Kertas Kerja Kepimpinan 2017

Publish in

Documents

66 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PAPERWORK
Transcript
  SMK ULU BERNAM36500 ULU BERNAMPERAK  KERTAS CADANGAN PROGRAM KEPIMPINANBADAN SOKONGAN SEKOLAH2017  KERTAS KERJAPROGRAM KEPIMPINAN BADAN SOKONGAN SEKOLAHTAHUN 20171.0Matlamat. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab di kalangan e!i!in elajar tentangkeb le#an$ bakat$  tensi dan ke%akinan diri agar !a!u bereranan seenu#n%a dan!en%u!bangkan sesuatu %ang ber!akna dan berkesan keada i#ak sek la# dan juga dirisendiri& 2.0Obj!t #  &i&Me!beri endeda#an keada eserta tentang ke!a#iran k !unikasi %ang berkesandan eranan !ereka !e!bi!bing elajar' elajar lain&ii&Melati# eserta !eran(ang dan !elaksanakan akti)iti se(ara siste!atik dan !e!beri!an*aat keada rganisasi dan warga sek la#&iii&Me!bentuk sika eserta %ang !e!un%ai kredibiliti$ da%a kee!i!inan %angtinggi$ ta#an lasak$ stabil$ se!angat berasukan dan berani bertindak sewajarn%adala! !enjalankan tugas& $.0Ca%a&'a& Ma(a P)*')am Pr gra! ini akan dijalankan ada +,arik#+ -0'-. Ma( .0-/ari+1u!aat ' A#ad,e!at+Ke! 2atania# Sabak Berna! +.0Sa(a)a& , -- *)a&'  i&Pengawas sek la# ii&Pengawas Pusat Su!ber PSS4 iii&Pe!bi!bing Rakan Seba%a PRS4 i)&Pengawas SPB, /.0T&tat # P)*')am ' K l b rasi bersa!a dengan asukan elati# ke! watania#  ' adangan Akti)iti + Akti)iti Lasak Sur)i) r$ Meneati !asa$ Lati#an Senaang$ dan Akti)iti Kerjasa!a Berku!ulan& -.0Smb) P&%aata& %a& A&''a)a& P)bla&jaa&-.1Smb) P&%aata&B lSmb)Ka&t t Jmla ,RM -&Kutian 7uran PesertaRM 50 8 66 9rang3300&00.&,abung P:B;/05&001UMLA PEN<APA,AN RM+00/.00 -.2A&''a)a& P)bla&jaa&B lBaa&3P)alata&Ha)'a S& t 4 Ka&t t Jmla ,RM -&Makan eserta*asilitat rRujuk La!iran30-3&00.&BasRM =00 8 - bua# =00&003&BannerRM /0 8 - (s /0&00=&a!er untuk elajarRM 50 8 - bua#50&00RM 30 8 - bua#30&00 RM .0 8 - bua#.0&00/&endera!ata i#ak ke!350&00>&Air Mineral RM > 8 ? k tak/.&00 JUMLAH PERBELANJAANRM+00/.00 7.0Ja5ata&!a(a I&%!  Penasi#at+ ,n& j& R slain B& 9!ar  Pengetua SMK Ulu Berna!Pengerusi + j& Ma#!ud B& ,asla!   PK EM Naib Pengerusi+ En& M #d A!nan B& Suki!an PK Pentadbiran+ En& Abdul arris B& Mu#a!!ad :#san PK K 'Kurikulu!Pen%elaras+ Pn& A@rini Bt& Ada! Kaunsel r Pelajar Benda#ari + En& A@!i B& M #a!ed Sale#A1K + Se!ua guru  Rujuk La!iran 4 AJKGURUTUGAS Pengangkutan' Pn& ulia# Bt& 7a#%a' Meng#ubungi s%arikat bas& ' ,e!a# bas dan astikan bas tiba te!at  ada waktun%a&' Uruskan #al ba%aran dan berkaitan&Kutian 7uran dan SuratKebenaran 2aris'   Pengawas  Pn& asant#a 4' PRS  Pn& A@rini 4' PSS  Pn& Rai#ana# 4' K erasi  Pn&Sakina#4' Menguti %uran dari elajar ' Agi# dan kuti surat kebenaran waris' Sera#kan keada Pn& A@rini ;uru Pengiring Pergi keke!'   En& Ka!al K#an ' Pn& A@rini' En& M #d :k#wan' En& N ra@i!i' Naik bas bersa!a elajar ' Pastikan bilangan elajar (uku waktu ergi' Pastikan kesela!atan !ereka terja!in;uru Pengiring Balik darike!' Pn& A@rini PRS4' Pn& Rai#ana# PSS4' En& el!i Sa*uan <isilin4' Pn& Sakina#  K erasi 4' :ring elajar balik ke jeti' Pastikan kesela!atan !ereka terja!inadia# '   Pn& Rai#ana# ' Beli #a!er dan (endera#ati untuk elajar   3 #a!er CRM-00 4' Dasilitat r C RM350' Urus #adia# waktu !ajlis enutu Penga(ara Majlis'   Pn& N r Aini' Sediakan teks engerusi !ajlis' Menga(arakan !ajlis eras!ian enutu

Previous Document

Shubham values ppt

Next Document

MAKALAH BIOKIMIA

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks