NARODZINY HARCERSTWA

Publish in

Documents

27 views

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
NARODZINY HARCERSTWAHarcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichSkautingTwórcą skautingu był generał Robert Baden – Powell, brytyjski żołnierz, którzy…
Transcript
NARODZINY HARCERSTWAHarcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichSkautingTwórcą skautingu był generał Robert Baden – Powell, brytyjski żołnierz, którzy podczas II wojny burskiej w Afryce, w trakcie obrony twierdzy Mafeking, z braku starszych, doświadczonych żołnierzy część zadań, łączników i zwiadowców, powierzał bardzo młodym chłopcom. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichZnakomite wywiązywanie się młodzieńców z ich obowiązków skłoniło, już po wojnie, generała do zorganizowanie doświad-czalnego obozu dla młodzieńców, a następnie do napisania książki Scouting for Boys, która w krótkim okresie czasu stała się swoistym vademecum skautingu, promując go na cały świat.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichGłówną powinnością każdego młodego człowieka, jaką stawiał przed swoimi wychowankami generał Baden Powell był patriotyzm. Fundamentem, na którym miano natomiast tworzyć sylwetkę nieugiętego skauta była samodzielność.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichNa gruncie polskim, już na przełomie XIX i XX w. zaczęły powstawać instytucje młodzieżowe o różnym charakterze. Ze względu na ówczesna sytuację polityczną – rozbicie państwa przez trzech zaborców – znaczna część spośród tych organizacji charakteryzowała się głębokim nurtem niepodległościowym.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichZarzewie - główny nacisk kładło na wychowanie fizyczne i przysposobienie obronneSokół - promował hasło „w zdrowym ciele, zdrowy duch”Eleusis - w walce o lepszego człowieka i Polaka członkowie tego związku postulowali poczwórna wstrzemięźliwość: od tytoniu,alkoholu, kart i rozpusty. Odzyskanie sił do walki o niepodległość upatrywali bowiem w odrodzeni etycznym i moralnym narodu.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichCzłonkami poszczególnych organizacji niejednokrotnie byli ci sami ludzie. Najczęściej młodzi, gorliwi patrioci, którzy głęboko wierzyli, że nadciągająca wojenna zamieć będzie szansą dla ich ukochanej ojczyzny, na wyrwanie się z jarzma zaborców i ponowną wolność dla całego narodu. Największe swobody działania dla czysto polskich struktur przejawiała wówczas Galicja, dlatego też to właśnie Lwów stał się kolebką angielskiego skautingu, który przeszczepiony na polski grunt przyjął postać harcerstwa.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichHarcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichAndrzej MałkowskiJak początki skautingu nierozerwalnie wiążą się z postacią generała Baden – Powella, tak spersonifikowana postać harcerstwa znajduje swoje ucieleśnienie w Andrzeju MałkowskimHarcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichBył aktywnym członkiem zarówno Sokoła, jak i związku Eleusis. Jego dobra znajomość języka angielskiego i spóźnienie na ćwiczenia wojskowe Zarzewia doprowadziły do kary w postaci przetłumaczenia dzieła gen. Baden Powella.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichZafascynowany angielskim skautingiem Małkowski postanowił wziąć na własne barki próbę przeszczepienia go na polski grunt. 28 lutego 1911r. Przewodnictwo Związku Sokolego zatwierdziło uchwałę o wprowadzeniu drużyn harcerskich do Sokoła. Niespełna miesiąc później zaczął się natomiast pierwszy w Polsce, choć jeszcze ciemiężonej przez zaborców, kurs instruktorów skautowych.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich22 maja Andrzej Małkowski wydał pierwszy rozkaz, powołując do życia następujące lwowskie drużyny: 1 – im. Tadeusza Kościuszki, 2 – im. Jana Karola Chodkiewicza, 3 – im. Płk Emilii Plater (żeńska), i 4 – im. Szymona Mohorta. Wówczas zaczęła funkcjonować także Komenda Skautowa przy Zarządzie „Sokoła” .Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichW podobnym okresie harcerstwo zaczęło rozwijać się także na terenie pozostałych zaborów. W zaborze rosyjskim pierwszy zastęp został zorganizowany już w 1909 r. W zaborze pruskim natomiast pierwsze drużyny wyłoniły się w 1911r. na Pomorzu, w Wielkopolsce w 1912, a na Śląsku w 1913r. (duże znaczenie miał plebiscyt)Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichW podobnym okresie harcerstwo zaczęło rozwijać się także na terenie pozostałych zaborów. W zaborze rosyjskim pierwszy zastęp został zorganizowany już w 1909 r. W zaborze pruskim natomiast pierwsze drużyny wyłoniły się w 1911r. na Pomorzu, w Wielkopolsce w 1912, a na Śląsku w 1913r. (duże znaczenie miał plebiscyt)Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichW listopadzie 1918r. organizacje skautowe trzech zaborów połączyły się tworząc związek Harcerstwa Polskiego, liczący wówczas 33 tys. harcerek i harcerzy.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichNarodziny harcerstwa nierozerwalnie związały się z odrodzeniem państwa Polskiego. Harcerze czynnie włączali się bowiem zarówno w walki zbrojne, jak i działania polityczne i społeczne mające na celu przywrócenie państwowości, a w dalszej perspektywie jej umacnianie.Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichOkres dwudziestolecia międzywojennego, to czas tworzenia struktur, szkolenia kadr i umacniania podwalin, które do systemu wychowania młodego człowieka wprowadzili gen. Baden Powell i Andrzej Małkowski. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów HarcerskichKolejne lata, to czas wzmożonej pracy i kształtowania młodych charakterów tych, którym najważniejszy życiowy sprawdzian przyszło zdawać w ogniu II wojny światowej. O tym, jak harcerstwo ich przygotowało najlepiej świadczy heroiczna postawa członków Szarych Szeregów. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks