Suvremeni hrvatski igrani film kvalitativna analiza tematskih struktura pobjednickih filmova Pulskog filmskog festivala (1991. - 2016.)

Publish in

Data & Analytics

19 views

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PowerPoint prezentacija rezultata kvalitativnog istraživanja za diplomski rad na temu "Suvremeni hrvatski igrani film kvalitativna analiza tematskih struktura pobjednickih filmova Pulskog filmskog festivala (1991. - 2016.)".
Transcript
 • 1. SUVREMENI HRVATSKI IGRANI FILM: KVALITATIVNA ANALIZA TEMATSKIH STRUKTURA POBJEDNIČKIH FILMOVA PULSKOG FILMSKOG FESTIVALA (1991.-2016.) Matej Beluhan, diplomski rad Hrvatski studiji, 26. rujna 2017. mentor: prof. dr. sc. Danijel Labaš sumentorica: Željka Biondić
 • 2. Sadržaj  Teorijska pozadina i cilj istraživanja  Kvalitativna metodologija: simbolički interakcionizam i utemeljena teorija  Uzorak: Pulski filmski festival  Rezultati istraživanja  Zaključak: teorijski koncept  Popis korištenih izvora
 • 3. Teorijska pozadina: suvremeni hrvatski film 1991. → osamostaljenje Republike Hrvatske → redefiniranje kinematografije reprezentant kinematografije = igrani dugometražni film (Turković, 1985: 31) Glavni cilj istraživanja: konstruirati teorijski koncept koji pobliže opisao tematske strukture suvremenog hrvatskog igranog filma. tema: „životno područje iz kojeg je uzeta tema danoga filma“ (Filmski leksikon Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 2004) 1991. → osamostaljenje Republike Hrvatske → redefiniranje kinematografije reprezentant kinematografije = igrani dugometražni film (Turković, 1985: 31) Glavni cilj istraživanja: konstruirati teorijski koncept koji pobliže opisao tematske strukture suvremenog hrvatskog igranog filma. tema: „životno područje iz kojeg je uzeta tema danoga filma“ (Filmski leksikon Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 2004) Gledanje filmova i bilježenje pojavljajućih tematskih elemenata → izgradnja teorije Gledanje filmova i bilježenje pojavljajućih tematskih elemenata → izgradnja teorije
 • 4. Kvalitativna metodologija Cilj kvalitativnog istraživanje nije verifikacija već izgradnja teorije na temelju prikupljenih podataka (Jeđud, 2007) Simbolički interakcionizam = društveni svijet kao posljedica niza interakcija posredovnih simbolima = istraživač se uključuje u interpretativni proces Utemeljena teorija = proces kruženja po podacima (Glaster i Strauss, 1967: 28) = dubinski uvid u predmet istraživanja Cilj kvalitativnog istraživanje nije verifikacija već izgradnja teorije na temelju prikupljenih podataka (Jeđud, 2007) Simbolički interakcionizam = društveni svijet kao posljedica niza interakcija posredovnih simbolima = istraživač se uključuje u interpretativni proces Utemeljena teorija = proces kruženja po podacima (Glaster i Strauss, 1967: 28) = dubinski uvid u predmet istraživanja kodiranje → metoda stalne usporedbe ↔ teorijski konceptkodiranje → metoda stalne usporedbe ↔ teorijski koncept
 • 5. Uzorak: filmski festival u Puli smotra godišnje nacionalne filmske produkcije sjecište umjetničkih ostvarenje hrvatske kinematografije namjerni uzorak: Velika zlatna arena i Zlatna vrata Pule od 1991. do 2016. smotra godišnje nacionalne filmske produkcije sjecište umjetničkih ostvarenje hrvatske kinematografije namjerni uzorak: Velika zlatna arena i Zlatna vrata Pule od 1991. do 2016. 39 analiziranih filmova 39 analiziranih filmova
 • 6. Kriza društvenog identiteta kao tematska pozadina egzistencijalnih kriza Glavna tema: egzistencijalna kriza pojedinca Glavna tema: egzistencijalna kriza pojedinca Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski) odnosi Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski) odnosi Podtema: pitanje nacionalnog identiteta Podtema: pitanje nacionalnog identiteta
 • 7. Izravni doticaj povijesnih kretanja i tematske strukture Glavna tema: ljudske sudbine Glavna tema: ljudske sudbine Prateća tema: narušeni ljudski (prijateljski) odnosi Prateća tema: narušeni ljudski (prijateljski) odnosi Podtema: povijesna zbivanja i ratna razaranja Podtema: povijesna zbivanja i ratna razaranja
 • 8. Zabranjene ljubavi u pozadini nacionalnih i svjetonazorskih podjela Glavna tema: sudbina ljubavnog para Glavna tema: sudbina ljubavnog para Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski) odnosi Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski) odnosi Podtema: nacionalna i svjetonazorska podjela Podtema: nacionalna i svjetonazorska podjela
 • 9. Moralne i egzistencijalne krize u kontekstu provincijskih zajednica Glavna tema: egzistencijalna i moralna kriza pojedinca Glavna tema: egzistencijalna i moralna kriza pojedinca Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski, prijateljski) odnosi Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski, prijateljski) odnosi Podtema: egzistencijalna kriza provincijske zajednice Podtema: egzistencijalna kriza provincijske zajednice
 • 10. Ujedinjenje obitelji kao rezultat dje ječ hrabrosti Glavna tema: dječja hrabrost Glavna tema: dječja hrabrost Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski) odnosi Prateća tema: narušeni ljudski (obiteljski) odnosi Podtema: ujedinjenje obitelji Podtema: ujedinjenje obitelji
 • 11. Tematski motivi Glavna temaGlavna tema Prateća temaPrateća tema PodtemaPodtema
 • 12. Zaklju ak: suvremeni hrvatski igrani filmč Tematska senzibilnost : slika društva opterećenog ratnim traumama i podjelama na temelju nacionalnosti Tematsko sazrijevanje : slojevitost, relativizacija patnje i univerzalnost Tematska senzibilnost : slika društva opterećenog ratnim traumama i podjelama na temelju nacionalnosti Tematsko sazrijevanje : slojevitost, relativizacija patnje i univerzalnost Hrvatske filmske priče predočuju krizu kolektivnog i individualnog identiteta te slabljenje društvenih vrijednosti u kontekstu razumljivom prvenstveno domaćem gledatelju. Hrvatske filmske priče predočuju krizu kolektivnog i individualnog identiteta te slabljenje društvenih vrijednosti u kontekstu razumljivom prvenstveno domaćem gledatelju. Tematske konstante : - refleksija društvene potrebe za zacjeljivanjem rana iz prošlosti i potraga za oprostom - slabljenje patrijarhata - egzistencijalne krize na relaciji pojedinac-obitelj-društvo Tematske konstante : - refleksija društvene potrebe za zacjeljivanjem rana iz prošlosti i potraga za oprostom - slabljenje patrijarhata - egzistencijalne krize na relaciji pojedinac-obitelj-društvo
 • 13. Hvala na pozornosti Popis korištenih izvora: Glaser, B. & Strauss, A. L. (1999.) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Routledge. Jeđud, I. (2007.) „Alisa u zemlji čudesa — kvalitativna metodologija i metoda utemeljene teorije“, Hrvatska revije za rehabilitacijska istraživanja, 43 (2), str. 83-101. Turković, H. (1985.), Filmska opredijeljenja, Društvo za promicanje književnosti na novim medijim, internetsko izdanje: 2012. Turković, H. (2004.) „Tematizacija“, u: Gilić N. & Kragić. B (ur.) Filmski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Popis korištenih izvora: Glaser, B. & Strauss, A. L. (1999.) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Routledge. Jeđud, I. (2007.) „Alisa u zemlji čudesa — kvalitativna metodologija i metoda utemeljene teorije“, Hrvatska revije za rehabilitacijska istraživanja, 43 (2), str. 83-101. Turković, H. (1985.), Filmska opredijeljenja, Društvo za promicanje književnosti na novim medijim, internetsko izdanje: 2012. Turković, H. (2004.) „Tematizacija“, u: Gilić N. & Kragić. B (ur.) Filmski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks