Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Publish in

Documents

5 views

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS). European Credit Transfer System (ECTS). T.C. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri. 1. AKTS Nedir?. AKTS Sisteminin Özellikleri. 2. AKTS Kredisi Nedir ?. 3. AKTS Notlandırma Sistemi. 4. Örnek AKTS hesabı. 5.
Transcript
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)European Credit Transfer System (ECTS)T.C. Yeditepe ÜniversitesiBologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri1AKTS Nedir?AKTS Sisteminin Özellikleri2AKTS Kredisi Nedir ?3AKTS Notlandırma Sistemi4Örnek AKTS hesabı5AKTS’yi Gerekli Kılan NedenFARKLILIKLAR
 • Ortaöğretim süresi, türü, kapsamı
 • MYO benzer kısa süreli yükseköğretim kurumlarının mevcut olması
 • Yükseköğretime giriş sistemlerindeki farklılıklar
 • Programlardaki farklılıklar
 • Akademik takvim, derslerin nitelikleri ve değerlendirme yöntemleri
 • Eğitim programlarının yapısı, süresi, ve verilen diplomaların türleri arasındaki farklılıklar
 • Ülkelerin yükseköğretim sistemlerindeki yapısal farklılıklar
 • Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzereAvrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)(European Credit Transfer System –ECTS)geliştirilmiştir.Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında;birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir.AKTS kredisiÖğrenme ve öğretme yöntemleriÖğrenme çıktılarıdeğerlendirme teknikleriAKTS Nedir?Öğrencilerin yurt dışından aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretimkurumundan diğerine sorunsuz transfer edilmelerinisağlayan bir sistemdir.Akademik tanınma için AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir dildir.Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışmaprogramlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlar. Kendi başına akademik programların içeriği, yapısı ya da eşdeğerini düzenlemez, çünkü bunlar üniversitelerin kendi programlarını ve müfredatlarını oluştururken belirlemeleri gereken kalite konularıdır.AKTS Kredisi Nedir?Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenciiş yükünügösteren sayısal değerdir.Aslında, her dersin, bir akademik yılın tam zamanlıolarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının bir göstergesidir.AKTS KREDİSİ1 akademik yıl = 60 AKTS kredisi1500-1800 saat/yıl (37,5 – 45 hafta/yıl)1 AKTS kredisi = 25-30 çalışma saatiÖğrenci iş yüküAKTS KREDİSİPlanlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir1 yarıyıllık eğitim 30 AKTS kredisi
 • 1 yıllık eğitim 60 AKTS kredisi
 • 3 yarıyıllık uygulaması olan
 • programlar 90 AKTS kredisi
 • 3 yıllık programlar 180 AKTS kredisi
 • 4 yıllık programlar 240 AKTS kredisi
 • Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir.
 • İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir.
 • AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez ve zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında da bir ilişki yoktur.
 • Krediler statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.
 • Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmakÖğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almakAKTS’ninAMACIİŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Hedeflenen öğrenme çıktıları
 • Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri
 • Seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri
 • Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb.)
 • Öğrencinin yeteneği ve çabası
 • Öğrenim süresi
 • Tanınma
 • Hareketlilik
 • Ortak Dereceler
 • İş YüküÖğrenme ÇıktılarıYeterliliklerAKTSAKTS Kredisinin Hesaplanması:
 • AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse toplam 40 saat çalışması gerektiğini öne sürerek 1 ECTS’in saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır.
 • Bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için ders başına haftada ortalama 5 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım.
 • Örneğin:3 Kredilik bir ders: 10 ödev veriliyor 1 ara sınav var öğrencinin kendi kendine çalışma saati de haftada ortalama 5 saat olarak belirlenmiştir:Ders için: (14 hafta) x (3 saat) = 42 Saat(öğrencinin derste geçirdiği zaman)(14 hafta) x (ortalama 5 saat) = 70 Saat(öğrencinin ders dışında harcadığı zaman) TOPLAM = 112 saat1 ECTS = 25SaatBu dersin ECTS dersi kredisi:(112 saat/25 ECTS) = 4,48 ~5 ECTSolarak hesaplanabilir.Tavsiyeler1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortakderslere aynı AKTS kredisi verilmesiHTR301/302 2 AKTS kredisiTKL201/202 2 AKTS KredisiHUM101/102 3 AKTS KredisiTavsiyeler2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesiTavsiyeler4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesiMeslek Stajı (Industrial Training,Summer practice) 1 AKTS Kredisi6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesiTavsiyeler7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması 9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle önemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmamasıKatılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz...T.C. Yeditepe ÜniversitesiBologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks