FENOLY

Publish in

Documents

83 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
FENOLY. - O -. a) obsahují v molekule atom kyslíku. b) mohou se chovat jako kyseliny. c) připravují se oxidací aldehydů. deloklizované elektrony benzenového jádra. d) hydroxylová skupina je vázána na benzenové jádro. e) –OH skupina řídí substituci do polohy meta.
Transcript
FENOLY - O - a) obsahují v molekule atom kyslíku b) mohou se chovat jako kyseliny c) připravují se oxidací aldehydů deloklizované elektrony benzenového jádra d) hydroxylová skupina je vázána na benzenové jádro e) –OH skupina řídí substituci do polohy meta f) atom kyslíku –OH skupiny disponuje 2 elektronovými páry g) atom kyslíku –OH skupiny nese částečný kladný náboj h) atom vodíku –OH skupiny lze odštěpit – vlastnosti fenolu jsou tak zádasité –OH skupina vyvolává na benzenovém jádře kladný mezomerní efekt - …………..……… elektrony benzenovému jádru POSKYTUJE FENOLY -OH -SH
 • obecný vzorec Ar – …………….
 • sirnou obdobou jsou thiofenoly Ar – ………
 • -OH skupina je vázána na atom uhlíku, který je součástí aromatického cyklu názvosloví fenol benzenol 1-naftol hydroxybenzen benzen-1,2-diol benzen-1,3-diol benzen-1,4-diol pyrokatechol resorcinol hydrochinon názvosloví benzen-1,2,3-triol benzen-1,3,5-triol 2-methylfenol pyrogallol fluoroglucinol o-kresol chemické vlastnosti fenoly jsou kyselejší = silnější kyseliny - nežli alkoholy fenolátový aniont snáze odštěpují proton…………... H+ - důvod zvýšení kyselosti fenolů jev lze vysvětlit pomocí mezomerníhoefektu týká se π vazeb po odštěpení atomu H+ z fenolu je vzniklý fenolátovýaniont stabilizovándelokalizacízáporného náboje na , což zvyšuje jeho stabilitu a tím i usnadňuje jeho vznik disociace ve vodě fenol + H2O ------------------------------------> H3O+ + fenolátový aniont (stabilizovaná forma) acidobazický charakter + NaOH + H2O K z fenolát sodný chemické vlastnosti neutralizace …….napište rovnici vzniku fenolátu draselného + KOH + H2O OXIDACE ……snadno se oxidují fenoly se 2 –OH skupinami v polohách orto a para=> chinony + 2Ag+ + 2Ag + H+ hydrochinon (benzen-1,4-diol) p-benzochinon chemické vlastnosti Substituce elektrofilní - vliv –OH skupiny orto orto para chemické vlastnosti Substituce elektrofilní FeBr3 fenol + 3Br2 ----------------> 2,4,6-tribromfenol + 3HBr fenol + 3HNO3 ------> 2,4,6-trinitrofenol (kyselina pikrová) + 3H2O výroba a příprava
 • zdrojem je černouhelný dehet (fenoly,methylfenoly) – získá se z něj d e s t i l a c í
 • př. oxidace kumenu
 • kumen (isopropylbenzen) ---oxidace---> fenol + aceton fyzikální vlastnosti
 • pevné látky nepříjemnéhozápachu
 • naftoly jsou karcinogenní (=kancerogenní)
 • leptají pokožku a sliznice
 • dezinfekční účinky (cca 10% roztoky)
 • vysoké body tání a varu – tvoří v o d í k o v é m ů s t k y
 • Previous Document

  ozon.docx

  Related Documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks