Titel

Publish in

Documents

6 views

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Titel. Handlingsplan 2013 Stig Langvad, formand. Tekst. Rammerne . Samfundet er under forandring – og vi skal følge med og påvirke udviklingen Handicapkonventionen forbyder ikke forandring eller udvikling – tværtimod De samfundsmæssige ressourcer bliver ikke større eller flere
Transcript
TitelHandlingsplan2013Stig Langvad, formandTekstRammerne
 • Samfundet er under forandring – og vi skal følge med og påvirke udviklingen
 • Handicapkonventionen forbyder ikke forandring eller udvikling – tværtimod
 • De samfundsmæssige ressourcer bliver ikke større eller flere
 • Personer med handicap forandre sig på den ene eller den anden måde – som individ eller familie
 • Regeringen vil fremlægge en handlingsplan på handicapområdet i slutningen af 2013 – og handicaporganisationernes indflydelse på denne bliver begrænset
 • Derfor laver vi vores egen handlingsplan!
 • Arbejdet med vores handlingsplan
 • Vi arbejder hele tiden på den lange bane
 • Vi tog fat på nogle grundlæggende diskussioner under seneste repræsentantskabsmøde i 2012
 • Vi har været nogle frivillige, der har arbejdet med dagens oplæg til debat
 • Vi har haft nogle engagerede medlemsorganisationer involveret undervejs
 • Inklusion som det grundlæggende
 • Inklusion er medborgerskab på godt ondt – men planlagt på den rette måde er det godt
 • Inklusion kan kun realiseres gennem synlighed og respekt for mangfoldigheden i befolkningen
 • Inklusion forudsætter mainstreaming med fokus på
 • Lige muligheder
 • Sektoransvar
 • Kompensation
 • Samfundsmæssig solidarisk finansiering af velfærdsydelser
 • Inklusion forudsætter det lange perspektiv med realistiske og konkrete delmål på vejen dertil
 • Det er naturligt at være bekymret
 • Kan forandring ske uden forringelser?
 • Kan velfærdssamfundets sammenhængskraft bevares?
 • Kan civilsamfundet påtage sig opgaver i velfærdssamfundet?
 • Kan det enkelte individ med styrker påtage sig et større ansvar?
 • Kan man definere velfærdssamfundets kerneydelser og overlade nogle af disse til andre?
 • Kan forskellighed gå hånd i hånd med lige adgang til retfærdighed?
 • Kan velfærdssamfundet tillade individuel frihed?
 • Kan tildelingen af kompensation yderligere moderniseres?
 • Kan der være konsekvenser ved overgangen fra de gode viljer til rettighederne?
 • Related Documents
  Ohne Titel
  Nov 24, 2017

  Ohne Titel

  Titel
  Mar 3, 2018

  Titel

  Titel
  Mar 4, 2018

  Titel

  Titel Proeverij
  Mar 7, 2018

  Titel Proeverij

  ZAWiW - Titel
  Mar 10, 2018

  ZAWiW - Titel

  Presentatie titel
  Mar 14, 2018

  Presentatie titel

  Titel S ubtitel
  Mar 15, 2018

  Titel S ubtitel

  Titel
  Mar 15, 2018

  Titel

  Titel
  Mar 15, 2018

  Titel

  Titel:
  Mar 15, 2018

  Titel:

  Titel
  Mar 16, 2018

  Titel

  Titel
  Mar 16, 2018

  Titel

  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks