MARIA VICTORIA MORENO

Publish in

Education

5 views

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. MARÍA VICTORIA MORENO MÁRQUEZ 2. Naceu en Valencia de Alcántara na provincia de Cáceres o 1 de maio de 1939. ãSeu pai, Vicente, era militar. ãSúa nai, Sara,…
Transcript
 • 1. MARÍA VICTORIA MORENO MÁRQUEZ
 • 2. Naceu en Valencia de Alcántara na provincia de Cáceres o 1 de maio de 1939. •Seu pai, Vicente, era militar. •Súa nai, Sara, era mestra.
 • 3. En 1951, foi a Barcelona estudar o bacharelato. • Aprendeu catalán e francés. • Descubriu a literatura, lendo O Quixote e O principiño, que se converteron nas súas obras favoritas.
 • 4. De 1958 a 1963 estudou Filoloxía Románica en Madrid. • Alí coñeceu a José Luis Llácer, que era invidente. • Cando ela rematou a carreira, casaron e viñeron vivir a Pontevedra en 1963.
 • 5. Adoptou •Unha filla: BEGOÑA •Un fillo: CARLOS
 • 6. En 1965 aprobou as oposicións de profesora e foi destinada ao Instituto Masculino de Lugo. • Alí coñeceu a Xesús Alonso Montero. • Del herdou a actitude ante a lingua, a ética e o compromiso cos seus falantes.
 • 7. EN PLENA DITADURA FRANQUISTA •Atreveuse a dar clase de literatura galega. •Daba cursos gratuítos de galego.
 • 8. ESCRIBIU PARA NENOS E NENAS
 • 9. ESCRIBIU PARA MOZOS E MOZAS • Anagnórise • Guedellas de seda e liño
 • 10. ESCRIBIU PARA ADULTOS • Diario da luz e a sombra • Elexías de luz
 • 11. Tamén escribiu libros de texto. • Fixo traducións doutras linguas ao galego como Mecanoscrito da segunda orixe
 • 12. CARACTERÍSTICAS DA SÚA OBRA •Defensa da igualdade: nenas e mulleres protagonistas
 • 13. • Presenza de animais, especialmente paxaros e cadeliñas, como a súa mascota, ALMA • ALMA é a protagonista do seu libro titulado ¿E haberá tirón de orellas?
 • 14. Critica o ensino autoritario. • Defende unha escola en contacto coa natureza. • Ten moitas mostras de afecto co seu alumnado. • Así gañou o seu respecto e admiración.
 • 15. Traballou na Editorial Galaxia. •Dirixiu a Colección Árbore.
 • 16. Xunto con outras persoas, abriu unha libraría en Pontevedra: LIBRARÍA XUNTANZA
 • 17. Fixo os debuxos dalgúns dos seus libros: Mar adiante
 • 18. Recibiu varios premios: •Asociación Cultural O Facho •O Barco de Vapor
 • 19. Desenvolveu distintas profesións: • Profesora • Escritora • Tradutora • Editora • Libreira • Conferenciante
 • 20. Pedro Ferriol (o seu 2.º marido) • Animouna a publicar a primeira obra que escribira, ONDE O AIRE NON ERA BRISA.
 • 21. Faleceu en Pontevedra, con 66 anos, o 22 de novembro de 2005
 • 22. Este ano dedícaselle o DÍA DAS LETRAS GALEGAS. • É a cuarta muller, despois de: Rosalía de Castro, Francisca Herrera e María Mariño.
 • 23. Homenaxe ben merecida por ser: Polifacética Políglota Comprometida Loitadora Xenerosa
 • 24. Naceu en Cáceres pero foi en Pontevedra onde viviu máis anos.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks