174639771-Kojim-putem-Poruka-mladom-srpskom-narastaju-koji-Broz-nije-uspeo-da-prevaspita-Slobodan-Draskovic.pdf

Publish in

Documents

63 views

Please download to get full document.

View again

of 242
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Пропаст државе,страдаље варода и на- опаки исход рата,коЈ© јв српски народ доживео између 191+1 и 191+5 годинв,изу- зетни су догађаЈи коЈи се код других народа никад не дешаваЈу или Једном у више ввкова. Последиде су ужасне. Го- дине 191+1, изгубили смо после свега 23 године* државу и слободу коЈе су веко- вима припремане и за коЈе смо се бори- лж од Карађорђа до 1 9 1 8 . А данас смо под насилем и оловним притиском свет- ског комунизма коЈи према српском на- роду има само Један став: тоталн
Transcript
  Пропаст државе,страдаље варода и на- опаки исход рата,коЈ© јв српски народ доживео између 191+1 и 191+5 годинв,изу- зетни су догађаЈи коЈи се код других народа никад не дешаваЈу или Једном у више ввкова. Последиде су ужасне. Го- дине 191+1, изгубили смо после свега 23 године* државу и слободу коЈе су веко- вима припремане и за коЈе смо се бори- лж од Карађорђа до 1918. А данас смо под насилем и оловним притиском свет- ског комунизма коЈи према српском на- роду има само Један став: тотално у- ништање.Ништа ниЈе природније него да на- род коЈи Је сасвим иаузетно страдао, посвети сву пажњу испитиваву и прона- лаже&у правих узрока своЈе пропасти и страдања, да из љих извухв поуке и да се свим силама,неодступно и мудро,без- условно бори за своЈу слободу. Данас у ЈугославиЈи под комунизмом,сви се ти сложени послови не могу обавлатн. Пресудан део терета природно пада на слободни део српског народа,српску емиграциЈу.Ме$утим,у српскоЈ емиграциЈм наЈ- већи део онога што се говори и пише врти се у круту идеЈа,навика и шабло- на из 191+1 године, или просто прати и копира савремене левичарске тенденди- Је на Западу прилагођаваља новом ста- њ7пр т.Ј.помирвња са хомунизмом. Данас кад су српском народу потрвбни л>удж вв- ликв интвлектуалне снаге и духовне сме- лости да мислв, и рволуционарних схпата- ња и борбвности да акциЈу воде, - мисао српскв вмиграциЈв Јв Јалоаа и боЈажли- ва,а акциЈа спутаиа нв#н*љвм,иедорас- лошћу и тражв&ем мжра усрвд рата.”Ова љига Јв динамит !,”0но што Је ивнвто Је непобнтно”, Изавваћвш сил- нв нападе*!, - неки су од коментара љу-  ди коЈи су рукопис прочитали. Те су реакциЈе и оцене потпуно природне. За комунисте, оа све љихове духовнв робове, који немаЈу смелости да се удаде од о- бразаца коЈима су им комунисти мсзак опрали, за ситне душе коЈе св даве у ду- ховном мртвом мору данашљжпе,еа надрж-  ■нтелектуалце у кулама од слонове костк без вжджка,аа све онв коЈж од 191+1 годж- ве нжшта р^аво нжсу заборавклж ж нжшта добро нау*жлж,-ова Је књжга сжгурно дж- жамжт. А да ће њвна појава жоазватж бесомутае нападв,Јасно Је као дан.Она је ж пжсана же само еа оже које ће да упутж ж окрепж,него ж аа оне коЈе ће .да погодж.За Србе Је хлеб, за непржЈа- твлв  отров.За Србе Је цемент,ва нвпри- Јатвлв джнамнт.Оно што Је вахно,то Је да се у кнд- еж говорж о пжта&жма о коЈима се не мо- же Кутатж, на начин којж чжжж беспред- метжжм маложрвне жзговоре дефетжста ж којж не само погађа ж тухе обмане ж ла- жж комунжстжчке пропагандв, жего открж- ва ж жжгоше жзвжтоперену фжлозофжЈу ж джЈалектжку левжчара.Полжтпка деца свжх уораста коЈа бж желела акцију беа мжслж ж борбу без о- пасности неће се лако снаћи у овоЈ књж- зж. Али акциЈе бео мжслж нвма,а нарочи- то нема борбе за слободу,са мжслж ж духом коЈж се мжре са ропством.Српском народу Је одузета власт, српске звмлв све вжже прелазе у туђе рукв,српско жме се планскж сузбжја ж бржше. Српскж народ,пошто Је понжжен, осакаћвн ж ба^ен у малолетне,нестаЈе.Је лж то немжновна ж непроменлнва судбжна српског народа? Да постепено нестаје без борбе ж да у страху од смртн умире? Да се после кобног раз- водњавања у Југословенском жнтерна- ционалнзму,сасвим распадне ж нестане у некоЈ шнро Ј, балканско Ј, европско Ј жли светскоЈ интернационали?Или Је пут да борбом оа Српство стекне право на жнвот?Ропство Је неизбежно стаље само ва оне коЈи пристаЈу да буду робовн. А слобода Је неизбежна за оне за коЈе Је она нвраздвоЈни и суштаственж део жж- вота.Последнца нестаја&а српске мислж ж Јвњаваља српског духа у ЈугославжЈж бж- ла Је пропаст ж комунизам. Васкрс срп- ског духа и српске мислж води уништв&у комунжзма ж васкрсу српске слободе.  Dr. ЛОБОДАН М. ДРАШКОВИЋ КОЈИМ ПУТЕМ? ПОРУКАМЛАДОМ СРПСКОМ НАРАШТАЈУКОЈИБРОЗНИЈЕУСПЕОДАПРЕВАСПИТА ЧИКАГО 1967
Related Search

Previous Document

Tugas Aplikom Dock 2 & 3

Next Document

Leaflet Dm

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks