%. Eериторија Hеја припојена Риму.$$. Kетврти век $#'.  Lитка код Aлије. Гали  освајају Рим. &псада 3апитола. 1нутрашња стабилност нарушена. )авез са атинима и Fерницима се распада.Рим поди е прве камене бедеме !тзв. )ервијев зид%.DIM@0' ратови са атинима, Gквима, Hолсцима, Nалима, Gтрурцима !Eарквинији и J?лерији%5D. обновљен савез са атинима' војсково2е )авеза под вр/овном командом римског конзула. $40&$$# . ат са !атинима  и њи/овим савезницима 3ампанцима и Hолсцима. Распуштање латинског савеза. &днос поједини/ заједница према Риму регулисан римским законима. Eериторија под контролом Рима' ју на Gтрурија, ациј, западна 3ампанија !3апуа, 3ума%. им и Самнити !средња талија%)таништа )амнита. #OP =?QPRS. Tентар )амнитског савеза' UV;?<RS #OWR=.5C. савез Рима и )амнита !река ирис граница%XCMC(. -рви самнитски рат. -итање веродостојностиY $26&$04.  руги самнитски рат1зрок' продор )амнита у 3ампанију.-овод' савез Рима и Zапуља из +@. Aпули савезници Рима. $2(.  3аудински кланац(+. отпочиње изградња пута од Рима до 3апуе !V;? [\\;?%. Реорганизација римске војске.(@. Рим прелази у о*анзиву.  Резултат рата' )амнити нису потчињени, али су потиснути на своју територију. Рим задобио савезнике у северној Aпулији, 3ампанији !Zола, Zуцерија%, у централним Aпенинима !]арси, -елигни, ]аруцини, Jрентани%.$$$. Eреи век 29#&290.  Eреи самнитски рат+99. Nали упадају у Gтрурију и продиру до римске територије. )амнити користе анга ованост Рима на северу и упадају у уканију. Рат се води у две *азе и на два *ронта' (. ју ном !)амниј, уканија% 3онзули +9D' уције 3орнелије )ципион Lарбат !^?P?R=;?, _;=?R<? у )амнијуB уканија% и Nнеј Jулвије !UV;?<RS #OWR=' центар )амнитског савеза%+. северном !1мбрија%' савез )амнита и Nала !)енони%.+95. _?SOP;<RS !1мбриј?%' Римљани пора ени од Nала и )амнита. 295.  `O<W;<RS' победа конзула Jабија Рулијана и еција ]уса.+9(. конзул уције -остумије заузима Hенузију !Aпулија%.+90. склопљен мир са )амнитима. )татус савезника. 290&2#0. ат са Са)инима* Галима и +трур,има  !северна талија%&д (0. г. сви етрурски градови су били везани уговорима са Римом. +90. конзул ]аније 3урије ентат покорава )абињане !анектирана територија до aадрана%+DC. )енони прелазе Aпенине, упадају у Gтрурију и опседају Aрециј који је остао лојалан Риму. 3онзул Tецилије ]етел гине у бици. Hолсиниј и Hулци се одмеу од Рима.]аније 3урије ентат, протерује )еноне из талије. bи/ова земља је припојена Риму !?cOP d?66;QR=%. 2#$.  Lоји из Tисалпинске Nалије !U<<;?% упадају у талију, придру ују се побуњеним Gтрурцима и упуују се на Рим. eауставио и/ је и победио конзул конзул 3орнелије олабела кодHадимонског језера !око D0 fS северно од Рима%. Hолсиниј и Hулци одупирали су се до +D0. када су били прину2ени да склопе савез са Римом и препусте му део територије. 2#0&2'2. ат са -арентом  !ју на талија%+D5. )авез Рима са Eуријима. +D(. Eарент протерује римски гарнизон из Eурија и провоцира рат са Римом.+D0. Eарент анга ује епирског краља -ира да са најамничком војском води рат против Рима. Lитке код Fераклеје, Aускула !+I9%, Lеневента !+I5%.Nрчки градови, уканци, )амнити и Lрутији прину2ени да ступе у савез са Римом. Eарент је морао да прими римски гарнизон у своју твр2аву. нутрашња историја има -оларизација унутар римског друштва ране Републике, која се испољила кроз тешке социјалне иполитичке сукобе и покренула процес структуралне транс*ормације римског друштва, произашла је из кон*ликта ме2у слободним гра2анима' на једној страни су били патрицији, привилеговани слој !племии по ро2ењу и велепоседници%, а на другој обични гра2ани чија су политичка права била ограничена и од који/ су многи били у тешкој економској ситуацији. Eа ме2усобна супротстављеност стале а довела је до политички/ кон*ликата који су трајали више од два века и који су били од далекосе ног значаја за будуност римског друштва.-рва *аза сталешке борбе-рву *азу борбе, током 5. и прве треине C. века, карактерисало је *ормирање два ме2усобно супротстављена *ронта, током које су се плебејци кроз опозицију према патрицијату про*илисали као посебан стале и створили др аву у др ави. 1становили су властиту скупштину ! concilium plebis % и слу бенике ! tribuni plebis, aediles % и приморали патриције да и/ признају. C9C. )ецесија' lex sacrata ! tribuni plebis %CI(. -ублилијев закон ! lex Publilia %C5(MC50. eакони (+ таблица ! leges XII tabularum %  CC9. eакони Hалерија и Fорација ! leges Valeriae Horatiae %CCC. 3анулејев закон ! lex Canuleia %CC5. Hојни трибуни са конзулском влашу ! tribuni militum consulari potestate %руга *аза сталешке борбе1 другој *ази, од шездесети/ година C. века до почетка . века, дошло је до изједначавања водеег плебејског слоја са патрицијима што је имало за последицу *ормирање једног новог горњег !владајуег% друштвеног слоја. стовремено, током сталешке борбе, изгра2иване су и политичке институције римске републике !магистратуре, скупштине%, као и принципи организације римске власти на освојеној територији у талији.(. Aграрно законодавство !?cOP \R86;QR=%B олакшице у исплати дуговаB укидање ду ничког  ропства.+. зједначавање патриција и плебејаца у индивидуалним политичким правима !право на обављање магистратура и свештенички/ слу би%. . зградња републиканског др авног уре2ења. $6'.  eакони ицинија и )екстија ! leges Liciniae Sextiae % $$9. -ублилијеви закони   ! leges Publiliae %'  $00.  &гулнијев закон !  рlebiscitum Ogulnium %  $(2. или касније.   &винијев закон !  рlebiscitum Ovinium % 2#'. Fортензијев закон ! lex Hortensia %
Related Search
Related Documents
BAB I PENDAHULUAN
Sep 20, 2017

BAB I PENDAHULUAN

BAB I NARKOBA
Sep 20, 2017

BAB I NARKOBA

BAB I Pendahuluan
Sep 20, 2017

BAB I Pendahuluan

Sediment as i
Sep 20, 2017

Sediment as i

BAB I PENDAHULUAN
Sep 20, 2017

BAB I PENDAHULUAN

?Which town am I?
Sep 20, 2017

?Which town am I?

BAB I PENDAHULUAN
Sep 20, 2017

BAB I PENDAHULUAN

 BAB I PENDAHULUAN
Sep 20, 2017

 BAB I PENDAHULUAN

Lesson 9 Act I.I-III
Sep 20, 2017

Lesson 9 Act I.I-III

Gifted English I
Sep 20, 2017

Gifted English I

View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks