Grzegorz Charycki - Portfolio

Publish in

Engineering

31 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. GRZEGORZ CHARYCKI Student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Warszawskiej Student of Mechanical Engineering at Warsaw University of Technology aktualizacja /…
Transcript
 • 1. GRZEGORZ CHARYCKI Student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Warszawskiej Student of Mechanical Engineering at Warsaw University of Technology aktualizacja / update : 04/2018 Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved / 2018
 • 2. Student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Warszawskiej pasjonujący się motoryzacją oraz aktywny członek Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) Student of Mechanical Engineering at Warsaw University of Technology, car enthusiast and an active member of Student Association for Vehicle Aerodynamics Portfolio ma na celu pokazanie mojej pracy The portoflio aims to show my work
 • 3. | Portfolio przekładnia planetarna / SKAP Moje zadanie: zaprojektowanie i wykonanie przekładni planetarnej do pojazdu Orion o ekstremalnie niskim zużyciu paliwa, której celem jest 12-krotna redukcja prędkości obrotowej [prace w toku] My task: design and making of a planetary gearbox for Orion vehicle with extremely low fuel consumption. Its purpose is to reduce rotation speed of the engine 12 times Projekt 1 Część 1
 • 4. | Portfolio przekładnia planetarna / SKAP Większość elementów roboczych została prototypowo wydrukowana z materiału charakteryzującego się dużą wytrzymałością. Most of the working elements was prototyped out of durable materials usring 3D printing technology. Projekt 1 Część 2
 • 5. | Portfolio mocowanie drzwi / SKAP Moje zadanie: analiza, zaprojektowanie oraz wykonanie mechanizmu otwierania drzwi w pojeździe Orion My task: analysis, design and making of a mechanism for opening of doors in Orion vehicle Projekt 2 Część 1
 • 6. | Portfolio mocowanie drzwi / SKAP Zaprojektowane elementy zostały wykonane z pomocą drukarki 3D Designed elements were made using 3D printing technology Projekt 2 Część 2
 • 7. | Portfolio poszycie węglowe / SKAP Moje zadanie: wyłożenie wcześniej przygotowanej powierzchni foremników 3 warstwami tkaniny węglowej oraz przesączenie ich żywicą epoksydową My task: lining up of carbon material in a mold and covering it with exposy resin for the car chassis Projekt 3 Część 1
 • 8. | Portfolio poszycie węglowe / SKAP Gotowe poszycie wykonane w 100% z włókna węglowego Finished structure made in 100% out of carbon fiber Projekt 3 Część 2
 • 9. | Portfolio Red Bull Tech Lab 2017 / konkurs Moje zadanie: zaprojektowanie urządzenia szybkochłodzącego puszki działającego w oparciu o ogniwa Peltiera, które pracują jako elementy chłodzące (odprowadzające ciepło) My task: designing a device for fastcooling of cans using Peltier’s modules, working as a cooling equipment (heat exchangers) Projekt 4 Część 1
 • 10. | Portfolio reprezentacja / SKAP Reprezentacja SKAP na różnego rodzaju eventach [m.in. Warsaw Moto Show, Piknik Naukowy Polskiego Radia, Noc w Instytucie Lotnictwa) oraz w programach telewizyjnych Representing SKAP on various types of events (e.g. Warsaw Moto Show, Science Picnic of Polish Radio, Night at the Institute of Aviation) adres URL do filmu
 • 11. | Portfolio Skołowany Weekend / wykład Moje zadanie: Prowadzenie wykładu pt. „Aerodynamika w świecie samochodów wyścigowych” dla uczniów liceum My task: conducting a lecture entitled „Aerodynamics in word of racing cars” for high school students adres URL do filmu
 • 12. Contact me: gcharycki@gmail.com linkedin.com/in/grzegorz-charycki/ +48 504 308 135
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks