KALP HASTALIKLARI

Publish in

Documents

9 views

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
KALP HASTALIKLARI. Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO. MYOKARDIN İHTİYAÇLARI. Sürekli olarak oksijen ve besin sağlanması İhtiyaç arttığında karşılayabilme yeteneği İhtiyaca göre kan akımını değiştirebilmek amacıyla koronerlerin gevşeme ya da kasılma yeteneği .
Transcript
KALP HASTALIKLARIUzm. Dr. Suna SOYSALDEÜ-SHMYOMYOKARDIN İHTİYAÇLARI
 • Sürekli olarak oksijen ve besin sağlanması
 • İhtiyaç arttığında karşılayabilme yeteneği
 • İhtiyaca göre kan akımını değiştirebilmek amacıyla koronerlerin gevşeme ya da kasılma yeteneği
 • MYOKARDIN İŞ YÜKÜNÜN ARTMASI DAHA FAZLA OKSİJEN GEREKTİRİR
 • Koroner arterlerde dilatasyon ve kalp hızında artma ile oksijen artırılır
 • ARTERİOSKLEROZ
 • Kolesterol gibi yağlar arter duvarında birikir. Bu ilerleyerek artan ihtiyacı karşılamak için damarların genişleme yeteneğini bozar ve tamamen damar tıkanıklığına neden olabilir.
 • ARTERİOSKLEROZ
 • Vücudun tüm arterlerinde görülebilir
 • Koroner arter hastalığı nedeniyle ölüm oranı 700000 > kişi / yıl
 • En sık 40-74 yaş arasında görülür ancak
 • Göğüs ağrısı olmadan kalp hastalığı olan genç çoktur
 • EngellenebilenlerSigaraHipertansiyonArtmış serum kolesterolüEngellenemeyenlerYaşCinsiyetKalıtımDiabet gibi hastalıklarARTERİOSKLEROZDA MAJOR RİSK FAKTÖRLERİARTERİOSKLEROZDA MİNÖR RİSK FAKTÖRLERİ
 • Şişmanlık
 • Kişilik özellikleri
 • ANGİNA PECTORİS
 • Kalp kasının oksijen desteğinin yetersizliğinden doğan özel yakınmalar zinciridir. Kalp kasında kalıcı hasar oluşturmaz.
 • ANGİNA PECTORİS
 • Göğüs ağrısı en önemli semptomdur
 • Ağrı kalp kasının yetersiz oksijenlenmesinden kaynaklanır
 • Koroner arter hastalığı olanlarda ihtiyaç arttığında kan akımını yeterince artıramazlar
 • ANGİNAL AĞRININ ÖZELLİKLERİ
 • Tetikleyici Fiziksel ekzersiz,
 • stress, ağır yemek, anksiyete
 • Tipi Sıkıştırıcı, baskılayıcı
 • Atak süresi 3-8 dakika
 • Lokalizasyonu substernal
 • Yayılımı Sol omuz, kol, çene, epigastrium
 • Hafifleme Kalbin oksijen desteğinin karşılanması
 • ANGİNA PECTORİS
 • Eşlik eden semptomlar Bulantı, dispne, terleme
 • Eşdeğerleri kol, çene ve epigastrik bölgede ağrı. Göğüs ağrısı yoktur ancak göğüste ezilme, sıkışma hissi ve dispne.
 • Değişik tanılar Safra kesesi hastalığı ve hazımsızlık
 • ANGİNA PECTORİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
 • İlaç Nitrogliserin
 • Veriliş yolu Sublingual
 • Etkisi Düz kasları gevşeterek koronerlerde dilatasyona yol açar
 • Yan etkileri baş ağrısı, GİS düz kaslarında gevşeme
 • AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ
 • Akut myokard infarktüsü, koroner arterlerde bir tıkanıklık sonucu kalp kasının ani ölümü olarak tanımlanır.
 • AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN KOMPLİKASYONLARI
 • Aritmi ve ani ölüm
 • Akut konjestif yetmezlik
 • Kardiyojenik şok
 • KARDİYAK ARİTMİLER
 • Kanın effektif olarak pompalanmasını etkileyebilen ani hız ve ritm bozukluğudur
 • Hastaların %90’ında görülür
 • Asistoli
 • Akut MI’dan sonraki 1 saat içinde fibrilasyon en sık görülmektedir
 • Akut MI’lı hastaların %40’ı hastane öncesi akut gelişen aritmiler nedeniyle ölmektedir
 • CPR yaşam kurtarabilir
 • TANIMLAR
 • Taşikardi Kalp hızı artmıştır ancak ritim düzenlidir
 • Bradikardi Kalp hızı azalmıştır ancak düzenlidir
 • Atrial Flutter Atrial atım çok hızlı (300atım/dakika) ventrikül vurusuyla ilişkilidir*
 • TANIMLAR
 • Atrial Fibrilasyon Düzensiz atrial titreşimdir
 • Ventriküler Ekstrasistol Düzenli bir ritim içinde düzensiz ventriküler vurudur
 • Ventriküler Fibrilasyon Düzensiz ventriküler titreşimdir
 • AKUT KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ
 • Kas hasarı kalbin pompa fonksiyonunu kısıtlar
 • Akciğerlerde ve dokuda kan ve sıvı göllenir
 • Dispne ve köpüklü kanlı balgam
 • Yaygın ödem
 • Genelde saatler içinde başlar
 • KARDİYOJENİK ŞOK
 • Akut myokard infarktında myokard hasarı nedeniyle pompa fonksiyonunun etkilendiğinde oluşur.
 • AKUT MYOKARD İNFARKTINDA KLİNİK TABLOLAR
 • Ani başlayan halsizlik, bulantı ya da terleme
 • Göğüs Ağrısı
 • Senkopa yol açabilen ani aritmiler
 • Ani başlayan akciğer ödemi
 • Ani ölüm (%40)
 • AKUT MI’DA GÖĞÜS AĞRISININ ÖZELLİKLERİ
 • Substernal bölgede
 • Ezilme, baskı ya da ağırlık hissi
 • Genelde 30 dakikadan uzun sürer
 • Çene, kol, omuz, her iki kol ya da epigastrik bölgeye yayılır
 • İstirahat ya da nitratla geçmez
 • İstirahatte ya da uykuda ağrı başlayabilir
 • AKUT MI’DA KLİNİK TABLOLAR
 • Kardiyak aritmiyi hissetme (çarpıntı,...)
 • Ani senkop
 • Aşırı halsizlikle birlikte kardiyojenik şok
 • Akut sol kalp yetmezliği
 • Akciğer ödemi
 • Dispne
 • Pempe köpüklü balgam
 • AMI’DA FİZİKSEL BULGULARI
 • Ölüm korkusu, her an ölecekmiş gibi hissetme ve endişe
 • Şok bulguları
 • Soluk, soğuk ve nemli cild
 • Bulantı
 • Hızlı ve yüzeyel solunum, köpüklü balgam
 • AKUT MI’DA FM BULGULARI
 • Aritmi
 • Taşikardi
 • Bradikardi
 • Hipotansiyon
 • KRONİK KKY
 • Kalbin pompa fonksiyonunda kademeli bozulma
 • Kardiyak out-putta azalma
 • Pulmoner ödem
 • Yaygın ödem
 • Taşikardi
 • Kalpte genişleme
 • KRONİK KKY’DE SEMPTOM VE BULGULAR
 • Taşikardi
 • Ajitasyon
 • Normal ya da hafif yüksek kan basıncı
 • Hızlı ve yüzeyel solunum
 • Ral, wheezing
 • Solunum oturur pozisyonda daha rahattır
 • Ayaklarda şişme
 • Boyun venüz dolgunluğu
 • BY-PASS SONRASI ANGİNA YA DA AMI
 • Koroner arter by-pass operasyonunu takiben angina ya da AMI’lı hastalar diğer hastalar gibi tedavi edilir
 • KARDİYAK PACEMAKER
 • İntrensek elekriksel ileti sistemi bozulmuş kalbe normal hız ve ritimde uyarı oluşturmak amacıyla yerleştirilir.
 • PACEMAKER YETERSİZLİĞİ
 • Yavaş, aritmik nabız ve bradikardi oluşur.
 • Pil yetersizliği ve telde kırılmalardan kaynaklanabilir
 • Sorunu gidermek için hastaneye yatırmak gerekebilir
 • Previous Document

  Travelswithchip

  Next Document

  Presentation

  Related Documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks