Op de Berg van God

Publish in

Documents

255 views

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Op de Berg van God. Op de Berg van God. Op de Berg van God. Op de Berg van God. “Ik zal je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weg haal, zul je mij van achteren zien.”. Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend:.
Transcript
Op de Berg van God Op de Berg van God Op de Berg van God Op de Berg van God “Ik zal je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weg haal, zul je mij van achteren zien.” Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: IK BEN Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: IK BEN Exodus 3:14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.” Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol IK BEN Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol Genadig IK BEN Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol Genadig Geduldig IK BEN Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol Genadig Geduldig Trouw IK BEN Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol Genadig Geduldig Trouw Waarachtig IK BEN Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol Genadig Geduldig Trouw Waarachtig Vergeven is mijn lust en mijn leven IK BEN Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol Genadig Geduldig Trouw Waarachtig Vergeven is mijn lust en mijn leven Maar Ik straf als het moet IK BEN Jona 4:2 Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.’ Ezechiël 18:4 Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven. Ezechiël 18:23 Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Op de Berg van God Maakt Hij zichzelf bekend: Liefdevol Genadig Geduldig Trouw Waarachtig Vergeven is mijn lust en mijn leven Maar Ik straf als het moet IK BEN
Related Search
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x