Doa Kem Kepimpinan

Publish in

Documents

499 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
doa untuk penutup kem kepimpinan
Transcript
    ِْِحرا   ِنَْحرا   ِ   ِْسِ   َِْوُسَر   ىََع   ُمَساَوُ   ةَصاَو   ُتَحـِصاُ   ّمِَ   ِِَْِِ   ْيِذا   ِل   ُدْَحـْا   َحْصأَو   ِِأَ ىََعَو   َنْِاَنْِَـْجأ .    Ya Allah Engkaulah Penguasa Langit dan bumi serta pebendaharaan antara kedua-duanya .  Ya Allah..kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkampung selama 2 hari 1 malam kem kepimpinan SKMB 2017 ini . Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri , emosi dan roh kami sehingga dapat menjayakan kem ini dengan jayanya .  Ya Allah Bagi-Mu segala pujian ,  Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah ,mengingati dan menyebut nama-Mu , hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu.  Ya Munzilar Rahmat wa Ya Fatihal Barakat ,  Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami , ibu bapa kami , keluarga kami dan guru-guru kami ,  Ya Allah , Qaadhial Hajat , Tika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan pengharapan, Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dan Islam d alam amal jamai’e dan kolektif, Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya, maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-nabi Ulul’azmi, Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara kami sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak balik dan bercerai berai, maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu dalam menegakkan amal makruf dan nahi mungkar . َْجا   مُَاِَْجَ   ََو   ًْوُصْَ   ًقرََ   ِهِدْَ   ْنِ   ََـَقرَََو   ًْوُحْرَ   ًْَج   اَذَ   ََْَج . ًْوُرْحَ   ََو   اًدْوُرْطَ   ََو   ِَش   َُَْَ   ْنَ   ََو   َََ   ََو   َْِف   مُا   ََرَِاَ ِفَْداََسَح   ِفَوةَرِخاََسَح   َِقَوَباَذَعا   ىَصَوُََع  دَحُََعَوِاَ ِْحَصَوَمَسَوِُدْَحْاَوّبَرَنْِََا   
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks