Filozofia wychowania Albert Einstein

Publish in

Documents

26 views

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Filozofia wychowania Albert Einstein. „Starajcie się nie o to, ażeby osiągnąć sukces, ale żeby wasze życie miało sens”. . Cz. I. Jednostka w społeczeństwie konsumpcyjnym.
Transcript
Filozofia wychowaniaAlbert Einstein „Starajcie się nie o to, ażeby osiągnąć sukces, ale żeby wasze życie miało sens”. Cz. I. Jednostka w społeczeństwie konsumpcyjnym
 • Najważniejsze elementy aktualnej sytuacji jednostki, odwołując wszystkim do prac socjologów: Baumana, Giddensa, Eriksena i innych. Socjologiczne badania ukazują i pozwalają ocenić zmianę sensu pojęć konstytutywnych dla rozumienia tego, kim jest, czy raczej był człowiek: indywidualności, tożsamości, odpowiedzialności, wolności, szczęścia, zobowiązań wobec społeczności, nauki, sztuki i szerzej - kultury.
 • Cz. II.Praca nad sobą
 • Środki konieczne do tworzenia i zachowania tożsamości.
 • Idee filozofów: Kanta, Heideggera, Wittgensteina, Wojtyły i Tylora.
 • Samowiedza to znajomość cech, z którymi jednostka się utożsamia, wzorzec postaw, stylu życia oraz jako wgląd w siebie.
 • Filozofowie akcentują potrzebę osobistego zaangażowania i refleksji, aby przeciwstawić się „spłaszczaniu” osobowości do podmiotu społecznego, który jest w dużej mierze złudnym i chwilowym tworem społeczeństwa konsumpcyjnego.
 • Warto pamiętać, że w pierwotnym znaczeniem łacińskiego czasownika consumere jest niszczyć.
 • Zakończenie
 • Konkluzja:
 • refleksja jest warunkiem koniecznym tworzenia i zachowania tożsamości.
 • Jednak potrzeba refleksji a wraz z nią uformowana przez tradycję idea tożsamości odchodzi z kultywującym ją pokoleniem.
 • Wygląda na to, że żegnamy się z kategorią Ja i jej naczelnymi elementami: autobiografią i obowiązkiem doskonalenia się.
 • Czy upłynnienie dotychczasowych strategii pojmowania siebie musi mieć negatywne następstwa?
 • Konsument
 • W społeczeństwie konsumpcyjnym służebna rola jednostki w stosunku do społeczeństwa i obowiązek doskonalenia się zostały wyparte przez egoizm i gonitwę za przyjemnością.
 • Konsument nie jest autonomicznym podmiotem - od konsumenta nie oczekuje się postaw obywatelskich.
 • W tradycji myśli nowożytnej, od Kartezjusza począwszy, podmiot był substancją - centrum wiedzy, działania, decyzji i wyborów. Jego tożsamość pociągała za sobą zachowanie konsekwencji w myślach, wyborach i postawach, czyli odpowiedzialności. Z tego względu podmiot mógł być obarczony obowiązkami wobec siebie i społeczności.
 • Moralność konsumenta
 • Zanika zdolność współodczuwania, podstawa moralności - intuicji dobra, jako probierza postaw i czynów.
 • Tym łatwiej jednostka poddaje się społecznej wykładni tego, co wartościowe, co należy czynić, co jest dozwolone.
 • Przerzuca odpowiedzialność na określone instytucje społeczne, czyli usuwa z zasięgu swojej wrażliwości i oczekuje, aby powołane do tego instytucje zajmowały się ludźmi bezdomnymi, bezradnymi, którym się nie powiodło i potrzebują pomocy.
 • Coraz mniej jest osób współczujących i gotowych nieść pomoc.
 • Wymogi tradycji, aby kształtować swoje życie żmudnym wysiłkiem i poświęceniem, pracować dla społeczności i pełnić określone w niej funkcje – nie są już w tym samym stopniu atrakcyjne, co kiedyś.
 • Pointylizacja czasu
 • Szybkość aktualnie zachodzących wydarzeń i ogromna ilość informacji podważa łączność chwili właśnie przeżywanej z poprzedzającą i następującą po niej, co wyklucza samą możliwość identyfikacji jednostki, jako tej samej przy zmieniających się własnościach.
 • Skupienie na aktualnej chwili podważa potrzebę uwzględniania minionych doświadczeń i brania pod uwagę przyszłości, przyszłych konsekwencji aktualnych działań.
 • Zjawisko „pionowego spiętrzenia”
 • Pojęcie to, oddaje cechę całej kultury:
 • utratę orientacji, gromadzenie nieuporządkowanych, rozbitych fragmentów wyrwanych z kontekstu.
 • Niemożliwość ich uporządkowania sprawia, że świat dla jednostki staje się nieprzejrzysty, nieprzewidywalny, niebezpieczny i niepodatny na jej działania.
 • W obliczu takiej sytuacji jednostka rezygnuje z wyboru czegokolwiek; przymus wybierania, stwierdza Bauman, nakłada się na niezdolność wybierania.
 • Sieć kontaktów
 • Sieć jest elastyczna i krucha, łatwo zmieniają się osoby do niej należące jak również tożsamość jej właściciela.
 • Sieć ma charakter tymczasowy i doraźny, bez trwałych zobowiązań i długoterminowych powinności, co daje właścicielowi poczucie całkowitej kontroli nad swoimi obowiązkami.
 • Wykluczanie jak włączanie nowych elementów do istniejącej sieci, lub stworzenie nowej sieci jest sprawą prostych i szybkich operacji.
 • Intymność jednostki
 • Jej podstawą stają się tzw. czyste relacje, które można w każdej chwili zerwać, jeśli nie zadowalają którejś ze stron.
 • Przybiera na sile kult ciała, dążenie do poprawy wyglądu własnego: „Ciało spaja się z wewnętrznym ja”.
 • „Innymi słowy, panowanie nad rzeczywistością zastępuje moralność”. (A.Giddens)
 • Zainteresowania i pasje
 • Rynki konsumenckie stawiają coraz to nowe zadania, do których jednostka musi się dostosować. Wprawdzie dostarczają jej narzędzi do uzyskania odpowiednich kwalifikacji i skłaniają do inwestowania w siebie, czyli podnoszenia kwalifikacji . Zawsze jednak dzieje się to zgodnie z preferencjami pracodawców – bycie pracownikiem mobilnym, dyspozycyjnym, potrafiącym wykonać każde zadanie.
 • Lęk przed wypadnięciem z rynku skłania jednostkę do rezygnacji z nieprzynoszących korzyści pasji. Uzdolnienia, bezinteresowne i nierynkowe zainteresowania i mogą się rozwijać.
 • W efekcie jednostka w ogóle rezygnuje z samodzielnego wyboru celów.
 • Konsument – towar rynkowy
 • Zamazaniu aż do zatarcia ulega tradycyjny wyraźny podział na towary i konsumentów.
 • Sprzedaje się i kupuje zdolność do pracy, czyli ludzi o żądanych kompetencjach.
 • Członkowie społeczeństwa konsumpcyjnego stają się towarem na rynku, takim samym jak inne
 • Rój konsumentów
 • Miejsce grup społecznych zajmują roje konsumentów;
 • miejsce wspólnoty społeczeństwa tradycyjnego zajmuje „pole społeczne”: religijne, polityczne, prawne, naukowe, artystyczne, akademickie, socjologiczne.
 • przykładami takich wspólnot są: kibice sportowi, fani grup rokowych, homoseksualiści, członkowie partii politycznych, itd.
 • przynależność do nich nie wynika z urodzenia lub przymusu, ale z indywidualnej decyzji o zaangażowaniu.
 • Cele roju konsumentów
 • Wzorce stylów życia są rozwijane i rozpowszechniane przez reklamę.
 • Roje konsumentów gromadzą się i rozpraszają zależnie od zmieniających się celów.
 • Zasadniczo nie mają liderów – wystarcza atrakcyjność celów.
 • W roju nie ma podziału pracy i współpracy. Rój jest sumą samodzielnych jednostek i niczym więcej.
 • Celem roju jest konsumowanie. Chociaż odbywa się w towarzystwie innych, nie rodzi żadnych trwałych więzi.
 • „Karuzela konsumpcji”
 • Towary właśnie zachwalane jako niezbędne muszą być zaraz dyskredytowane z równą siłą jako przestarzałe, już nie modne itd.
 • Karuzela konsumpcji działa więc tak, aby zaspokojona potrzeba rodziła kolejne. Ostatecznie napędza ciągłe niezaspokojenie i mnożenie potrzeb.
 • Fałszywa świadomość konsumenta
 • Istnieje rozdźwięk między powszechnymi przekonaniami a realiami życia konsumentów.
 • Poszukiwanie zaspokojenia ma w istocie nigdy się nie kończyć. Nasycenie ma być chwilowe i rodzić kolejną potrzebę, przekształcić ew. dotychczasową w nawyk i podsunąć nową.
 • „Aby konsumenci wciąż liczyli na zaspokojenie swoich pragnień i aby nowe nadzieje mogły natychmiast wypełniać pustkę pozostawioną po tych zawiedzionych i porzuconych, droga od sklepu do kosza na śmieci musi być krótka, a podróż szybka”. Z.Bauman
 • Czas w społeczeństwie konsumentów
 • Złożony jest z odrębnych chwil - każda niesie ze sobą potencjał szans i nadziei.
 • Każda jest wyjątkowa - może zapoczątkować coś zupełnie nowego, ponieważ nie jest kontynuacją minionej i zapowiedzią następnej.
 • Skoro jej potencjał mija bezpowrotnie, jest też najważniejsza.
 • Jednostka nie ma jednak czasu, by chwilę smakować, cieszyć się np. nabytym właśnie towarem, przywiązywać do niego. Nowa chwila niesie nowe możliwości. Dlatego trzeba się spieszyć. Nic przeto nie może stawać się, trwać, dojrzewać, zostać odłożonym - „czekać na swój czas”.
 • Czas jednostki i czas społeczny tracą kierunkowe
 • Rozmywa się datowanie - nie można wyróżnić wydarzeń przełomowych, istotnych dla historii społeczności,
 • co z kolei uniemożliwia usytuowanie w nim czasu jednostki (ważnych dla niej wydarzeń).
 • Nie rozumiemy teraźniejszości, bo nie dostrzegamy jej związku z przeszłością i projektowaną przyszłością.
 • W rezultacie jednostka wyłącza się z czasu wspólnoty, pozostaje wewnątrz własnej historii, co objawia się wzrastającym poczuciem izolacji, rozpadu wewnętrznej ciągłości i spójności, niewiarę w możliwość własnych osiągnięć, poczuciem przypadkowości w zdarzeniach życia jednostki.
 • Chwilowość
 • Chwilowość zajmuje miejsce osobowego centrum: „Zaiste, podmiot gubi się, zatraca – podmiot rozumiany jako instancja woli, wolności, przedstawienia, podmiot władzy, wiedzy, historii znika, pozostawiając po sobie jedynie widmo, swego narcystycznego sobowtóra”. J. Baudrillard, Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło?, tłum. S. Królak, Warszawa 2009, s. 29.
 • Zmiany w dziedzinie sztuki
 • Sztuka musi spełniać kryteria rynkowe: natychmiastowego efektu i konsumpcji.
 • Dlatego przeważają w niej formy przemijające, instalacje, które się rozbiera zaraz po ekspozycji, okazjonalne.
 • Dzieła sztuki przestają być wyjątkowymi zjawiskami, wyrafinowanymi i cennymi. Przeciwnie, niedoskonałość i przemijalność stają się jej cechami. Kanony piękna dyktują kreatorzy tego, co modne, w czym trzeba się pokazać. Piękne są makijaże, ubiory i opakowania. Piękno jest atrybutem chwilowych doświadczeń, już nie jest wartością.
 • Estetyzacja
 • Niemal każda dziedzina życia ulega estetyzacji – od środowiska, przez autokreację do etyki.
 • Adiaforyzacja
 • Następstwem estetyzacji życia w społeczeństwie konsumenckim jest adiaforyzacja, „czyli ustawiania pewnych typów działań lub pewnych obiektów, na jakie działania się kierują, jako moralnie neutralnych i niepodlegających ocenie w kategoriach moralnych”.
 • Trzy główne powody:
 • biurokracja wspomagana nowoczesną technologią,
 • wzrost odległości między sprawcami a ofiarami okrucieństwa,
 • stępienie wrażliwości na okrucieństwa i cierpienia.
 • Pierwsza sprzyja formalizacji, druga estetyzacji a trzecia mediatyzacji stosunków międzyludzkich.
 • Kultura medialna
 • Jesteśmy w coraz większym stopniu mieszkańcami tele-miasta, biernymi obserwatorami spektakli telewizyjnych.
 • Bierzemy tele-zdarzenia za wzorce prawdy, szybko pochłaniane obrazy i zwracamy je bez głębszego namysłu.
 • Nie mamy żadnego wpływu na przebieg wydarzeń, choć jesteśmy ich światkami. Z tego powodu rodzi się niepewność i przesunięcie etycznej oceny na poziom coraz bardziej abstrakcyjny, na którym nie można współczuć i chcieć pomóc.
 • Treść a forma przekazu
 • Kryteria estetyczne: powierzchowna atrakcyjność i wystylizowana ładność, ponieważ niosą łatwo osiągalny potencjał przyjemności, wyznaczają kształt tele-świata. W treści przekazu nie ma niepokojących pytań o to co ważne, o dobro czy powinność.
 • Nie treść przekazu ma znaczenie, ale jej opakowanie – forma przekazu.
 • Estetyzacja sprzyja postępującej karnawalizacji życia: najważniejszymi wydarzeniami jest udział w wielkich wydarzeniach sportowych, koncertach, festynach, imprezach, podróżach, które traktowane są jako realizacja pragnień. Kiedy karnawał trwa za długo przestaje być czasem święta, czyli okresem, w którym zawieszone są obowiązujące dotąd reguły.
 • Natłok informacji
 • Tak stan rzeczy skłania do poszukiwania doznań intensywniejszych od dotychczasowych, uzależnia jednostkę od bodźców krótkotrwałych, niosących natychmiastową przyjemność. Szybkie myślenie i szybkie gadanie odznacza się powierzchownością i brakiem zaangażowania, sprzyja w rezultacie bezmyślności i obojętności. Natłok informacji, który przełamał dotychczasowe sposoby uporządkowania, postrzega się jako sieć, gdzie każda droga może krzyżować się z dowolnie inną, gdzie nie ma hierarchii. Gdzie szukać punktu odniesienia dla oceny?
 • Prawda i fałsz w mediach
 • Pytanie, czy w telewizji widzimy prawdę, czy kłamstwo, nie ma sensu. Mediatyzacja zatarła odróżnienie między prawdą a fałszem.
 • „Nieodróżnialność prawdy i fałszu wylała się z mediów i zaatakowała wszystkie dziedziny: estetykę i dzieło sztuki, historię, obiektywizm i pamięć, politykę i opinię publiczną, a nawet naukę i jej badania […]. Jeżeli nie istnieje prawda i fałsz, kłamstwo staje się nimożliwe […] Sondaże i reklama nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, podobnie jak moda nie jest ani ładna, ani brzydka”.
 • Elity
 • Brakuje elit chłonących, rozumiejących i rozpowszechniających tzw. sztukę wysoką, kształtujących wyrafinowane gusty.
 • Współczesne elity to pochłaniacze wszystkiego, a brak dyktatorów smaku powoduje zacieranie się różnic między kulturą wysoką, klasy średniej i niższej. Klasa ludzi wykształconych nie pełni roli, którą zawsze miała pełnić – wskazywać kierunek rozwoju jednostki i społeczności (narodu-państwa).
 • Kultura wyzwolona od tych zadań oferuje swoje produkty by zaspokoić potrzeby indywidualne. Znikają w niej nakazy i normy a ich miejsce zajmują zróżnicowane wydarzenia – towary, domagające się uwagi ze strony konsumentów.
 • Kultura
 • Kultura również stała się częścią rynku i podlega jego mechanizmom. Cechami kultury konsumenckiej są: teraźniejszości i pośpiech, tyrania chwili z jej zasadą carpediem, co przewrotnie można oddać hasłem: korzystaj z promocji!
 • Również treści kultury konsumenckiej: wszelkiego rodzaju wiedza, postawy, pojęcia, wytwory, dzieła sztuki itd., nie trwają długo. Każde z nich mają swój okres ważności i po jego upłynięciu należy je zastąpić - wyrzucić.
 • Kultura nie jest już narzędziem zmiany aktualnego stanu rzeczy, kształtowania gustów, smaków, stylów - norm, wskazywania kierunku rozwoju, kształcenia. Nie przechowuje już wartości, ponieważ one są ważne same dla siebie. Składa się z ofert i pokus, skandali i prowokacji – jest towarem do konsumpcji, mierzonym wpływami kasowymi, liczbą egzemplarzy, notowań oglądalności.
 • Czytelnictwo
 • Dotąd głównym narzędziem w praktyce rozumienia siebie była literatura. Jednak w dobie Internetu czytelnictwo wyraźnie z roku na rok spada.
 • Literatura staje się wyłącznie rozrywką - „nie działa politycznie”, czyli nie zmienia porządku postrzegania i „obdarza głosem”, nie jest skutecznym działaniem przeciw policji, czyli: standaryzacji, kontroli i hierarchizacji. A przecież poziom czytelnictwa jest miarą rozwoju kraju i kwestią tożsamości.
 • 60 % Polaków nie czyta żadnych książek, 10 lat temu 55% sięgało po książki, niczego nie czyta 35% Polaków po studiach. W Wielkiej Brytanii czyta 96%, w krajach skandynawskich 70%. Bez lektur nie można zrozumieć kina, sztuki, religii.
 • Tradycyjne media
 • Rozpada się struktura tradycyjnych mediów, których podstawą jest gazeta. Odchodzą jak niegdyś płyta winylowa, taśma magnetofonowa.
 • Następstwa tego procesu dla demokracji trudno przewidzieć – kto będzie pełnił role informacyjne, edukacyjne i kontrolne władzy politycznej? Kto zbierze, wyselekcjonuje, opracuje, zanalizuje informacje, znajdzie równowagę między atrakcyjnością i wagą tematów?
 • Oddzielenie istotnej informacji od gadaniny – anegdot, plotek itd. wydaje się konieczne również dlatego że w natłoku informacji gubi się podstawowa wiedza o tym, co faktycznie się dzieje się w gospodarce, biznesie, szkolnictwie, administracji. Znikają pewne dziedziny społecznej rzeczywistości.
 • Internet
 • Internet zmienia nasz sposób analizy i mechanizmy przyswajania informacji.
 • Przechodząc ze strony na stronę na ekranie tracimy koncentrację. Dzięki linkom, skaczemy z jednej informacji do innej, gdziekolwiek chcemy. Jednocześnie, nie mając czasu na zastanawiania się i kontemplację gubimy pełen sens i rozwijamy powierzchowny sposób rozumowania.
 • Internet zabija oryginalność, spłaszcza umysł - coraz częściej szukamy w Internecie pojęć już wyuczonych i przechowywanych (niegdyś?) w pamięci głębokiej.
 • Bez koncentracji i powtarzania informacja nie dostaje się do pamięci długotrwałej, a tylko do krótkoterminowej. Owa utrata części trwałej pamięci jest groźna dla poczucia tożsamości.
 • Nie potrafimy funkcjonować bez stałego dopływu informacji, pozostawać offline choćby przez jeden dzień. Mózg ludzki nie jest przystosowany do normalnego działania w natłoku danych, gubi się - nie zapamiętuje i nie przetwarza informacji. W konsekwencji pokolenie „wessane przez komputer” traci zdolność do myślenia i odczuwania.
 • Sztuka popularna
 • KeithJarrett:„Sztuka umiera w tym świecie, również słuchanie muzyki, gdyż świat wypełniają w coraz większym stopniu zabawki i efekty specjalne. A ze śmiercią sztuki zniknie wiele możliwych uczuć: piękno, łagodność, głębia, ufność, szczerość, smutek, pełnia wewnętrznego znaczenia i barwa”.
 • Sztuka popularna odwzorowuje w coraz większym stopniu zwykłe sprawy, banał, w niczym się nie odróżniając się od życia staje się zbyteczna.
 • Lęk
 • Przemijalność, kruchość, tymczasowość, generują poczucie lęku wobec nieprzewidywalnej przyszłości.
 • Żywimy lęk przed obcymi: obcokrajowcami, uchodźcami politycznymi, imigrantami - różnymi od nas. Boimy się przestępców, bezprawia, przemocy, bezrobocia, podwyżek cen, kryzysu ekonomicznego i finansowego, zaburzenia klimatu itd.
 • Uleganie lękowi
 • Nie da się uniknąć wszystkich odmian lęku, zasypać ich źródeł. Zwiększony poziom lęku niszczy odwagę zaufania obcemu. Jeśli jemu ulegamy, dołączymy do jednostek nieprzystosowanych do tempa zmian, którzy odpadli z wyścigu, gdyż nie są wystarczająco elastyczni, produktywni czy innowacyjni. Dołączamy do: „ludzi niewnoszących nic do życia społeczeństwa poza tym, bez czego mogłoby się ono z łatwością obyć i mogłoby nawet na tym braku skorzystać”.
 • Status uniwersytetu
 • W społeczeństwie mediów i informacji „upłynnieniu” ulega, status uniwersytetu, jako względnie autonomicznej społeczności uczonych.
 • Wiedza, która w społeczeństwie konsumpcyjnym staje się towarem do nabycia, przekazu, rozpowszechnienia i wykorzystania, gubi swoją istotę - przestaje być wyrazem epistemicznej natury ludzkiej.
 • To znaczy, że dociekanie prawdy ze względu na nią samą, pasja poznawania ze względu na wartość wiedzy, dociekanie, jako wyraz leżącej w naturze ludzkiej ciekawości, potrzeby prawdy, nie ma szans na rozwinięcie.
 • Jeśli bowiem zamiast o prawdzie będziemy mówić o otwartości, autentyczności, jakości społecznej komunikacji, to w pewnym sensie prawda jako norma zniknie. Stanie się lokalną normą: w postępowaniu sądowym, w matematyce, w naukach empirycznych.
 • Kryterium prawdziwości
 • Poszczególne praktyki i dyskursy bez udziału ideału czy normy prawdy stają się pewną grą społeczną.
 • Miejscem prawdy już nie jest sąd, czy myśl, jak utrzymywała tradycja, ale wolna i otwarta dyskusja.
 • Kryterium prawdziwości stanowi niezakłócona komunikacja, a nie to jak się rzeczy mają.
 • Zagrożenie dla nauki i pośrednio instytucji uniwersytetu: skoro komunikację umożliwiają demokratyczne instytucje społeczne, to prawda zostaje ściśle związana z polityką.
 • Status religii
 • W podobnej sytuacji jak sztuka znajduje się także religia.
 • Oznaki ożywienia życia religijnego przemijają jak mody. Rozpad wartości, ideologii, sięgnął również ostatecznych celów. Religia chcąc być obecna w życiu społeczeństwa zostaje wciągnięta w dynamikę jego zmian, dopasowuje się, dostosowuje się do poziomu politycznego, czy szerzej, dyskusji społecznych.
 • W rezultacie życie religijne zatraca swoistość, coraz mniej różni się sacrum od profanum. Z tego powody religia staje się coraz bardziej zbyteczna.
 • Podsumowanie I
 • Żyjemy w Technopolu, społeczeństwie, w którym zasadn
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks