Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 13.10.2011 Simo Valtti Perheyritysten liitto

Publish in

Documents

7 views

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus 13.10.2011 Simo Valtti Perheyritysten liitto. Sisältö. Osinko- ja pääomatuloverotus 2. Yritysverotus 3. Varojenjaon edullisemmuusjärjestys. 1. Osinko- ja pääomatuloverotus. Pääomatuloverotus ja listaamattoman yhtiön osinkoverotus kiristyvät
Transcript
Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus13.10.2011Simo ValttiPerheyritysten liittoSisältö
 • Osinko- ja pääomatuloverotus
 • 2. Yritysverotus3. Varojenjaon edullisemmuusjärjestys1. Osinko- ja pääomatuloverotus
 • Pääomatuloverotus ja listaamattoman yhtiön osinkoverotus kiristyvät
 • Yritysverotuksen painopiste siirtyy yhtiön käyttöön jäävien tulojen verottamisesta kohti yhtiöstä nostettavien varojen verottamista.
 • Listaamattomissa yrityksissä ns. verovapaan osingon enimmäismäärä 90.000  60.000 euroa
 • Ei muutosta verovapaan osingon rajan ylittävien osinkojen verotukseen (70 prosenttia veronalaista ja 30 prosenttia verovapaata).
 • Pääomatulojen verokannan nosto ja muuttaminen progressiiviseksi
 • 28 %:n  30 %
 • Siltä osin kuin pääomatulot > 50.000 euroa  32 %
 • Korkotulojen lähdevero 28 %  30 %
 • 1. Osinko- ja pääomatuloverotus
 • Esimerkkejä – osinkoverotus
 • 60.000 euron rajaan riittää noin 667.000 euron nettovarallisuus. Nykyiseen 90.000 euron rajaan pääsee osakaskohtaisella 1.000.000 euron nettovarallisuudella.
 • Kun yhtiöverokanta alenee, yhtiön ja osingonsaajan kokonaisverorasitus pienenee hiukan niillä osakkailla, jotka ovat nostaneet tällaisessa yhtiössä enintään 60.000 euroa osinkoa, tai niillä, joilla ei ole ollut muutenkaan suuria pääomatulo-osinkoja nettovarallisuuden pienuuden takia.
 • 1. Osinko- ja pääomatuloverotus
 • Esimerkkejä – pääomatuloverotus
 • Jos esimerkkihenkilö A saa veronalaisia luovutusvoittoja ja vuokratuloja yhteensä 200.000 euroa, verotus kiristyy 7.000 euroa. Jos pääomatuloja on 1.000.000 euroa, verotus kiristyy 39.000 euroa.
 • Nykyinen 28 %:n vero 200.000 eurosta on 56.000 euroa ja käteen jää 144.000 euroa. Uusien verokantojen puitteissa vero on 63.000 euroa ja käteen jää 137.000 euroa.
 • Nykyinen 28 %:n vero 1.000.000 eurosta on 280.000 euroa ja käteen jää 720.000 euroa. Uusien verokantojen puitteissa vero on 319.000 euroa ja käteen jää 681.000 euroa.
 • 1. Osinko- ja pääomatuloverotus
 • Perintöjen ja lahjojen verotus kiristyy – sukupolvenvaihdoshuojennus säilymässä
 • Hallitusohjelmassa mainitaan, että sukupolvenvaihdoksen verohuojennukseen ei ole tulossa muutoksia.
 • Perintö- ja lahjaveroon lisätään uusi 16 % porras yli 200 000 euron arvoisille perinnöille ja lahjoille (nyk. kork. 13 %.) II veroluokkaan ei tule uutta korkeampaa verokantaa.
 • Esimerkiksi 400 000 euron arvoisessa lahjassa lahjavero nousee noin 6 000 euroa I veroluokassa. Nykyisin lahjavero on noin 49 800 euroa ja jatkossa noin 55 800 euroa.
 • 3 000 000 euron arvoisessa perinnössä perintövero nousee I veroluokassa noin 84 000 euroa. Nykyisin perintövero on pyöristettynä noin 386 000 euroa ja jatkossa noin 470 000 euroa.
 • KHO antanut tiukkoja sukupolvenvaihdoksen verotusta koskevia päätöksiä vuonna 2011
 • 1. Osinko- ja pääomatuloverotus
 • SVOP:n palautuksen verokohtelu kirjataan lakiin
 • Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (ns. SVOP-rahasto) nostettavan pääoman palautuksen verokohtelu kirjataan lakiin nykymuodossaan.
 • Nykyisin sitä ei ole säännelty laissa ja verotuskäytäntö perustuu pitkälti Verohallinnon ohjeistukseen. Sen mukaan pääoman palautusta on verotettu kuin osinkoa, jos SVOP:iin kertyneet varat ovat historialtaan voittovaroja, ja luovutusvoittoverotusta koskevien säännösten mukaan, jos varat ovat historialtaan pääomansijoituksia.
 • 2. Yritysverotus
 • Yhteisöverokannan alentaminen
 • Hallitusohjelmassa on sovittu yhteisöverokannan alentamisesta yhdellä prosenttiyksiköllä 25 %:iin.
 • Hallitusohjelmassa on kuitenkin todettu hallituksen seuraavan yhteisöverotason kehittymistä Suomen kilpailijamaissa ja tarvittaessa hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
 • Tutkimus- ja kehitystoimintamenoille verokannustin?
 • Hallitus tulee selvittämään mahdollisuudet ottaa käyttöön tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimia.
 • 2. Yritysverotus
 • Elinkeinoverotuksen uudistaminen
 • Hallitusohjelman mukaan vaalikauden alussa tehdään erillinen selvitys, jonka perusteella elinkeinoverotusta tullaan uudistamaan kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi. Selvityksessä kartoitetaan mm.
 • konserniverojärjestelmän uudistaminen,
 • mahdollisuudet tulolähdejaon poistamiseen,
 • korkojen vähennyskelpoisuuden käsittely,
 • yritysten tappiontasausjärjestelmän laajentaminen,
 • vähennysten käyttömahdollisuudet, ja
 • tuotannollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarve.
 • 3. Varojenjaon edullisemmuusjärjestys
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks