Att skriva en argumenterande text

Publish in

Documents

29 views

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Att skriva en argumenterande text . Fånga läsaren Personlig koppling till ämnet Locka läsaren med chockerande fakta Presentera med bakgrundsfakta Avsluta inledningen genom att presentera din tes, så att läsaren vet din ståndpunkt . Inledningen. Fånga läsaren – ställ en fråga
Transcript
Att skriva en argumenterande text Fånga läsaren Personlig koppling till ämnet Locka läsaren med chockerande fakta Presentera med bakgrundsfakta Avsluta inledningen genom att presentera din tes, så att läsaren vet din ståndpunkt Inledningen Fånga läsaren – ställ en fråga
 • Hur skulle du må om någon annan ägde rätten att bestämma över din kärlek? Vad är din egen koppling till ämnet? – Visa med exempel
 • En väninna från Indien blev kär i en amerikan och tvingades dölja detta för sina föräldrar – vilka inte samtyckte till deras relation p g a mannens etiska bakgrund. Under det första året av deras förhållande tvingades hon att dejta andra män från Indien – för att undvika att bli avvisad från sina föräldrars liv. Locka läsaren – presentera chockerande fakta samt bakgrundsfakta
 • I Indien är det inte ovanligt att det är föräldrarna som bestämmer vem deras barn ska gifta sig med… Presentera din tes - visa ditt ställningstagande
 • Förbjud tvångsäktenskap! Alla världens människor borde ha möjligheten att själva få bestämma över kärleken – vem man ska älska och vem man ska dela sitt liv med, oberoende av kön, etniskt ursprung eller religion.
 • Inledning – några exempel
 • Nu är det dags att börja fundera över vilka argument som stödjer din tes.
 • På ett tomt papper, gör en mindmap där du skriver ner alla dina argument som du kommer på – svaga, starka, värderande, mot-, majoritets- samt sakargument m.fl.
 • Nu är det dags att börja rangordna(vilka är starka och vilka är svaga?) och gruppera (vilka argument hör ihop och har ett samband?) dina argument så att du får en helhetsbild kring din tes. Det här är grunden till din struktur.
 • Mindmap - att lägga grunden till din text Till skillnad från alla människor är alla argument inte lika mycket värda. Man skiljer på starka argument och svaga argument. Starka argument är hållbara och relevanta i jämförelse med tesen.
 • Tvångsgifte bör straffas hårdare, för att skydda de individer som utsätts. Detta kommer att ske om regeringens lag mot tvångs och barnäktenskap går igenom och därmed ändras.
 • Tvångsgifte bör straffas hårdare, för att det är helt sjukt att gifta bort sina barn utan att fråga dem om lov först.
 • Vad gör ett argument starkt eller svagt?
 • Välj ut dina starkaste argument lika mycket värda. Man skiljer på starka argument och svaga argument. Starka argument är hållbara och relevanta i jämförelse med tesen.
 • Fundera över hur du ska presentera dina argument
 • Formulera argumenten så att de ger stöd åt din tes
 • Använd gärna referenser som stöd för dina argument.
 • Ett retoriskt knep är att presentera en åsikt som går emot din tes, för att sedan motargumentera påståendet.
 • Vanligt är att man presenterar minst 3 argument.
 • Dags att argumentera
 • Ungdomar i Indien tar allt oftare sitt liv. Enligt lika mycket värda. Man skiljer på starka argument och svaga argument. Starka argument är hållbara och relevanta i jämförelse med tesen. frivilligorganisationen Prerna, som hjälper ungdomar med problem, är 18 procent av de som begår självmord under 20 år. Enligt Prerna begås det ett självmord var sjätte minut i Indien. Ett chockerande exempel är Sanju som valde döden före tvångsäktenskap – något som hör till vanligheterna i Indien. Vid 15 års ålder tvingades Sanju av sina föräldrar att gifta sig med en äldre man som hon aldrig förut träffat, något hon inte samtyckte till. Desperat tog hon sitt liv - i hopp om att bevara sin frihet som människa.
 • Exempel på argument Sammanfattning lika mycket värda. Man skiljer på starka argument och svaga argument. Starka argument är hållbara och relevanta i jämförelse med tesen. Uppmaning Retorisk fråga Måla upp en framtidsbild Citat/kloka ord Koppla tesen till din avslutning
 • Förattsammanfattasåmåstetvångsäktenskapstoppas runt omkring i världen! Tvångsäktenskapärettavskyvärtbrottochkanlikställas med påtvingadvåldtäkt, förutsattattsamtycke till äktenskapetsaknas. Mångaflickor, och i vissa fall pojkar, blirinstängda i livslångaäktenskapdär de utnyttjas, torterasochiblanddödas. Vissaväljeratt ta sitteget liv.
 • Vemskafåbestämmaöver din kärlek? Du ellernågonannan?
 • Satsapå de organisationersomhjälperindividersom faller offer försådanabrottsomtvångsäktenskap. Dessaindividermåsteräddas, skyddasocherbjudasrehabilitering!
 • En världutanfrihetskapar hat ochintekärlek, därkärlekäretttillståndsomintekandöljasänmindrebörkontrollerasavnågonmindreän dig själv.
 • Avslutningen
 • Tänk igenom och disponera din text innan du börjar skriva lika mycket värda. Man skiljer på starka argument och svaga argument. Starka argument är hållbara och relevanta i jämförelse med tesen.
 • Ha alltid en tydlig tes!
 • Se till att argumenten är väl underbyggda – använd fakta och referera till vad andra har sagt, använd även ditt eget förnuft när du skriver.
 • Använd bara de starkaste argumenten. För många argument kan göra texten rörig och svårläst, svaga argument ger ingen tyngd - så undvik dessa!
 • Håll en röd tråd och se till att argumenten har med testen att göra. Undvik sidospår…
 • Använd ett formellt språk, undvik slanguttryck.
 • Variera meningsbyggnaden
 • Ta ditt bästa argument sist
 • Några goda råd
  Related Search

  Previous Document

  BAB ITBC.docx

  Next Document

  Gejala skizofrenia

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks