ELS OFICIS AL LLARG DEL TEMPS

Publish in

Documents

57 views

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ELS OFICIS AL LLARG DEL TEMPS. OBJECTIUS. Conèixer les diferents èpoques de la història. Roba Joies Atuells i decoració. Treballar amb materials molt diferents. Treballar grans i petits junts en un mateix projecte. P REHISTÒRIA. ROBA : pell i cordill .
Transcript
ELSOFICISAL LLARG DEL TEMPS OBJECTIUS
 • Conèixer les diferents èpoques de la història.
 • Roba
 • Joies
 • Atuells i decoració.
 • Treballar amb materials molt diferents.
 • Treballar grans i petits junts en un mateix projecte.
 • PREHISTÒRIA ROBA: pellicordill. JOIES: Collarets: ossos, petxines, cordillillavors grans. Braçaletsamb plantes com les de ferpalmons o tipusràfia ATUELLS I DECORACIÓ:pinturesrupestresambpigments de colors. Llança: troncs, silex I cordill. Arc: troncicordill. EDAT ANTIGA ROBA: Túnica blanca JOIES: Collarets amb paper de revistes cargolat, papers de colors. Arracades amb nespresso i retoladors daurats. Fil de pescar Corona: cartró amb plastilina i pedres incrustades i amb vernís. Braçalets: Rotllos de paper de vàter, revistes, pintura, ceres.. Cabells: Amb pistons de sopa i perruca amb llana negre. ATUELLS I DECORACIÓ: Fuet i un bastó amb canya, fil-ferro, i cola d'empaperar. Sarcòfag amb cartró i pintura. EDAT MITJANA ROBA: Brics per les cames i els braços, anelles d’alumini pel tronc superior. Capa amb bossa de papates pintada. Casc amb capses de sabates i bosses de patates. ATUELLS I DECORACIÓ: Escut: cartró i pintura. Espasa: fusta o cartró, pintada. Cavall : cartró, pintures. EDAT MODERNA ROBA: Brusa blanca i faldilla amb un sac. JOIES: Un medalló i un anell. ATUELLS I DECORACIÓ: Peces de fang dibuixades amb escuradents. EDAT CONTEMPORÀNIA ROBA: Pantalons acampanats i samarreta de ratlles. JOIES: Corona i collarets amb flors. ATUELLS I DECORACIÓ: Furgoneta amb cartró i pintura. Mireu com ens està quedant ELS AUTORS MOLTES GRÀCIES
 • Escola els Castanyers de Viladrau.
 • Related Search

  Previous Document

  BAB ITBC

  Next Document

  LATIHAN 1.docx

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks