Quasi bijbel

Publish in

Documents

6 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Quasi bijbel. De 10 geboden van de Quasi. Quasi - 1. Bij start van de rit: een volle benzine tank correcte bandenspanning de nodige beschermende kledij goed humeur drinkgeld wc papier …. Quasi - 2. Bij de start van de rit doet de ritmeester een korte uitleg over het traject.
Transcript
Quasi bijbelDe 10 geboden van de QuasiQuasi - 1 Bij start van de rit:
 • een volle benzine tank
 • correcte bandenspanning
 • de nodige beschermende kledij
 • goed humeur
 • drinkgeld
 • wc papier
 • ….
 • Quasi - 2 Bij de start van de rit doet de ritmeester een korte uitleg over het traject.
 • Welke richting we uit gaan
 • Aantal kilometer
 • Stopplaats
 • ….
 • Quasi - 3Rij steeds geschranktDit geeft u meer zicht enremtijd op uw voorganger Quasi - 4 Leden die zich nog niet zeker voelen rijden steeds vooraan achter de ritmeester. Quasi - 5 Tussen de ritmeester en de groep laten we een opening van een 5 à 10 meter. Dit geeft de wegkapiteins de mogelijkheid om vooraan terug aan te sluiten. Quasi - 6 De wegkapiteins dragen steeds het fluovest en de armband van de club en gebruiken een bordje C3 om het verkeer stil te leggen.Quasi - 7 Grote kruispunten worden veilig gesteld door de wegkapiteins. Vertrouw op deze mensen en ga niet zomaar in de rem.Quasi - 8 Kleine kruispunten/invalswegen op verlaten plaatsen worden gecontroleerd door de wegkapiteins. Indien geen verkeer zichtbaar worden deze niet afgezet. Wees alert, maar sluit zeker goed aan bij de groep en laat geen te grote openingen.Quasi - 9 Kijk regelmatig in uw spiegels. Geef de wegkapiteins ruimte om de groep te passeren. Maar doe dit enkel indien dit veilig kan gebeuren. Quasi - 10 Bij pech of ongeval stopt de volledige groep. Zo kan er voor de pechvogel naar een oplossing worden gezocht. Er wordt geen enkel clublid zomaar achter gelaten.Voor meer info over verkeersveiligheidVeilig motorrijden (van MCC en BIVV)
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks