Bhu Roholmhaven Ny struktur

Publish in

Documents

87 views

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bhu Roholmhaven Ny struktur. Hvorfor omstrukturere? Organisationen i dag. 60 enheder i hver afdeling bestående af 15 vuggestuebørn og 30/35 børnehavebørn 8 personaler i hver afdeling + 1 køkkendame. Valmuen. Snerlen. Vg. stue. Vg. St. Bh. Lille gruppe. Bh. Lille gruppe .
Transcript
Bhu Roholmhaven Ny struktur Hvorfor omstrukturere?Organisationen i dag.60 enheder i hver afdeling bestående af 15 vuggestuebørn og 30/35 børnehavebørn8 personaler i hver afdeling + 1 køkkendame Valmuen Snerlen Vg. stue Vg. St Bh. Lille gruppe Bh. Lille gruppe Bh. Mellem gruppe Bh. stor gruppe bh. Stor gruppe Bh. Mellem gruppe Mælkebøtten Vg. stue Bh. Lille gruppe Bh. mellem gruppe Bh. Stor gruppe Brændende platform. Personale oplevelser:
 • Arbejdstiden ændres for at dække fravær
 • Forlader egen børnegruppen for at afløse andet sted i huset ved fravær
 • Dagens pædagogiske aktiviteter bliver let til pasning ved fravær
 • Vi forbliver de samme tre selvstændige kørende afdelinger som før
 • For lidt samarbejde, videndeling børnehave/vuggestue imellem
 • Brændende platform. Forældre oplevelse:
 • For få medarbejdere
 • For tidlig overlevering fra vuggestue til børnehave
 • Manglende kommunikation vuggestue/børnehave imellem ved overlevering
 • Personaleudtalelser ved gruppearbejdet på p-mødet d. 6/2-14 Hvad er der af fordele i en omstrukturering?
 • Vi sætter vores præg
 • Personalemæssigt, flere ressourcer (morgen + eftermiddag)
 • mindre sårbare
 • Bedre samarbejde på tværs
 • Faglig udvikling
 • Bedre rammer for børnene
 • Bedre udvikling
 • Storgrupperne sammen
 • ”Flere” hænder – bedre sparring
 • Værksteder
 • Vuggestuebørn til 2,10 år
 • Rum til fordybelse
 • Flere personale timer midt på dagen (til pæd. Aktiviteter)
 • Vi bliver en HEL Roholmhaven
 • Opstart på noget nyt (alle har mulighed for at bidrage med input)
 • Ingen ”vi plejer”
 • Mulighed for speciel rum til pæd. Aktiviteter (i udflytter enheden)
 • Personaleudtalelser ved gruppearbejdet på p-mødet d. 6/2-14 Hvad tænker I om den konstellation, I er blevet forelagt?
 • Bedre / flere ressourcer for børn og voksne
 • Nemmere overgange (storgrupperne)
 • Bedre fysiske rammer
 • Nye kollegaer giver bedre faglig udvikling
 • Medbestemmelse i forhold til hvor man bliver placeret
 • Vision: Et styrket Roholmhaven som understøtter det gode børne- og læringsmiljø ved optimering af personaleressourcerne med projektafslutning 1. maj 2015. Mål:
 • Opfyldelse af politisk mål med et samlet Roholmhaven, i stedet for tre selvstændige afdelinger, skal vi skabe et samlet Roholmhaven med større fleksibilitet, bedre udnyttelse af personaleressourcer, videndeling og faglighed.
 • Fysisk ændring:
 • 2 basis afdelinger med hver to vuggestuegrupper og en børnehavegruppe, hvor der åbnes og lukkes dagligt.
 • 1 udflytter afdeling med bl.a. storgruppen, som man frekventerer i et givent tidsrum.
 • Hver afdeling kommer til at rumme 60 enheder og det samme antal personaletimer.
 • Fysisk ændring.2 basis afdelinger hvor der åbnes og lukkes dagligt.1 udflytter afdeling med bl.a. stor gruppen, som man frekventerer i et givent tidsrum.60 enheder i hver afdeling med personaletimer svarende til enhederne + 1 køkkendame Valmuen (basis afd.) Snerlen (basis afd.) Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Udflytter gruppe Udflytter gruppe Bh. 20 børn Bh. 20 børn Mælkebøtten udflytter Bh. gruppe Stor gruppe Effekt:
 • Større gennemsigtighed i Roholmhaven.
 • Dermed større retfærdighed i forhold til personalefordelingen
 • Og dermed større ansvar og fleksibilitet
 • Større samarbejde afdelingerne imellem
 • Tid til fordybelse til gavn for børnene
 • Flere personaletimer til pædagogisk aktivitet, ved kun at åbne og lukke i 2 afdelinger spares der 847 timer
 • Aktører:
 • Projektejer: Annemette
 • Medleder og tovholder: Linda
 • Projektgruppe: Ledelse: Annemette, Linda, Personalerepræsentanter: Jeppe, Lotte, Annette T, Gitte, Pia og Camilla, Forældrerepræsentanter: Jørgen, Nina og Anders.
 • Roller:
 • At være tovholdere
 • At være ambassadører for projektet
 • At have fokus på opgaven
 • Tidsplan: 1. maj 2015 Maj 2015 Projekt afsluttet Marts 2014 Projekt påbegyndes Der arbejdes i alle de mellemliggende perioder og møder aftales/udvikles efter behov Nyhedsbreve ad.hoc. Til forældrene. Nuværende struktur / time ressourcer. Morgentimer kl. 7.00 – 8.00 / 3 afdelinger / 6 personaler:
 • Dagligt bruges der: 6 timer
 • Ugentlig bruges der: 30 timer
 • Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 1452 timer Eftermiddagstimer kl. 16.00 – 16.45 / 3 afdelinger / 6 personaler:
 • Dagligt bruges der: 4,5 timer
 • Ugentlig bruges der: 22,5 timer
 • Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 1089 timer Ny struktur / time ressourcer. Morgentimer kl. 7.00 – 8.00 / 2 afdelinger / 4 personaler:
 • Dagligt bruges der: 4 timer
 • Ugentlig bruges der: 20 timer
 • Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 968 timer Eftermiddagstimer kl. 16.00 – 16.45 / 2 afdelinger / 4 personaler:
 • Dagligt bruges der: 3 timer
 • Ugentlig bruges der: 15 timer
 • Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 726 timer Timebesparelse på et år.
 • Morgentimer: 484 timer
 • Eftermiddagstimer: 363 timer i alt 847 timer på årsbasis
 • AKTIVITET OG HANDLEPLAN

  Previous Document

  A.docx

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks