1 Pamplet Nilam 2017

Publish in

Documents

170 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
nilam
Transcript
     JAWATANKUASAKERJA Pengerusi  En. Amir Hamzah B. Jamaludin (Guru Besar) Naib Pengerusi I En. Mohd Shah B. Md Nor   (GK Pentadbiran) Naib Pengerusi II En. Mohd Af B. Asa’ari   (GK HEM) Naib Pengerusi III Pn. Nur Hamidah Bt Mohamad Arsat (GK Koko) Penyelaras Program Pn. Norhafzah Bt Mohamad Kamil (GPM) Setiausaha Pn. Hasnizula Bt Yuso   AJK Siaraya En. Roshairizal B. Razali !K En. Murad B. Azad #in  AJK Dokumentasi  Pn. $hariah Bt. Adnan !K Pn. Noramirah Bt. %mar  AJK Pelancaran Pn. Noor Asmah Bt Mohd &smail !K Pn. 'huan Y(( H)a  AJK Kawalan Murid  Pn. Noraziah Bt. Hashim !K Pn. Sri Banun Bt. Misro RENUNGANSEJENAK      “Sesiaa un !an ber e#ut den an   ilmu   asti   tida aan m(rasa (s(*ian $ Sesiaa un !an %en &iburkan dirin!a d(n+an   ita, dan ,uu   asti sentiasa da#a%   (,aha+iaan $'   “Setia oran %un kin ada %e%i#iki keretaru%a&#adan atau &arta Na%un a%at aran beru%a %ereka !an m(milii ilmu   dan so*an santun '“*en an m(m,a-a  anda aan ,(rsama *ara na,ihuama’ dan ulama  $ *en an (malasan  akan bersa%a oran+ ,odoh  dan   hodoh $' ANJURAN +PUSAT SUMBER SEK,-AHSK SERKAM *ARAT../00 MER-1MAU ME-AKA$  SK SERKAM *ARAT %en u2akan SE/AMA0 #A0AN1 (   DIRASMIKAN OLEH :EN. AZMAN BIN JANUDIN GURU BESAR SK SERKAM DARAT PELANCARAN PROGRAM NILAM  2017  2Jom Jadi 3lat Buu45 27 FEBRUARI 2017DEWANPERHIMPUNANSK SERKAM DARAT   PENGENA-ANPR,GRAM Mat#a%at  Me%buda!akan a%a#an %e%ba2a da#a% ka#an an %urid seanan &a!at$,bekti3   Men!e%ai a%a#an %e%ba2a da#a% ka#an an %urid$  Menanae%bentukane%ikirankreati3ro resi3 danino4ati3$  Men!e%ai si3at 2intakan i#%u di da#a% i5a %urid$  Me%erban!akkan ba&an ba2aan sesuai den an ta&a erke%ban an %urid$  Me%uuk ersain an da#a% konteks %e%ba2a ba i %en2aai ke2e%er#an an$  Me5uudkan ersekitaran !an kondusi3 untuk e%ba2aan di seko#a&$  Me5uudkan sudut ba2aan di te%at6te%at !an sesuai di ka5asan seko#a&$  TENTAT17PR,GRAM    TAHAP BA8AANMUR1*   AKT191T1 N1-AM  TAHAP JAUHAR1 67 8 9:6   (GANGSA) 9;7 8 <=6 (PERAK) <:7 8 >?6 (EMAS) >=7 @ KE A0AS   (N1-AM)   7.45: Murid dan guru berkumpul di dataran perhimpunan. Bacaan doa, nyanyian lagu, lafaz ikrar dan rukunegara 7.55: Ucapan daripada Guru erpu!takaan Media #GM$%.&5: elancaran '()*M%.+&: Ucapan Guru Be!ar %.+5: 'yanyian lagu '()*M Pertandingan Pembaca Terbanyak BulananPertandingan Kelas‘Ulat Buku’Rakan Pembaca Terbaik BulananSinar PagiCabutan Bertuah bagi Pengunjung Bulanan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks