Rancangan Pengajaran Harian

Publish in

Documents

115 views

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
.......
Transcript
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 6 Dinamik Bilangan Murid : 40 orang Tarikh : 18 September 2017 Hari : Isnin Masa : 11.30-12.30 tengah hari Tema : Tajuk : Standard Kandungan Standard Pembelaajaran Objektif Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik) Bahan Bantu Mengajar (BBM) Pengetahuan Sedia Ada (PSA): Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Pengurusan Bilik Darjah (2 minit)    Kebersihan kelas.    Persediaan murid untuk belajar.    Murid memastikan kelas bersih dan mereka bersedia untuk belajar. Peralatan yang sesuai Set Induksi (5 minit) Lagu:    Hari Raya Aidilfitri    Tahun Baru Cina    Hari Deepavali (Lampiran 1) 1. Guru meminta semua murid menumpuhkan perhatian. 2. Murid-murid diperdengarkan dengan tiga buah lagu perayaan. 3. Murid-murid diminta mendengar lagu dengan teliti. 4. Guru mengulang BBB:    Komputer riba    Pembesar suara    Lagu Teknik:    Soal jawab    Perbincangan  semula lagu dan murid-murid boleh bernyanyi bersama-sama. 5. Murid-murid diminta meneka jenis lagu yang diperdengarkan mengikut perayaan kaum. 6. Guru dan murid bersoaljawab mengenai lagu. 7. Guru menyatakan tajuk pengajaran pada hari ini. TKP:    Visual    Verbal    Muzik    Interpersonal BCB:    Kemahiran mendengar    Kemahiran bertutur Langkah 1 (15 minit) Petikan dialog: ‘Suasana Perayaan Upin dan Ipin’  (Lampiran 2) 1. Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Guru mengedarkan petikan kepada semua murid. 3. Murid-murid diminta untuk membaca petikan yang diberikan secara mentalis. 4. Beberapa orang murid dipilih oleh guru untuk membaca petikan secara mekanis. 5. Secara berkumpulan, guru mengarahkan murid membincangkan isi petikan yang terdapat pada petikan yang BBB:    Petikan Teknik:    Perbincangan    Sumbang saran TKP:    Verbal    Interpersonal    Intrapersonal    Kinestatik BCB:    Kemahiran mendengar    Kemahiran bertutur    Kemahiran membaca Nilai:    Keberanian   telah diberikan. 6. Guru dan murid berbincang mengenai kosa kata yang tidak difahami. 7. Guru menjalankan sesi soal jawab secara lisan berdasarkan petikan. 8. Murid-murid dipilih untuk menjawab soalan berdasarkan cabutan beracun. 9. Murid yang dapat menjawab soalan dengan tepat akan mendapat ganjaran di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. 10. Guru merumuskan nilai murni yang terdapat dalam aktiviti.    Hormat-menghormati    Prihatin Langkah 2 (15 minit) ‘Jom Reka!’  1. Guru memberikan lembaran kerja kepada semua murid. 2. Semua murid dikehendaki membaca soalan secara mentalis (senyap). 3. Guru menerangkan kehendak soalan. 4. Murid-murid diminta membina sebuah cerita yang sesuai berdasarkan gambar. 5. Murid-murid boleh BBB:    Lembaran kerja KB:    Menaakul Teknik:    Penerangan    Perbincangan TKP:    Visual  menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk yang sesuai. 6. Murid-murid digalakkan berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing. 7. Guru membimbing penggunaan kata hubung. 8. Beberapa wakil kumpulan akan dipilih untuk membacakan cerita yang direka di hadapan kelas. 9. Guru membimbing ayat murid. 10. Guru merumuskan nilai yang terdapat dalam aktiviti.    Interpersonal    Intrapersonal    Verbal BCB:    Kemahiran bertutur    Kemahiran mendengar    Kemahiran menulis Nilai:    Prihatin    Bekerjasama Langkah 3 (20 minit) ‘Siapa Peka?’  (Lampiran 3) 1. Guru menjalankan aktiviti ‘Radio Rosak’.  2. Setiap ketua kumpulan minta kehadapan kelas untuk mencabut kad tugasan. 3. Selepas membaca dengan teliti, ketua perlu membisikkan ayat yang dipilih kepada ahli kumpulan mengikut turutan. 4. Ahli kumpulan yang terakhir diminta ke hadapan kelas dan BBB:    Kad tugasan TKP:    Interpersonal    Intrapersonal    Verbal    Kinestatik KB:    Mengecam BCB    Kemahiran mendengar
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks