Kertas Kerja Kem Kecemerlangan Upsr 2017 Mab

Publish in

Documents

322 views

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
upsr
Transcript
  PROGRAM PECUTAN AKHIR KECEMERLANGAN UPSR TAHUN 2017 UNTUK ANAK-ANAK QARIAH MASJID AL-BUKHARI05460 ALOR SETAR KEDAH 1.PENGENALAN Bengkel Kecemerlangan UPSR untuk anak-anak qariah Masjid Al-Bukhari adalahsatu program yang dapat mengembangkan potensi murid serta meningkatkankecemerlangan murid terutama dalam UPSR Bengkel ini dirancang untukmembina keyakinan diri murid baha!a untuk mendapat kejayaan bukanlah suatuperkara yang susah dan mustahil untuk mendapatnya Semua murid mampu untukmemperolehi kecemerlangan dalam semua matapelajaran jika ada usahaberterusan usteru itu pengetahuan yang diperolehi daripada program ini dapatdiaplikasikan dalam mengahadapi peperiksaan a!am yang pertama kali didudukioleh murid tahun # 2.NAMA PROGRAM Program Pecutan Akhir Kecemerlangan UPSR Anak-Anak Qariah Masjid Al-Bukhari  3.TEMA PROGRAM “UPSR CEMERA! #  4.OBJEKTI aMeningkat minat murid terhadap semua matapelajaran UPSRbMembina keyakinan murid untuk cemerlang dalam UPSRcMeningkatkan keupayaan murid dalam menghadapi peperiksaan UPSRdMelahirkan murid yang berilmu $beriman dan beramal 5.TARIKH DAN MASA PERLAKSANAAN %&'arikh( )% *gos +)&,%+Masa ( .) pagi hingga /.) petang 6.STRATEGI PELAKSANAAN  0eramah dan bengkel teknik menja!ab soalan UPSR bagi mata pelajaran Bahasa 1nggeris$ Matematik dan sains 7.KUMPULAN SASARAN ,& 0alon UPSR 'ahun +)&, 1  0alon UPSR +)&, yang dikategorikan oleh sekolah dalam Kumpulan0emerlang dan perlu diberi bimbingan untuk mencapai kecemerlangan,+Senarai sekolah dan bilangan pesertaSenarai sekolah yang termasuk dalam 2ariah Masjid Al-Bukhari adalahseperti berikut34ama SekolahBilangan PesertaSK Sultanah Asma&) orangSK 'aman Rakyat&) orangSK 'aman Uda&) orangSekolah Rendah 1slam Sri Ummi, orangSekolah Rendah 1slam Annajah orangSK 5j Mohd Shari66% orangSK 'ungku Abdul 5alim% orang umlah peserta%% orang !.SENARAI PENCERAMAH Penceramah dan juga 6asilitator bengkel bagi setiap mata pelajaran adalah terdiridaripada guru-guru berpengalaman yang juga pemeriksa kertas UPSR4ama guru a!atanSekolahMata pelajaran7n A8eman bin Abd  A8i8Pen Kanan PentadbiranSK 5aji 1smail$ Kuala KedahMatematikPn 4ur 188ati Ko binti  AbdullahPenKanan KokurikulumSK 9arul 5ikmahBahasa 1nggerisPn Sobihah binti Shuib:uru 0emerlang SK 5aji Mohd Shari66 Sains .SUMBER KE#ANGAN 9.1 Sumbangan Masjid Al-Bukhari 10. ANGGARAN PERBELANJAAN10.1A$%%&'&$ P($)&*&+&$ Sumbangan Masjid Al-Bukhari RM &+;%))  JUMLAH RM 12 5.00 2  10.2A$%%&'&$ P(',(&$&&$ i. Penceramah teknik menja!ab <. orang = RM+))))> RM #))))ii?otostat bahan pembelajaran <. mata pelajaran> <%% peserta = RM%))> RM +,%))iiiMakan pagi <Peserta$ penceramah$ urus setia -#) orang = RM+))> RM &+)))i@Makan tengah hari<Peserta$ penceramah$ urus setia -#) orang = RM%))> RM .))))  JUMLAH RM12 5.00 11. AHLI JA#ATANKUASA KERJA Penaihat( Pengerusi a!atankuasa 1ndukPengerusi( Pn 5jh0he Raud8ah Bt 5aji Ramli4aib Pengerusi ( Pn 5jh4a8liah Bt Mokhtar Setiausaha ( Pn 5jh 1ndon binti SulongPen Setiausaha( Pn ardatul Ahmar Bt akryBendahari ( 9atin 5jhRamiah Bt 9in Ahli a!atankuasa( & Pn 5jh?atimah Bt 'alib + Pn 5jhan 5anisah Bt 1smail . Pn 5jh Rokiah Bt 5j *mar  / Pn 5jh 5anisah binti Cong % Pn 5jh Siti Ramlah binti 5j Salleh 12.  TENTATI PROGRAM )) - &% pagi( Penta6taran peserta&% - .) pagi( Solat 9huha.) - ;)) pagi( Bacaan Dassin;)) - &&)) pagi( 0eramah dan bengkel teknik menja!ab Matematik&&)) -&&.) pagi( Minum pagi&&.) - &.) ptg( 0eramah dan bengkel teknik menja!ab B1nggeris&.) ptg - +.) ptg( Makan tengahari dan solat ohor +.)ptg - /.) ptg( 0eramah dan bengkel teknik menja!ab Sains/.) ptg( Solat Asar %)ptg( Bersurai 13. PENUTUP 9iharapkan dengan kerjasama yang mantap daripada semua pihak$ 1nsyaAllahprogram ini dapat dijalankan dengan jayanya serta mencapai matlamat yangdirancangkan Semoga para !aris dapat membina keyakinan dan menanamkesungguhan dalam kalangan anak-anak mereka supaya berusaha dengan lebihtekun bagi memperoleh kecemerlangan dalam UPSR 9isediakan oleh EEEEEEEEEEEEE<149*4 B14'1 SUC*4:>Setiausaha FK Muslimat Masjid Al-Bukhari9isemak olehEEEEEEEEEEEE< 057 RAU9A5 B' 5A 1 RAMC1 >Pengerusi 3  FK Muslimat Masjid Al-Bukhari  4

Previous Document

Systems Lifecycle

Next Document

Bab i Irawan

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks