1st Issue January 31, 2018

Publish in

Documents

6 views

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
The 1st Issue of January 31, 2018.
Tags
Transcript
  Qjh Qortob | Dobuory , >? =6?:]oalira Xbkvhrskty‛s ^tuahbt-]ub Bhwspophr  Frutortob F]Xtortob QortobOt]oalira tjhYtortob \kskt iur whmskth rutortob.nig   ^VI]Q^ : ^uphr Miwe 8= Ks Chttkbc ]in`y OBBKH   ^NJ]IHAH] esnjrihahrFroalira.hau Vjiti niurthsy il ]olira Xbkvhrskty Nueturh 1BHS^ =Qjh Qho 8 Xbvkhrskty  ObbiunhsBhwMukeakbcGivkh]hvkhw4 ―Qjh Vist‗ Qjh ‚Qkah Via Njoeehbch‛   ]   oalira Xbkvhrskty obbiubnha ib Qjursaoy tjot tjh ubkvhrskty wiuea mh ghrckbc wktj ]iobi`h-mosha Dhhrsib Nieehch il Jhoetj ^nkhbnhs. ]oalira oba Dhhrsib jovh mitj joa o eibc tkgh portbhrsjkp  wktj Norkekib Nekbkn, wjknj ks wjhrh tjh kaho ti ghrch tjh twi snjiies nogh ti  mh. Inkoes soy tjks pithbtkoe ghrchr  wkee nrhoth tjh shniba eorchst burskbc pricrog kb \krckbko.  ―]oalira Xbkvhrskty oba Dhhrsib Nieehch jovh o rimust jkstiry il nieeomirotkib, oba tjhsh twi crhot kbstktutkibs orh biw wir`kbc tiwora ob hvhb stribchr portbhrsjkp,‗ soka Vrhskahbt il ]oalira Xbkvhrskty, Ar. Mrkob Jhgpjkee. ―Qjks hbahovir  mhbhts tjh stuahbts, lonuety, sto, oeugbk, suppirthrs, oba niggubktkhs il mitj kbstktutkibs, oeibc wktj tjh Niggibwhoetj il \krckbko oba tjh hbtkrh rhckib.‗ Onnirakbc ti tjh prhss rhehosh, Norkekib Nekbkn nurrhbtey iwbs oba iphroths Dhhrsib Nieehch, wjknj jos o stuahbt pipueotkib il ?,?86. Dhhrsib  wos liubaha kb ?;:= oba ihrs =8 akhrhbt ahcrhhs il stuay. Qjh ghrchr  mhtwhhb Dhhrsib oba ]oalira wkee to`h  mhtwhhb ?: oba =1 gibtjs. ―Mitj snjiies orh opprionjkbc tjks pithbtkoe ghrchr lrig pisktkibs il kbstktutkiboe hxnheehbnh oba bobnkoe strhbctj. Sh‛rh nigmkbkbc lirnhs ti nrhoth sightjkbc hvhb mkcchr oba mhtthr lir tjh hbtkrh Niggibwhoetj,‗ soka Ar. Botjobkhe E. Mksjip, prhskahbt il Dhhrsib Nieehch. ―Sh mhekhvh tjot tichtjhr, wh nob hbjobnh tjh quoekty il jhoetjnorh haunotkib oba rhshornj mhtthr tjob wh niuea kbakvkauoeey.‗ Norkekib nurrhbtey hgpeiys girh tjob >86 ]oalira croauoths, 16 il wjig croauotha kb =6?<. Inkoes soy tjot tjh ghrchr wkee mhbht stuahbts hbthrkbc tjh ghaknoe hea. ―Norkekib Nekbkn ks priua ti jovh burturha Dhhrsib‛s criwtj, os kt hstomeksjha o rhputotkib lir ahvheipkbc htjknoe, `biwehachomeh, nigphthbt oba norkbc jhoetjnorh prilhsskiboes,‗ soka Bobny Jiwhee Ochh, prhskahbt, oba NHI il Norkekib Nekbkn. ―Dikbkbc tjh ]oalira Xbkvhrskty logkey ks o wibahrlue ippirtubkty lir Dhhrsib Nieehch. Girhivhr, biw ks tjh rkcjt tkgh os tjh vkskib lir o jhoetj snkhbnhs oba thnjbieicy nogpus kb ]iobi`h nighs ti eklh. Vortbhrsjkps ogibc ehoakbc onoahgkn kbstktutkibs strhbctjhb iur rhckib os o ahstkbotkib lir jhoetj haunotkib oba rhshornj, oba uetkgothey arkvh hnibigkn ahvheipghbt.‗ Inkoes hgpjoskzha tjot ]oalira Xbkvhrskty ks bit purnjoskbc Dhhrsib Nieehch oba tjot mitj kbstktutkibs orh onoahgknoeey oba bobnkoeey stomeh oba  whee.  ―Dhhrsib Nieehch oerhoay hbdiys o  wibahrlue rheotkibsjkp wktj ]oalira Xbkvhrskty,‗ soka Mksjip. ―Qjks bhxt sthp go`hs shbsh lir mitj kbstktutkibs, oba shrvhs ti hbjobnh ]oalira Xbkvhrskty‛s rhputotkib os o prhgkhr haunotkiboe ahstkbotkib lir tjish shh`kbc norhhrs kb burskbc, jhoetj norh, oba jhoetj snkhbnhs.‗ (Ehlt ti ]kcjt) Ar. Botjobkhe E. Mksjip, prhskahbt il Dhsthrsib Nieehch, Bobny Jiwhee Ochh, prhskahbt oba NHI il Norkekib Nekbkn, Ar. Mrkob I. Jhgpjkee, prhskahbt il ]oalira Xbkvhrskty Xbkvhrskty Obbiubnhs Ghrchr SktjDhsthrsib Nieehch  Bhws | = Qjh Qortob | Dobuory >?, =6?:  Q jhrh jovh mhhb ?: civhrbghbt sjutaiwbs kb X.^. jkstiry. ^kx il tjish whrh kb tjh eoth ?;36s robckbc lrig hkcjt ti ?3 aoys. Qjh gist prieibcha civhrbghbt sjutaiwb kb jkstiry wos kb eoth ?;;8, tjks eostha lir tjrhh  whh`s, shbakbc tjiusobas il civhrbghbt hgpeiyhhs  wktjiut poynjhn`s wji jovh ti wokt ubtke tjhkr bhxt poy phrkia ti cht poka. Qjhrh wos ibh kb =6?> wjknj eostha lir ?< aoys, mut il niursh, tjh gist rhnhbt civhrbghbt sjutaiwb wiuea mh tjh ibh tjot jopphbha tjks post  whh`hba. O civhrbghbt sjutaiwb typknoeey innurs wjhb eowgo`hrs nobbit ocrhh ib wjot ti luba mhlirh tjh Lksnoe  [hor, Int. ?. Kb tjks nosh, tjh ]hpumeknob oba Ahginrot Vortkhs bhhaha ti ahnkah ib Dob. ?;, wjknj ks wjhb tjh stipcop sphbakbc mkee hxpkrha. Qjh Ahginrotkn Vorty goah o lhw ahgobas, sunj os lubakbc lir o Njkearhb‛s Jhoetj Kbsurobnh Vricrog, o miist lir vhthrobs‛ norh, aksosthr rhekhl ti jurrknobh-strkn`hb orhos, oba o mrioahr kbthrvhbtkib kb tjh ipkika hpkahgkn. Qjh Ahginrots whrh lrustrotha wktj tjh stip-oba-stort boturh il sjirt-thrg sphbakbc mkees. Qjhy oesi aka bit wobt ti vith ib obitjhr sphbakbc mkee ubtke tjhy joa ob ocrhhghbt, ir o x, lir Ahlhrrha Ontkib lir Njkeajiia Orrkvoes (AONO), ghobkbc tjh Ahginrots  mein`ha o ^hboth mkee tjot wiuea luba tjh civhrbghbt. Qjus nouskbc, iur tjrhh-aoy sjutaiwb. Vrhskahbt Qrugp oba ^hb. Njun` ^njughr il Bhw  [ir` nogh neish ti ob ocrhhghbt ti jiphlueey ovhrt o civhrbghbt sjutaiwb. Eothr ib Lrkaoy tjh prhskahbt oba jks njkhl il sto ahgobaha girh nibnhsskibs ib kggkcrotkib.  Gunj il tjh lhahroe civhrbghbt inkoeey sjut aiwb horey ib ^oturaoy girbkbc olthr Ahginrots ib tjh ^hboth  mein`ha nibskahrotkib il o stipcop sphbakbc ghosurh ti `hhp tjh civhrbghbt iphrotkbc.  Inkoes ot tjh Sjkth Jiush Inh il Gobochghbt oba Muacht joa hvhb sphbt tjh post whh` nibsuetkbc wktj lhahroe ochbnkhs ib nibtkbchbny peobs kb tjh hvhbt il o sjutaiwb0 tjks ks tjh liurtj tkgh kb tjh post yhor tjhy joa ti go`h prhporotkibs lir tjks.  ^oturaoy, tjh rst inkoe aoy il tjh sjutaiwb, ]hpumeknob oba Ahginrotkn ehoahrs sphbt o eit il tjhkr tkgh osskcbkbc meogh ti honj itjhr. Qjh Jiush oba tjh ^hboth whrh kb shsskib ib ^oturaoy, mut tjot aihs bit ghob tjhy whrh chttkbc obytjkbc aibh. ―Qjh sieutkib ks ti hba tjh liieksjbhss. Kt‛s jurtkbc gkeekibs il Oghrknobs wji jovh aibh omsieuthey bitjkbc ti ahshrvh tjks,‗ ]hpumeknob ^hb. Godirkty Ehoahr Gktnj GnNibbhee soka. Lkboeey, tjh Ahginrots rhnhkvha tjh niggktghbt tjhy wobtha lrig tjh ]hpumeknobs ti jiea o vith ib kggkcrotkib ehckseotkib. Jiwhvhr, tjhy stkee nigprigksha o eit il wjot tjhy wobtha ti rhiphb tjh civhrbghbt. GnNibbhe oba ^njughr ocrhha ti nibtkbuh bhcitkotkbc ib kggkcrotkib oba sphbakbc gotthrs. Qjks ks wjot ehoa tjh  woy ti hba il tjh tjrhh-aoy civhrbghbt sjutaiwb. Qjh ^hboth vitha :?-?: kb lovir il posskbc o mkee ti luba tjh civhrbghbt tjriucj Lhm. :. Eothr tjh mkee wos shbt ti tjh Jiush wjhrh kt rhnhkvha o vith il =<<-?86. Vrhskahbt Qrugp tjhb skcbha tjh mkee. Qjks sjirt-thrg sphbakbc  mkee oesi nibtokbs o skx-yhor lubakbc rhbhwoe il o pipueor Njkearhb‛s Jhoetj Kbsurobnh pricrog. Qjh civhrbghbt jos mhhb skcbkbc sjirt-thrg sphbakbc  mkees kbti peonh skbnh tjh mhckbbkbc il tjh snoe yhor kb Intimhr. Qjhrh orh stkee guetkpeh aksocrhhghbts mhtwhhb tjh twi skahs, lir hxogpeh, jiw gunj ti kbvhst kb tjh ipkika nrksks, jiw gunj ti sphba ib aksosthr oka, oba girh. ^i, kl tjh Ahginrots oba ]hpumeknobs nobbit ocrhh  my Lhm. :, Nibcrhss ks ot rks` lir obitjhr sjutaiwb. ]hnop4 Qh ]hnhbt Civhrbghbt ^jutaiwb C]ONKH   GKEEH] cgkeehr=3Froalira.hau Xbkvhrskty Obbiubnhs Veobs lir Nhbthr lir Oaoptkvh Kbbivotkib oba Nrhotkvkty  OBBKH   ^NJ]IHAH] esnjrihahrFroalira.hau   ]  oalira Xbkvhrskty ubvhkeha o bhw pripisha peob lir tjh Nhbthr lir Oaoptkvh Kbbivotkib oba Nrhotkvkty tjot  wkee jiush orts, jhoetj snkhbnhs, oba kblirgotkib thnjbieicy, rhpeonkbc wjhrh Virthrhea oba GnCuhy Joees nurrhbtey stoba. Qjh gosskvh giahrb mukeakbc  wkee mh njobckbc tjh Xbkvhrskty‛s s`yekbh arostknoeey. Qjh Nhbthr lir \ksuoe oba Vhrlirgkbc Orts (N\VO) orh nurrhbtey jiusha kb mitj Virthrhea oba GnCuhy Joees0 tjks bhw mukeakbc wkee oeeiw tjh pricrog ti mh jiusha ubahr ibh riil. Qjh bhw mukeakbc ks hstkgotha ti nist 3; gkeekib aieeors. Oee il tjh nurrhbt pricrogs tjot orh jhea kb Soearib Joee  wkee oesi mh jhea kb tjh bhw  mukeakbc. Qjh obbiubnhghbt il tjh pripisha mukeakbc nighs dust o whh` lieeiwkbc tjh obbiubnhghbt il tjh ubkvhrskty‛s ghrchr wktj Dhhrsib Nieehch. Qjh ubkvhrskty‛s strothckn peob linushs ib jhoetjnorh oavobnhghbt.  Virthrhea oba GnCuhy joees whrh muket mon` kb tjh ?;86‛s oba ?;<6‛s. Sjkeh tjh  mukeakbcs jovh mhhb rhbivotha, tjh ubkvhrskty mhekhvhs tjot tjhy jovh ght tjh hba il tjhkr eklhspob mut jovh mhhb mhbhnkoe tjriucjiut tjh yhors. Auh ti criwkbc hbrieeghbt, tjh  mukeakbcs wkee bi eibchr mh omeh ti jiea hbiucj stuahbts. Onnirakbc ti o stothghbt lrig tjh Xbkvhrskty, tjh pripisha Nhbthr lir Oaoptkvh Kbbivotkib oba Nrhotkvkty wkee lonkektoth mrkbckbc tichtjhr guetkpeh aksnkpekbhs kb ibh lonkekty tjot wkee ghht vorkius bhhas kb tjh orts, os whee os jhoetjnorh oba mkc-aoto haunotkib, oba prigith nieeomirotkib, kbbivotkib, oba nrhotkvkty ib o snoeh bit nurrhbtey ovokeomeh ib nogpus. Qjh Nhbthr wkee privkah ]oalira Xbkvhrskty tjh lonkekty ti ghrch jhoetj haunotkib rhshornj, nrhotkvkty oba bhw thnjbieicy ti ghht hvievkbc njoeehbchs il tjh luturh. Vjiti Niurthsy il ]oalira Xbkvhrskty  Bhws | > Qjh Qortob | Dobuory >?, =6?:  Nueturh Nueturh | 1 Qjh Qortob | Dobuory >?, =6?: Givkh ]hvkhw4 ―Qh Vist‗   ^ thvhb ^pkhemhrc‛s eothst eg, Qjh Vist, ks tjh stiry il tjh Sosjkbctib Vist ahoekbc wktj tjh kbthbsh oba nibtrivhrskoe ahnkskib ti pumeksj pophrs tjot wiuea ubwrop tjh ekhs il tjh Oghrknob innupotkib mhkbc sunnhsslue kb \khtbog kb tjks 36‛s arogo. Jovkbc criwb-up kb AN, K lhet o stribc imekcotkib ti shh jiw ^pkhemhrc ahpknts o AN stopeh. Qjh eg ehlt gh qukth sotksha wktj o mkt il o strobch olthrtosth. Qjks givkh ks imvkiusey ―Isnor-mokt,‗ wktj kts prhgksh oba phrkia-pkhnh styeh. [ht, K nobbit soy tjot K aksek`ha kt. Qjh twi ontkbc ducchrbouts il Qig Job`s, peoykbc Qjh Sosjkbctib Vist‛s Haktir, oba Ghrye ^trhhp, peoykbc os tjh pist‛s pumeksjhr, aka o lobtostkn dim ib akspeoykbc tjh tjhghs il trutj oba jovkbc o viknh. Qig Job`s aka ob kbnrhakmeh dim kb ehttkbc tjh ouakhbnh lhhe o posskib lir go`kbc surh tjh trutj chts iut ti tjh phipeh. Hvhb  wktj Qig Job`s‛ och, wh stkee shh jkg put tjh sogh ogiubt il hirt kbti hvhry njoronthr jh peoys. Ghrye ^trhhp aka o trhghbaius dim sjiwkbc tjh trobslirgotkib il o silt-spi`hb oba sjy wigob kbti sighibh il nibahbnh. Qjks njobch kb ^trhhp  wos skcbknobt ti sjiw tjh sygmiekzotkib tjot Qjh Sosjkbctib Vist joa mhnigh o girh shrkius oba nibahbt pophr. Bhxt, wh nigh ti tjh nkbhgoticropjy il tjh eg. Sjot K nob soy ks tjot ^pkhemhrc aka bit to`h tjh usuoe sjits tjot jh jos aibh kb tjh post. Jh oaaha o eit il ibh to`hs oba tron`kbc sjits kb jks snhbhs, wjknj wos suppisha ti ckvh tjh vkhwhr o shbsh il rhoeksg. Ot tjh mhckbbkbc il tjh eg, wh cht tjhsh tron`kbc sjits tjot lieeiw o njoronthr kbti tjh hbvkribghbt kbsthoa il dust shhkbc kt lrig o akstobnh. Qjhsh sjits oeeiw tjh vkhwhr ti to`h kb tjh otgispjhrh mhtthr tjob qukn` ponh nuts oba ‚tron`kbc sjits.‛ Hxnhpt, tjhrh whrh tkghs wjhrh kt akab‛t skt whee wktj gh. Sktj tjh rst ‚ibh to`h‛ lieeiwkbc ob kbthrb hbthrkbc Qjh Sosjkbctib Vist, kt wos pikbtha up tiworas tjh njoronthrs0 prhtty gunj oeeiwkbc yiu ti shh o mkt mheiw tjh wokst oba up. Qjks njiknh shhgs ow`wora skbnh eiw obceh noghro sjits orh suppisha ti go`h tjh ouakhbnh lhhe tjot tjhrh ks o jkcjhr piwhr omivh us, yht eothr wh ba tjot Qjh  Sosjkbctib Vist aihs bit rhoeey jovh o tib il kbuhbnh. Qjks wos bit tjh ibey ow`wora njiknh my ^pkhemhrc0 tjhrh whrh guetkpeh tkghs  wjhrh njoronthrs wiuea toe` ivhr honj itjhr ot sunj o lost ponh, K wiuea ba kt sightkghs jora ti `hhp up. Biw, K ubahrstoba tjot tjks njiknh kb akoeicuh ks o ghtjia ti sjiw tjh kbthbskty il nibkntkbc ipkbkibs. Hxnhpt hvhry tkgh njoronthrs  wiuea jovh nibkntkbc vkhws tjhy wiuea to`h ivhr honj itjhr nibtkbuiusey. My tjh tjkra tkgh kt jopphbha, kt ivhrstoyha kts whenigh. Hvhb wktj kts mehgksjhs, K wiuea stkee hbairsh lir phipeh ti shh kt. Qjks givkh  wos o njobnh lir ^pkhemhrc ti try sightjkbc bhw oba gist il tjh tkgh jh sunnhhas. Arogos mosha ib rhoe hvhbts nob sightkghs mh njoeehbckbc ti hxprhss tjh kbthbskty il tjh nibknt wjhb wh os vkhwhrs oerhoay `biw tjh iutnigh. Kb tjh mon` il gy gkba, K oerhoay `bhw tjot Qjh Sosjkbctib Vist wiuea trkugpj kts oavhrskty wjkeh rks`kbc kts hxksthbnh mhnoush K jovh rhoa kt hvhry girbkbc. ^pkhemhrc aihs kt rkcjt, my go`kbc tjh vkhwhr lircht omiut tjh prhshbt oba lir o wjkeh noush tjh ouakhbnh ti lhhe ek`h tjhkr ekvkbc kb o akhrhbt tkgh, sjiwkbc us OO]IB   NIIVH]^GGKQJ gniiphrsgktjFroalira.hau
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks