Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuin

Publish in

Documents

7 views

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuin. Johannes 20: 1-18 “Maria!” “Rabboeni!” Jezus zegt tegen Maria: “Ga naar mijn broeders en zusters en zeg hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria gaat en vertelt alles.
Transcript
Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuinJohannes 20: 1-18“Maria!” “Rabboeni!” Jezus zegt tegen Maria: “Ga naar mijn broeders en zusters en zeg hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria gaat en vertelt alles. Zij heeft de Heer gezien! Hij is waarlijk opgestaan.De twee bogen van de ontmoeting staanhelemaal open, het “Licht van God” straalt overal bovenuit.De dood is overwonnen, Jezus is waarlijk opgestaan.Jezus ontmoetMaria engeeft haar eenopdracht waardoor alles bij de volgende ontmoetingen wordt doorverteld en doorgegeven. Laten wijook vertellen en doorgeven dat het “Licht van God” ons de Vader heeft gegeven.De steen is weggerold, het graf is open, de dood heeft gefaald en is overwonnen. Jezus geeft ons de doorgang naar zijn Vader, die nu ook onze Vader is door zijn sterven en opstanding.De “Levende”die grenzendoorbreekt van dood en leven gloort in het groen en straalt. Sta daar voor open.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks