Sivik Akhir Tahun Tingkatan 4

Publish in

Documents

906 views

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
T4
Transcript
  SULIT OKTOBER 2017 SMK BANDAR TUN RAZAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN  _____________________________________________________________________ PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif dan 2 soalan subjektif 2. Jawab semua soalan Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak Disediakan oleh : Disemak oleh ……………………………………….. ………………………………………    1.   Perkara penting yang harus dimiliki untuk berjaya ialah A.   Kekayaan C. Harapan B.   Wawasan diri D. Cita-cita 2.   Individu yang ingin mencapai matlamat dalam hidupnya perlu mempunyai wawasan atau  __________ masa depan. A.   pandangan C. kajian B.   ramalan D. latihan 3.   Murid yang mencapai kejayaan dalam Sijil Pelajaran Malaysia mencapai hala tuju A.   Jangka panjang C. Keluarga B.   Jangka Pendek D. Sekolah 4.   Contoh aktiviti yang diamalkan oleh murid yang ingin mencapai wawasan diri ialah i.   Mengulang kaji ii.   Bertanya jika tidak faham iii.   Menyediakan nota ringkas iv.   Mencari teman sejati A.   i dan ii C. ii, iii dan iv B.   i, ii dan iii D. i, ii, iii dan iv 5.   Proses yang manakah sesuai untuk mencapai wawasan diri? A.   Rancangan Matlamat Tindakan B.   Tindakan Rancangan Matlamat C.   Matlamat Rancangan Tindakan D.   Rancangan Tindakan Matlamat 6.   Individu yang dapat menumpukan perhatian terhadap pelajaran mempunyai daya ______ yang baik. A.   Ingatan C. Fizikal B.   Intelek D. Penglihatan 7.   Tingkah laku dapat dikawal sekiranya murid mempunyai kemahiran mengawal A.   Emosi C. Jasmani B.   Intelek D. rohani 8.   Suzana ialah murid yang cemerlang dalam aspek i.   Intelek iii. Rohani ii.   Emosi iv. Jsmani A.   i dan ii C. iii dan iv B.   i dab iv D. ii, iii dan iv 9.   Keluarga dapat didefinisikan sebagai A.   Sepasang suami isteri yang telah berkahwin sah dari segi adat resam B.   Sepasang suami isteri yang telah berkahwin beserta anak-anak dan ibu bapanya. C.   Satu unit ibu bapa yang bahagia bersama anak-anak yang telah stabil dari segi ekonominya. D.   Satu unit yang terdiri daipada suami dan isteri, serta anak-anak hasil perkahwinan yang sah mengikuit agama, adat resam, dan undang-undang. 10.   Keluarga penting bagi masyarakat dan Negara dalam aspek A.   Social, politik dan ekonomi B.   Ekonomi, politik dan agama C.   Kemakmuran, keselamatan dan kesihatan D.   Keselamatan, kewangan dan pembangunan.   11.   Mengapakah berkeluarga penting dari aspek ekonomi bagi sesebuah Negara? i.   Tenaga kerja akan mencukupi dalam pasaran buruh. ii.   Dapat mengurangkan kemasukan pendatang tanpa izin iii.   Ekonomi berkembang kerana banyak pembeli dalam Negara. iv.   Masyarakat dapat mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan. A.   i dan ii C. ii dan iv B.   i dan iii D. iii dan iv 12.   Apakah kesan terhadap perkembangan keluarga sekiranya situasi diatas berlaku i.   Keperluan emosi anggota keluarga terganggu ii.   Anak-anak mungkin memberontak di tempat lain iii.   Anak-anak menjadi lebih kuat kerana dilatih menghadapi cabaran iv.   Ibu bapa tidak menjadi teladan dalam membina keluarga yang sihat A.   i, ii dan iii C. ii, iii dan iv B.   i, ii dan iv D. i, ii, iii dan iv 13.   Masalah social di atas berkait rapat dengan golongan A.   Kanak-kanak C. Pemimpin B.   Warga emas D. Remaja 14.   Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dengan masalah sosial? i.   Fakor persekitran ii.   Pengaruh rakan sebaya iii.   Kekurangan didikan agama iv.   Hubungan kekeluargaan yang longgar A.   i, ii dan iii C. ii, iii dan iv B.   i, iii dan iv D. i, ii, iii dan iv 15.   apakah sebab-sebab berlakunya keadaan diatas? i.   Ajaran agama dan nilai moral tidak dipatuhi ii.   Pergaulan antara perempuan dengan lelaki yang tidak terbatas iii.   Terlalu mengikut budaya barat tanpa memikirkan kesannya iv.   Terdesak kerana ingin mengecapi kehidupan yang lebih moden A.   i, ii dan iii C. ii, iii dan iv B.   i, ii an iv D. i, ii, iii dan iv 16.   Bagaimanakah agensi di atas dapat menangani masalah social dalam masyarakat? A.   Bekerjasama dengan orang ramai yang bertindak sebagi mata dan telinga pihak polis B.   Mengadakan kempen dari sebuah penempatan di seluruh Negara C.   Mengadakan ceramah untuk ibu bapa tentang aktiviti anak-anak sekarang D.   Menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pesalah yang terlibat.    Penyalahgunaan dadah    Pergaulan bebas    vandalisme    Maruah keluarga tercemar    Lahir anak luar nikah   17.   Apakah maksud norma komuniti? A.   Peraturan yang menjadi asas kepada undang-undang Negara B.   Peraturang yang telah ditetapkan oleh nenek moyang agar kita beradap C.   Peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dalam sesebuah masyarakat D.   Peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan untuk meninggikan martabat mereka 18.   Peraturan bermaksud A.   Segala yang ditetapkan dan harus dipatuhi B.   Segala yang ditetapkan dan harus dipatuhi pada masa-masa tertentu sahaja C.   Undang-undang kecil yang wujud hasil daripda disiplin sesebuah masyarakat D.   Garis panduan yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat untuk melancarkan suatu aktiviti 19.   Undang-undang keselamatan jalan raya diwujudkan agar A.   Pengguna jalan raya terselamat daripada kemalangan maut B.   Pengguna jalan raya dapat menurunkan kadar kemalangan jalan raya. C.   Pengguna jalan raya dapat meningkatkan keselamatan diri dan orang lain. D.   Pengguna jalan raya dapat mengelakkan diri daripada kerosakan jalan raya. 20.   Apakah langkah yang perlu diambil untuk menyedarkan masyarakat agar mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan  jalan raya? i.   Menambahkan kadar kompaun ii.   Mengadakan kempen secara menyeluruh iii.   Mengesan pemandu berbahaya secara berterusan iv.   Memberikan surat amaran kepada pemandu berisiko A.   i, ii dan iii C. ii, iii dan iv B.   i, ii dan iv D. i, ii, iii dan iv 21.   Antara jenayah juvenile dalm Negara kita ialah i.   Jenayah seksual iii. Peras ugut ii.   Lumba haram iv. Buli A.   i, ii dan iii C. i, iii dan iv B.   i,ii dan iv D. i, ii, iii dan iv 22.   Apakah fungsi utama agama dalam kehidupan manusia? A.   Dapat mengasingkan orang yang beriman dengan orang jahat B.   Dapat memberikan panduan yang lengkap kepada manusia C.   Dapat menetukan sokongan golongan atasan dan golongan bawahan D.   Dapat menyedarkan manusia tentang kewujudan alam 23.   Mengapakah nilai di atas di tekankan dalam ajaran pelbagai agama? A.   Untuk menjauhkan diri daripada dosa besar B.   Untuk mengelakkan kekecohan dalam masyarakat C.   Untuk memastikan setiap perayaan agama di sambut dengan baik D.   Untuk mewyjudkan manusia yang beriman dan beradap dalam kehidupan. 24.   Apakah yang dimaksudkan prinsip penting dalam ajaran A.   Panduan untuk bersembahyang B.   Jenis dosa dan pahala yang akan dihadapi oleh pengikutnya C.   Amalan utama yang ditekankan oleh agama kepada penganutnya D.   Nasihat yang dinyatakan dalam ayat-ayat suci    Amanah    Bersyukur    Sederhana    Bertanggungjawab
Related Search

Previous Document

ethan timmerman se 1

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks