Hoe ben ik tot keuze van deze studie gekomen?

Publish in

Documents

15 views

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Hoe ben ik tot keuze van deze studie gekomen?. veranderende levensfasen zelfinzicht en herkenning makkelijk contact vertrouwen interesse in mensen creatief beroep omscholing. Mijn natuur, i k als uniek mens. LUCHT WATER AARDE VUUR. k abbelen BRON stromend obstakel
Transcript
Hoe ben ik tot keuze van deze studie gekomen? veranderende levensfasen zelfinzicht en herkenning makkelijk contact vertrouwen interesse in mensen creatief beroep omscholing Mijn natuur,ik als uniek mens LUCHT WATER AARDE VUUR kabbelen BRON stromend obstakel geraakt golfbeweging ondergronds WATER stroom, glad, onderstroming, obstakel, vloeibaar, oplossend, samengaan, verfrissend, spoelend, transparant, stilstaan, beweging VUUR verwarmend intuïtie brandstof vitaal passie levensenergie vernietigend in as AARDE oorsprong grond, wortels, steun, voeding, gewaarworden eenheid, heelheid verbinding binnen/buiten moeras = verzwelgend woestijn = levenloos LUCHT - HEMEL fris en vrij, soms benauwd of verstikkend wind waait gedachten weg autonomie brengtterug op levenspad vrije toekomst beeld, dagdromen ipv vastgeworteld in de aarde Krachten in beweging avontuurzoekenaan horizon onzekerheidterugnaar basis veiligvoelenweeruitvliegen wat opgesloten zit wil eruit omgaanmet frustraties verlies, eenzaamheid, accepterenen genieten van wat is en kan ADHD valkuilen+krachten stuiterbal: speelgoed, niet te volgen kracht, kostbaarheden stukgooien impulsief, veel vitale levensenergie ongeleid projectiel, rondvliegen, stuiteren prachtigeraceautomet gebrekkigeremmen anticiperen remmen of bocht uitvliegen risoco’s afwegen: aan kant blijvenstilstaan? of toch in bewegingen op weggaan! associaties, bruggen en verbindingen, veel non-verbaal al verstaan Hoe bewegen dienatuurkrachten in mij? bruisend, weerstand stroom, golven, wild, overspoelen, meesleuren obstakels, ondergrondsgaan krachteruit, diepte in, eigenstroom fris krachtige stroming LOTUS schoonheid potentie modderlaag helder water oppervlakte vollebloei staatsymboolvoorpuurheid, de ware ontwikkeling van het individu MASKERADE obstakels paseren elk masker verbergtiets lachen dichtbij huilen krachtvan lach en traan ware gezicht /aard echt contact maken Elfjevliegtsprankelendheen en weer sprankelend en inspirerend vluchtigaangeraakt, danweerweg energetischverbondenzijn, datvoel je! inspirerende bruisendelevensenergie… Ikwil de zonzijn! ikwil met mijnaanwezigheidandereninspireren en verwarmen, nietalleenwarmteuitstralen en afgeven, ikwilbrandenvanuitmijn kern… Groei en (zelf)reflectie beweeglijkepersoonlijkheid dieptelevenweerspiegeld afwisselendlach en traan mimiektransparantmedeleven sterk intuïtief waarnemen “Dan ga je nogmeerleren over water in eenander beweegt, het effect van vreugde en leedinzien. Die kennistoegevoegdaanjouw speelsheid,datzal je allergrootstetroefzijn!” (zon)licht laten schijnen op kiemkracht cliënt Wie ben ikalshulpverlener? schatzoeker mijnwerker diamantslijper ruwesteen tot diamant, vormbekijken slijpen met diamant, kristalstructuur verschillendespeciaalgereedschap eindresultaatnaslijping: een schitterende diamant! zuivere intentie in contactals een vis in water vogel in de luchteen spin in het web “cliënt is het web, jij de spin, jijvoeltelke trilling in het web en weetdaargoed op in tespelen” Schoonheid en kracht van alles wat er tussen hemel en aarde beweegt!
Related Search

Previous Document

Daning LBM 1 EH.docx

Next Document

Manajemen Nyeri

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks