UNGARIA

Publish in

Documents

7 views

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
UNGARIA. GRUPA a IV-a Csep Bogdan Fazecas Laura Moldovan Diana Lazar Petruta Andreica Andreea Maria Scoala “Avram Iancu”,Turda Profesor Geografie:Popa Elisabeta. A ş ezare. Este o ţ ar ă central ă -european ă continental ă f ă r ă litoral.
Transcript
UNGARIAGRUPA a IV-aCsep BogdanFazecas LauraMoldovan DianaLazar PetrutaAndreica Andreea MariaScoala “Avram Iancu”,TurdaProfesor Geografie:Popa ElisabetaAşezare
 • Este o ţară centrală-europeană continentală fără litoral.
 • Fluviul Dunărea,care o tranversează,îi asigură accesul la Marea Neagrăşi astfel la oceanul planetar.
 • Relieful
 • Dunărea împarte Ungariaîn două regiuni: Câmpia Alfold si Câmpia Transdanubia.
 • Cu excepţia munţilor din nord,teritoriul de la est de Dunăre este întinsă Câmpia Alfold;fragmentată de văi si dune,această câmpie ocupă aproape jumătate din teritoriul Ungariei.
 • Transdanubia, regiune aflată la vest de Dunăre,este mai înaltă.
 • Clima şi hidrografia
 • În câmpie,clima este temperată-continentală,cu ierni geroase si veri calde si secetoase.
 • Munţii primesc mai multe precipitaţi.
 • Numai 15% din teritoriul Ungariei sunt acoperite de păduri de fag şi stejar.
 • Precipitaţiile sun puţine dar are o reţea hidrografică densă;aceasta se explică prin faptul că principalele râuri îşi au izvoarele în munţii din ţările vecine.
 • Populaţia şi economia
 • Sunt aproximativ 10,5 milioane locuitori.
 • Alături de unguri,care sunt majoritatea,in Ungaria mai trăiesc români,germani si ţigani.Limba vorbită-maghiara-se înrudeşte cu cele vorbite in Estonia si Finlanda.
 • Solurile fertile şi clima favorabilă fac ca agricultura sa fie productivă.
 • Se cultiva cereale (grâu,porumb),cartof, sfeclă-de-zahăr,floarea-soarelui,soia,legume,pomi fructiferi si viţă-de-vie.
 • Vinul de Tokay este renumit în lume.
 • Animalele crescute sunt: ovinele,bovinele,porcinele şi păsările.
 • Prin Ungaria trec şosele moderne şi căi ferate care leagă Europa Centralăşi Vestică de Peninsula Balcanică.
 • Budapesta şi Lacul Balaton sunt principalele obiective turistice.
 • Obiective turisticeParcul natural Hortobagy.
 • Cât timp Ungaria a fost sub stăpânirea turcilor,între secolele VI şi XVII,terenurile agricole din câmpie au fost transformate în păşuni de stepă,folosite pentru creşterea animalelor:oi şi cai.
 • Prin pustă,cum este numită stepa în Ungaria,creşteau în libertate herghelii de cai sălbatici.
 • Parcul Hortobagy conservă o parte din această pustă.
 • Lacul Balaton
 • La poalele Munţilor Bakony se află Lacul Balaton.
 • Numit şi “marea”Ungariei,acest lac este cel mai întins din centrul Europei.
 • Pentru maghiari,Lacul Balaton este principala atracţie turistică din timpul verii.
 • VA MULTUMIM PENTRU INTERESUL ACORDAT!
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks