Kertas Kerja Kem Literasi Al-Qur'an 2017

Publish in

Documents

194 views

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Kem Literasi ALQUR`AN
Transcript
  KERTAS CADANGANKEM LITERASI AL-QUR’AN 2017PERINGKAT SEKOLAH 1. Pendahuluan Kem Literasi Al-Qur’an merupakan suatu program yang dirancang khusus untukmemastikan semua murid yang tercicir dan lemah dapat menguasai pembacaanIqra’ dengan baik. Ini merupakan kesinambungan daripada program j-QAF dalampengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. 2. Matlamat Memastikan semua murid khatam Al-Qur’an sebelum Tahun 6. 3. Objektif  3.1 Mengenalpasti tahap pencapaian murid.3.2 Murid dapat menguasai pembacaan Iqra’ dengan baik.3.3 Melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.KERTAS CADANGAN KEM LITERASI AL-QUR’ANSJK CHUNG HUA SUNGAI TAPANG,PADAWAN TARIKH : 23.10.2017HARI : ISNINTEMPAT : BILIK PENDIDIKAN ISLAMMASA : 2.00 petang – 4.00 petang  4. Kumpulan Sasaran Murid tahun 2 hingga 6 yang belum menguasai Iqra’ 1 hingga 3 5. Kewangan 5.1 Peruntukan Kementerian Pendidikan Malaysia 6. Anggaran Perbelanjaan Bil Barang Bil. Diperlukan Harga seunit Jumlah (RM)1 Rehal Al-Qur’an 6 49.06 294.362 Iqra’ 6 9.00 54.00348.36 7. Tenaga Pembimbing Semua Guru j-QAF yang merupakan pembimbing Tasmik. Guru-guru Pendidikan Islamyang lain turut digalakkan membantu pelaksanaan Kem Intervensi Literasi Al-Quran.Murid turus boleh digunakan sekiranya perlu. 8. Tempoh Pelaksanaan Kem Intervensi Literasi Al-Quran dicadangkan dilaksanaakan 16 jam iaitu setiap 1 jamsebelum/selepas waktu Tasmik. 10 Jam dicadangkan untuk Buku Iqra’ 1 dan 2manakala 6 jam untuk Buku Iqra’ 3. Kem ini dicadangkan dilaksanakan sebanyak 2 siriseperti jadual di bawah: Bil Tahun Kem 1 Kem 2 Catatan 1 Tahun 1,2,3 September Oktober 2 Tahun 4,5,6 September Oktober   Hadiah penghargaan akan diberikan kepada murid yang berjaya menambahbaikbacaan Iqra’. Murid yang berjaya membaca Iqra’ 4 dan 5 dengan lancar akan diberikansijil penghargaan. 9. Jawatankuasa Pelaksana Penasihat : Pn. Chew Soh Khim (Guru Besar)Pengerusi : En. Kueh Swee Chuan ( Penolong Kanan 1)Naib Pengerusi : Pn. Chong Sze Fung ( Penolong Kanan HEM)Setiausaha : Syahida binti Salleh ( Ketua Panitia Pendidikan Islam)Penyelaras : Syahida binti Salleh 10. Aliran Kerja Pelaksanaan 10.1Pelantikan pembimbing10.2Mesyuarat jawatankuasa pelaksana10.3Pemilihan murid10.4Pelaksanaan Kem Literasi Al-Qur’an10.5Penyediaan rekod bacaan murid10.6Penyediaan analisa 10.7 Penyediaan pelaporan dan dokumentasi 10.8 Mesyuarat post-mortem untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan pascakem untuk penambaikan kem yang berikutnya. 11. Modul Pelaksanaan Modul pelaksanaan Kem Intervensi Literasi Al-Quran MODUL INOVASI IQRA’: BUKU MUKA SURAT BIL M/S BUKU IQRA’ 1 3, 6, 9, 12, 15, 19, 21, 25 dan 30 09BUKU IQRA’ 2 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 21, 25 dan 30 11BUKU IQRA’ 3 1, 2, 3, 6 ,8, 10,14, 18, 19, 22, 25 dan 30 12BUKU IQRA’ 4 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 dan 30 11BUKU IQRA’ 5 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28 dan 30 15BUKU IQRA’ 6 1, 6, 7, 11, 15, 19, 22, 23, 25, 27 10  Catatan:1. Muka surat modul ini hendaklah merujuk kepada buku Iqra’ yang dibekalkan olehpihak Kementerian Pelajaran Malaysia.2. Semua peserta hendaklah sekurang-kurangnya melepasi Iqra’ 4.3. Peserta yang melepasi Iqra’ 4 hendaklah diteruskan pencapaian sehingga Iqra’ 64. LDK peserta bermula daripada tahap bacaan masing-masing sebelum kem (mukasurat semasa murid). Guru meneruskan bimbingan mengikut modul yang disediakan. 12. Rekod dan Pelaporan Pihak JK Kem Intervensi Literasi Al-Quran perlu menggunakan borang rekodpencapaian Iqra’ yang disediakan untuk tujuan merekodkan bacaan murid. Semuarekod bacaan hendaklah dikemaskini dan disimpan dalam fail khas Kem Literasi Al-Quran untuk tujuan rujukan. Penyelaras Kem Intervensi Literasi Al-Quran hendaklahmenyediakan Laporan dan Analisa yang dikehendaki oleh PPD/JPN dengan mengisiborang yang dicadangkan. 13. Penutup  Adalah menjadi harapan agar pelaksanaan Kem Intervensi Literasi Al-Quran ini akanberjaya.Disediakan oleh:….………………………………(Syahida binti Salleh)Ketua Panitia Pendidikan IslamSJK Chung Hua Sungai TapangDisemak oleh:….………………………(Kueh Swee Chuan)Penolong Kanan PentadbiranSJK Chung Hua Sungai TapangDisahkan oleh:….………………………………(Chew Soh Khim)Guru Besar SJK Chung Hua Sungai Tapang
Related Search

Previous Document

educ 4769 badges

Next Document

1107061393 Python

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks