Smkpp - Kem Kepimpinan Pengawas (Autosaved)

Publish in

Documents

22 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
yang masih tidak lengkap
Transcript
  LAMPIRAN 4SENARAI ALATAN PESERTA YANG PERLU DIBAWA 1. 4 helai Tshirt 2. 3 helai seluar Tracksuit 3. Tuala mandi 4. stokin 5. kasut 6. selipar  7. alatan mandi 8. pinggan, cawan, sudu dan garfu . 1 !otol !esar air mineral 1 . lampu suluh dan !ateri 11. kompas #$ika ada% 12. pisau lipat 13. mancis atau pemetik api 14. !uku tulis dan alat tulis termasuk gunting 15. u!at&u!atan sendiri 16. insect repellant #penghalang n'amuk% 17. 5 keping plaster  18. telekung !agi perempuan  PENDAHULUAN ã Kem Kepimpinan Pengawas merupakan satu aktiviti yang dianjurkan oleh UnitHEM SMK Padang Piol dengan kerjasama Unit Bimbingan dan KaunselingSMK Padang Piol. Kem ini akan melibatkan ! orang pengawas sekolah dandiiringi ! orang guru pengiring. Program ini diatur untuk pembelajaran para gurudan pelajar bukan sahaja di dalam bilik darjah semata#mata tetapi adalah denganmelihat dan berada di lokasi pembelajaran itu sendiri. MATLAMAT ã Untuk memastikan pelajar dan guru mendapat pengetahuan melalui pengalamanyang diperolehi sendiri melalui program yang diaturkan. OBJEKTIF $bjekti% Kem Kepimpinan Pengawas adalah untuk &# a. Memantapkan pengetahuan sedia ada peserta berkaitan dengan jati diri .  b. Memupuk nilai ' nilai kreati% dan semangat dalam proses melengkapkan diridengan modul yang pelbagai. (. Membina keper(ayaan dan keyakinan pada diri bahawa dengan persediaan yangmantap boleh menjadikan para pengawas dapat membantu kearah peningkatanakademik dan sahsiah. d. Melalui aktiviti ' aktiviti yang telah diran(ang ini ) dengan harapan akanmenyemarakkan rasa komitmen yang tinggi dalam diri setiap para pengawasapabila menghadapi tugas yang diamanahkan TEMPAT *+,E- erantut AKTIVITI ã Semua aktiviti yang diran(ang dapat dilihat di ruang lampiran /0ormat 1 JANGKAMASA ã ,arikh & 23 # 24 *pril 2! 5 ã Hari & umaat dan Sabtu SASARAN ã 50 Orang Pengawas Sek!a SMK Pa#ang P$! ã Senarai nama pelajar adalah seperti lampiran /0ormat 21  SUMBER KE%ANGAN ã Sumbangan P6B7 SMK Padang Piol ã Sumbangan Koperasi SMK Padang Piol ã Sumbangan Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Padang Piol ã Sumbangan abatan Penerangan +aerah erantut KOSPener$&aan' Pen#a(a)an .Sumbangan P6B78 9M !!.!!2.Sumbangan Koperasi 8 9M !!.!!:.Sumbangan Unit Bimbingan ; Kaunseling8 9M :!!.!!<.Sumbangan abatan Penerangan +aerah erantut8 9M <!!.!!umlah 8 9M Per*e!an+aan .Makanan Pelajar a.umaat Minum Petang /9M = ! $rang Pelajar18 9M !.!!Makan Malam /9M : = ! $rang Pelajar1 8 9M !.!!Minum Malam /9M = ! $rang Pelajar1 8 9M !.!! b.Sabtu Makan Pagi /9M = ! $rang Pelajar1 8 9M !.!!Minum Pagi /9M = ! $rang Pelajar1 8 9M !.!!Makan ,engah hari /9M  = ! $rang Pelajar1 8 9M 2!.!! 2.Makanan ,etamu a. umaatMakan Malam /9M : =  $rang ,etamu1 8 9M !.!! b. Sabtu Makan ,engah Hari /9M  =  $rang ,etamu1 8 9M 2.!!   :.-endera Mata / = 9M !1 8 9M !.!!<.Penginapan Pelajar di *+,E- /9M 2 = ! orang pelajar18 9M >!!.!!.Pengangkutan Pelajar ke *+,E-8 9M <!!.!!>.Bayaran kepada te(hi(ian *+,E-8 9M 2!!.!!5.Bayaran pen(eramah8 9M !!.!!3.Kontengensi 8 9M 5.!!UM?*H , RM -./-500STRATEGI PERLAKSANAAN ã Perbin(angan mengenai aktiviti yang akan dilaksanakan) tarikh) masa) hari) kos)dan sebagainya yang berkaitan antara pengelola pelan(ongan dengan guru#guruyang membantu dalam lawatan. ã Memastikan lokasi lawatan yang sesuai dengan membuat kaji selidik  ã Mengiklankan program kepada pelajar dan guru. ã Mengutip bayaran daripada pelajar dan guru yang berminat. ã Menguruskan bas sewa khas untuk program tersebut. ã Membuat kertas kerja terhadap program di atas untuk dihantar kepada abatanPelajaran @egeri Pahang. ã Memanggil peserta untuk taklimat awam. ã Mengedar surat kebenaran ibubapa atau penjaga. ã Program dilaksanakan. KA%ALAN ã 7uru#guru pengiring yang dilantik  KESIMPULAN *matlah diharapkan agar perkhemahan ini dapat memberi pengetahuan dansemangat baru kepada peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas SMK Padang Piol. Menyedari pentingnya keterampilan dan keunggulan pengawasumumnya ) serta membentuk sahsiah diri yang mantap dalam kalangan pelajar SMK Padang Piol diharapkan kem ini akan memudahkan dan boleh membantu pengawasdalam menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan sempurna. Perkhemahan ini jugadiharapkan dapat men(apai objekti%nya dan memberi man%aat serta kesan positi% 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks