Transformacja demograficzna i epidemiologiczna

Publish in

Documents

5 views

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Transformacja demograficzna i epidemiologiczna. Transformacja demograficzna utożsamiana jest zazwyczaj z przedłużaniem się przeciętnego trwania życia społeczeństwa. Transformacja epidemiologiczna jest to nieprzerwany proces zmian sytuacji zdrowotnej ludności świata.
Transcript
Transformacja demograficznai epidemiologicznaTransformacja demograficznautożsamiana jest zazwyczaj z przedłużaniem się przeciętnego trwania życia społeczeństwaTransformacja epidemiologiczna jest to nieprzerwany proces zmian sytuacji zdrowotnej ludności świataFazy transformacji epidemiologicznej:
 • choroby zakaźne
 • wypadki i urazy
 • choroby cywilizacyjne
 • nowe zagrożenia (powstawanie nieznanych patogenów, narastanie lekooporności drobnoustrojów, zakażenia szpitalne, choroby psychiczne)
 • Wg prognoz ONZ do 2025 r. liczba ludności świata zwiększy się z 6,5 do do 7,9 mld., a w 2050 r. osiągnie poziom 9,3 mld.Wzrost liczby ludności jest bardziej wynikiem spadku umieralności, niż wzrostu rozrodczości.Rzeczywista struktura ludności świata według kontynentów i krajów w roku 2004, oraz struktury przewidywane w latach 2025 i 2050(w odsetkach)kontynenty/kraje lata 2004 2025 2050 Europa 11,4 9,1 7,2 Indie 17,0 17,2 17,6 Chiny 20,3 18,6 15,5 Azja i Oceania (bez Indii i Chin) 23,8 25,0 25,5 Ameryka Północna 5,1 4,9 4,9 Ameryka Łacińska i Karaiby 8,6 8,6 8,4 Afryka 13,8 16,6 20,9 Źródło: World Population Features. Long-Range World Population Projections Based on the 1998 Revision, United Nations, 1999; 2004 World Population Data Sheet of the Population Reference Bureau, www.prb.orgDzietność i trwanie życia do 2030 r.lata 2002 2010 2020 2030dzietność 1,25 1,2 1,2 1,2trwanie życia ogółem 74,5 76,9 78,7 80,0 mężczyźni 70,4 73,3 75,8 77,6 kobiety 78,8 80,6 81,8 83,3 Źródło: opracowanie Dr Irena Kowalska SG Handlowa Warszawa,Instytut Statystyki i DemografiiRuch naturalny w Polsce w latach 1973-2003 (w tys.)
 • Lata U Z P N
 • 1973 600,9 279,5 321,4
 • 1983 723,6 352,2 371,4
 • 1993 515, 2 394,7 120,5
 • 2003 351,1 365,2 -14,1
 • Źródło: Zestawienie na podstawie danych GUS
 • Urodzenia i zgony w latach 1989-2003 oraz prognoza do 2030 r. Źródło: opracowanie Dr Irena Kowalska SG Handlowa Warszawa,Instytut Statystyki i DemografiiLiczba ludności 38 219 000 w tym mężczyzn 18 507 000Procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym62,2 %Dzietność kobiet 1, 25Przyrost naturalny w tyś. - 5, 7na tyś. ludności -0,1'World Health Statistics 2006' STATYSTYKA ZDROWIA NA ŚWIECIE 2006Aneks statystyczny POLSKAźródło:WHO Statistical Information System (WHOSIS)Dalsza oczekiwana długość życia (w latach)Średnia 74,7Kobiety 78,4 Mężczyźni 70,6Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000) poniżej 5 roku życiaDziewczynki 8Chłopcy 9Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000) pomiędzy 15 a 60 rokiem życiaKobiety 82Mężczyźni 204Oczekiwana długość życia w zdrowiu (HALE) w latachŚrednio 65,8Kobiety 68,5Mężczyźni 63,1Aneks statystyczny POLSKAhttp://www3.who.int/whosisPrzeciętne dalsze trwanie życia3.5 lata4.3 lataPrzeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 latźródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W. RegionopisPaństwa członkowskieEUR - AEuropa z bardzo niską umieralności dzieci i dorosłych Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, WielkaBrytaniaEUR – BEuropa z niską umieralności dzieci i dorosłych Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Gruzja, Kyrgistan, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Tadzikistan, Macedonia, Turcja, Turkmenistan, UzbekistanEUR – CEuropa z niską umieralności dzieci i wysoką umieralnością dorosłych Białoruś, Estonia, Węgry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Federacja Rosyjska, UkrainaRAPORT O STANIE ZDROWIA NA ŚWIECIE 2004Państwa Członkowskie WHO wg. Regionu (Europa) i przedziału umieralnościZgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce (na 100 tys. mieszkańców)Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążeniaźródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W. Standaryzowany współczynnik zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca Źródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W. Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu chorób naczyń mózgowych Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu nowotworów złośliwych Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu raka płucaStandaryzowany współczynnik zgonów z powodu raka piersi i raka szyjki macicyStandaryzowany współczynnik zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn urazów i zatrućZgony z przyczyn zewnętrznych w grupie wiekowej 15- 54Zgony z powodu wybranych przyczyn, Polska 1959-2000Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywychGruźlicaZAPADALNOŚC NA 100 000 LUDNOŚCIWirusowe zapalenie wątroby: typu B - ogółem ZAPADALNOŚC NA 100 000 LUDNOŚCIWirusowe zapalenie wątroby typu C - ogółemZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCIAIDS - Zespół nabytego upośledzenia odpornościZAPADALNOŚC NA 100 000 LUDNOŚCIZakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 1986-2005Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2001-2005, według grupy ryzykaŚrednia roczna liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV w latach 2001-2005, według województwLiczba zachorowań oraz liczba zgonów z powodu grypy w latach 1975 - 2005Zapadalność oraz umieralność z powodu grypy (na 100 tys. ludności) w latach 1975 - 2005Liczba zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2005/6 wg miesięcyLiczba zachorowań na zawał serca ludności Warszawy w wieku 35-64 (badanie Pol-Monica Warszawa)OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ 2003 R.Hospitalizowani wg płci1, wieku2 i miejsca zamieszkania3Liczebności i współczynniki na 10 000 ludnościDane dla Polski zostały oszacowane na podstawie województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego,Lubuskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Śląskiego,Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego Częstość palenia tytoniu w Polsce w latach 1974-2002Rozkład BMI według płci, Polska 2000Podsumowanie
 • Przyrost naturalny w Polsce jest ujemny
 • Wzrasta średnia długość życia kobiet i mężczyzn
 • Średnio kobiety żyją dłużej od mężczyzn,
 • Wartość wsp. zgonów niemowląt ulega od lat obniżeniu (w 2003 r. 7/1000 żywych urodzeń)
 • Wsp. umieralności mężczyzn jest większy niż kobiet
 • Wsp. umieralności mieszkańców wsi jest większy niż mieszkańców miast
 • Struktura przyczyn zgonów:
 • Prawie 50% spowodowanych jest chorobami uk. krążenia,
 • Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią ponad 20% ogólnej liczby zgonów
 • Zgony z powodu przyczyn zewnetrznych stanowią 7% zgonów
 • Zapadalność na gruźlicę spada
 • Zapadalność na WZW typu B uległa obniżeniu po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień ochronnych
 • Zapadalność na WZW typu C
 • Dziękuję za uwagę
  Related Search
  Related Documents
  BAB I PENDAHULUAN
  Sep 20, 2017

  BAB I PENDAHULUAN

  BAB I NARKOBA
  Sep 20, 2017

  BAB I NARKOBA

  BAB I Pendahuluan
  Sep 20, 2017

  BAB I Pendahuluan

  Sediment as i
  Sep 20, 2017

  Sediment as i

  BAB I PENDAHULUAN
  Sep 20, 2017

  BAB I PENDAHULUAN

  ?Which town am I?
  Sep 20, 2017

  ?Which town am I?

  BAB I PENDAHULUAN
  Sep 20, 2017

  BAB I PENDAHULUAN

   BAB I PENDAHULUAN
  Sep 20, 2017

   BAB I PENDAHULUAN

  Lesson 9 Act I.I-III
  Sep 20, 2017

  Lesson 9 Act I.I-III

  Gifted English I
  Sep 20, 2017

  Gifted English I

  bab I sias
  Sep 20, 2017

  bab I sias

  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks