PEMPLET KEM KEPIMPINAN 2015.docx

Publish in

Documents

18 views

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
TENTATF 7.45 pagi : Pendaftaran Murid SEKALUNG BUDI 8.00 pagi : Bacaan Doa 8.05 pagi : Ucapan Guru Besar Terima kasih yang 8.15 pagi : Slot 1- Ceramah tak terhingga diucapkan “Memperkasakan Solat”. kepada pihak Yayasan 10.15 pagi : Rehat/Jamuan
Transcript
    TARIKH : 07 MAC 2015 HARI : SABTU TEMPAT : SURAU SK KABARUS PENCER M H Ustazah zizeh bt Mohamed  ANJURAN UNIT BIMBING N D N K UNSELING BERS M B D N DISIPLIN D N PUS T SUMBER SEKOL H “ Mendepani Kecemerlangan “    7.45 pagi : Pendaftaran Murid 8.00 pagi : Bacaan Doa 8.05 pagi : Ucapan Guru Besar 8.15 pagi : Slot 1- Ceramah “ Memperkasakan Solat”. 10.15 pagi : Rehat/Jamuan 10.45 pagi : Slot 2- Ceramah “Mem pertingkatkan Sahsiah Diri Pela  jar”  12.45 t/hari : Tazkirah Oleh Ustaz Aziz b Sulaiman Solat Zohor 2.30 petang : Penyampaian Sijil Bersurai TENTATF SEKALUNG BUDI Terima kasih yang  tak terhingga diucapkan kepada pihak Yayasan Islam Terengganu dan  Jawatankuasa yang terlibat dalam menjayakan Kem Kepimpinan Pengawas ini. Semoga Allah memberkhati usaha kita semua dan mendapat keberkatan dariNya Amin...    Tujuan utama penganjuran kem ini ialah untuk memberi pendedahan cara mem-bantu pengendali tugas yang pelbagai kepada pelajar sebagai penduan dan bekalan untuk menhadapi cabaran mem-ikul tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pengawas. “ Pelajar Inovatif  Asas Transformasi Kepimpinan Negara”    Objektif Program ini adalah untuk : 1. Memantapkan pengetahuansedia ada perserta berkaitan dengan modul program jati diri. 2. Memupuk nilai-nilai murni kreatif dan semangat dalam proses melengkap-kan diri dengan modul yang pelbagai. 3. Membina kepercayaan dan keya-kinan pada diri bahawa dengan persediaan yang mantap boleh men- jadikan para pengawas dapat mem-bantu kearah peningkatan akedemik dan sahsiah. 4. Melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan ini, dengan harapan akan menyemarakkan rasa komitmen yang tinggi dalam diri setiap pengawas apabila menghadapi tugas yang diamanahkan. Penasihat : Encik Mohd Noor bin Omar ( GB ) Pengerusi : Puan Hajjah Laila bt Abd Rahman ( GPK HEM ) Naib Pengerusi : Encik Noor Adzmee bin Mohd Daud ( GPK Pentadbiran ) Encik Mohd Ramadzan bin Muda ( GPK KOKO ) Penyelaras : Puan Nafizah binti Ab. Hadi Pen. Penyelaras : Puan Rosliza binti Harun Setiausaha : Puan Muziana binti Muhammad Bendahari : Puan Nurul Huda binti Yusof TUJUAN   TEMA OBJEKTIF AJK INDUK Slot 1 Puan Zainong bt Mamat Slot 2 Puan Zainong bt Mamat Bacaan Doa En. Aziz b. Sulaiman PA Sistem En. Mohd Shukri b. Abd Rahman LCD/Skrin En. Muhammad Sabran b. Mohd Sharif Dokumentasi Pn Normardiah bt Taha Pn. Rosliza bt Harun Cenderahati/Bahan Murid Pn Nafizah bt Ab Hadi Persedian Tempat Pekerja Sekolah Jamuan VIP& Murid Pn Nooraini bt Mat Hussin Pekerja Sekolah Pendaftaran Pn Muziana binti Muhammad Sijil Pn Lau Hoon  Lan J K KECIL   bbbb

Previous Document

Untitled

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks