Narodziny Wenus - Boticcelli

Publish in

Documents

3,017 views

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Renesans w architekturze, rzeźbie i malarstwie, (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita - odrodzenie ), w sztuce okres rozwoju…
Transcript
Renesans w architekturze, rzeźbie i malarstwie, (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita - "odrodzenie"), w sztuce okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI w. - we Włoszech od XIV w. Charakteryzowały go m.in.: fascynacja antykiem, odrodzenie nauki, humanizm, rozkwit świeckiego życia społecznego, ponadto indywidualizm i docenienie roli artysty w kształtowaniu kultury. Renesans był stylem w sztuce zapoczątkowanym we Florencji na początku XV w. i promieniującym na inne kraje Europy. Nawiązanie do osiągnięć antyku wyrażało się poszukiwaniem harmonii form i jasności konstrukcyjnej, a przede wszystkim, wzorem Greków, pojmowaniem piękna jako wartości obiektywnej, sprawdzalnej przy pomocy intelektu.Dla rozwoju sztuki renesansu duże znaczenie miało powstanie mecenatu mieszczańskiego oraz zmiana społecznej pozycji artystów - niektórzy z nich z rzemieślników stali się cechowymi samodzielnymi, wszechstronnymi twórcami. Do popularyzacji nowych form przyczyniła się teoria sztuki - publikowane traktaty i wzorniki (L.B. Alberti, A. Palladio, P.Della Francesca, Leonardo da Vinci).To właśnie renesans odkrył piękno ludzkiego ciała. To malarze z XVI wieku sięgnęli po owoc zakazany. Porzucili fałszywą pruderię średniowiecza. Ciało ludzkie w okresie renesansu było darzone wielką miłością i stopniowo zsuwał się z niego płaszczyk wstydu. Pod przykrywką scen z mitologii artyści mogli pokazać na obrazie obnażoną pierś kobiecą czy nagie pośladki. Jedno z pierwszych dzieł, które rozpoczęło tę cudowną epokę. to „Narodziny Wenus” Botticelliego. Bogini wiosny i roślinności. Rzymska odpowiedniczka Afrodyty .Jej wdzięki zostały szeroko rozpropagowane na przestrzeni lat. Narodziny Wenus - BoticcelliArchitektura Dla architektury wzorem idealnych proporcji i podziałów były liczne zabytki rzymskie. Nowością były centralne budowle kopułowe. Stosowano antyczne proporcje architektoniczne operując kolumnami i belkowaniem. Rozpowszechnia się schemat łuku triumfalnego oraz portyk z trójkątnym tympanonem. Występują często ornamenty o rodowodzie grecko-rzymskim m.in.: liście akantu, rozety, wieńce, układy kandelabrowe.Najważniejsze typy architektoniczne to: pałac miejski z arkadowym dziedzińcem wewnętrznym, willa podmiejska z kondygnacją reprezentacyjną na parterze, ponadto wznoszone poza miastami pałace otoczone fortyfikacjami ziemnymi, tzw. palazzo in fortezza. W budownictwie sakralnym charakterystyczne były kaplice na planie centralnym. W świeckiej architekturze miejskiej renesansowe formy nadawano ratuszom, giełdom, sukiennicom. W konstrukcjach budowlanych szeroko stosowano łuk półkolisty, kolumnady arkadowe, proste belkowania, kopuły, sklepienia kolebkowe lub krzyżowe, stropy kasetonowe.Bazylika św. Piotra, kopuła zaprojektowana przez Michała Anioła (1547).AutoportretKopuła widziana od środkaBazylika św. Piotra - WatykanArchitektura renesansowej Francji - Zamek w Chambord (fr. château de Chambord), największy z zamków w dolinie LoaryRezydencja położonana nizinie Romanii FerraraMalarstwoMalarstwo renesansowe koncentrowało się na problematyce konstrukcji przestrzeni i bryły przedstawianych przedmiotów. Charakterystyczny dla malarstwa był zwrot ku naturze ugruntowany jej obserwacją. Rozwijało się też malarstwo portretowe - najpierw w ujęciu profilowym, a następnie ukazujące półpostaci. Pojawiająca się często tematyka religijna i mitologiczna stanowiła w wielu przypadkach pretekst do przedstawiania życia współczesnego. Pejzaże dawały szczególne możliwości eksperymentowania w zakresie trójwymiarowej przestrzeni. Czystym, nasyconym kontrastowo barwom towarzyszyło rozproszone światło.Największymi mistrzami koloru i światła byli Wenecjanie. W zakresie techniki szczególne znaczenie miało stopniowe zastępowanie tempery techniką olejną - jako podobrazie obok dotychczasowej deski pojawiło się płótno. W malarstwie ściennym powszechna była technika fresku.Najważniejszymi malarzami renesansu byli: S. Botticelli, A. del Castagno, D. Venziano, D. Ghirlandaio, P. Della Francesca, L. Signorelli, Carpaccio, Giorione, Tycjan.Michał Anioł, fresk Sąd Ostateczny z Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Stworzenie AdamaLeonardo da Vinci – Dama z gronostajemOstatnia wieczerzaGioconda Mona Lisa – Leonardo da VinciAutoportretRzeźbaRzeźbie renesansu dał niejako początek konkurs w 1401 na brązowe drzwi do baptysterium przy Katedrze Florenckiej, którego zwycięzcą został L. Ghiberti - wskrzeszono wówczas antyczną technikę odlewu w brązie.Najpowszechniejszym materiałem stał się jednak kamień (głównie marmur). Rzeźba oderwała się od tła i stanowiła coraz częściej samodzielną kreację wolno stojącą. Tworzono popiersia portretowe, posągi konne, akty i przyścienne nagrobki niszowe. Płaskorzeźby pełniły rolę dekoracyjną i ornamentalną.Najważniejszym przedstawicielem rzeźby wczesnego renesansu był florentczyk Donatello, którego Dawid (ok. 1430) to pierwszy akt w rzeźbie pełnej od czasów antyku. Tego samego dłuta jest pierwszy od starożytności wielki posąg konny - pomnik Gattamelaty w Padwie (1453). Czołowymi rzeźbiarzami byli także: M. da Fiesole, A. del Verrochcio, J. della Quercia, J. Sansovino, L. della Robbia, który wprowadził do rzeźby technikę glazurowanej terakoty.Do arcydzieł renesansu należą wczesne prace Michała Anioła: Pietà Watykańska (1498-1500), Dawid (1501-1504), Mojżesz (1513-1516).Dawid – Michał AniołPorwanie Sabinek – Jean BoulogneFragment II drzwi do baptysterium Katedry Florenckiej (1403-1424) Michał Anioł, Pieta, Bazylika św. Piotra w Watykanie. Michał Anioł, Mojżeszw kościele Św. Piotra w Okowach, RzymWykonała Agata Lucia
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x