Jurnal PIPK_2016_Nama Anda (2).doc

Publish in

Documents

260 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Author/ Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 4(2016) 000–000 TAJUK ARTIKEL TIDAK MELEBIHI 15 PERKATAAN FONT 14 Nama Pengarang 1 font size12 Nama Jabatan dan alamat institusi Email lengkap. Nama Pengarang 1 font size12 Nama Jabatan dan alamat institusi Email lengkap. ABSTRAK
Transcript
  Author/ Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 4(2016) 000–000 TAJUK ARTIKEL TIDAK MELEBIHI 15 PERKATAAN FONT 14  Nama Pengarang 1 font sie12 Nama Ja!atan dan alamat institusi mail lengka#$ Nama Pengarang 1 font sie12 Nama Ja!atan dan alamat institusi mail lengka#$  ABSTRAK   Artikel mesti mengandungi abstrak di antara 1%0&1'0 #erkataan  yang memperihalkan isi utamanya. Abstrak hendaklah mengandungi perkaraberikut; ayat ringkas yang menjelaskan isu dalam artikel, matlamat utama kajian, kepentingan akademik kajian, kaedah yang digunakandalam kajian, penemuan utama kajian, sumbangan kajian, dan implikasi praktikal hasil kajian. Font size 12, times new roman, single spacing.   Kata kunci:  Maksima  kata kunci yang berkaitan d isiplin dan sub! disiplin; tema; reka bentuk   penyelidikan; konteks kajian.   PENGENALAN andungan artikel #erlu ditai# menggunakan times new roman, ont size 12, single spacing   #ada kertas !ersai A4 tidak mele!ihi *000 #erkataan$ +ai#an #erlu ,elas dan !oleh di!a-a$ .unakan ,idar sekurang&kurangnya 1$* in-i di se!elah kiri serta 1 in-idari atas !aah dan kanan setia# halaman $ Pengenalan !oleh digam!arkan se!agai ringkasan eksekutif yang mem!eri #em!a-a gam!aran keseluruhan artikel itu$ Ayat #em!uka #erlu mem#erkenalkanlatar !elakang dan masalah yang dika,i$ Pengenalan ,uga a,ar merangkumi #erkara !erikut iaitu tema atau to#ik ka,ian  #enghu,ahan dalam konteks literatur yang sediaada dengan mem!eri gam!aran kesignifikinan ka,ian atau da#atan dari#ada as#ek mengisi kelom#angan teori/ ilmu/ literatur/ metodologi/ #engetahuan #rofesional yangsedia ada dan/ atau #otensi untuk menam!ah !aik amalan$ Per!in-angan ka,ian le#as yang !erkaitan !oleh merangkumi hu!ungan antara kontruk yang di#ilih #em!olehu!ah #engantara / #enyederhana yangmem#engaruhi hu!ungan antara konstruk #er!eaan yang u,ud antara kum#ulankonstruk yang di#ilih hu!ungan yang #ernah diu,i kemungkinan ,urangketidaktekalan kontroersi atau #ersoalan yang !elum ter,aa! dalam ka,ian yangterdahulu atau hi#otesis !elum diu,i yang meli!atkan konstruk yang di#ilih$ SOROTAN LITERATUR REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANOBJEKTIF KAJIANPERSOALAN KAJIAN 1  Author/ Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 4(2016) 000–000 METODOLOGI 3ntuk !ahagian metodologi #erkara yang #erlu di!in-angkan ialah asas teori #emilihan reka!entuk lokasi ka,ian #emilihan sam#el #em!inaan instrumen sertakaedah analisis (kuantitatif atau kualitatif)$ ahagian metodologi !iasanyamela#orkan mengenai5a) am#el$ 7a men,elaskan mengenai #o#ulasi sasaran konteks #enyelidikandan unit analisis (se#erti organisasi kum#ulan atau indiidu)$ Persam#elan ,ugamenghuraikan dan mem!eri ,ustifikasi mengenai kaedah #ensam#elan yangdigunakan !agaimana unit #ensam#elan di#ilih sai sam#el kadar #emulangan soalselidik !ilangan soal selidik yang digunakan dalam analisis$ ahagian ini ,ugamemerihalkan mengenai #rofil res#onden$ elain itu ia ,uga men,elaskan kaedah #engum#ulan data menerangkan se-ara ringkas mengenai ka,ian rintis dan kaedahyang digunakan serta tem#oh masa data dikum#ulkan$ !) Pengukuran$ Pengukuran menerangkan skala #engukuran dan item yangdigunakan dalam soal selidik$ 7a hendaklah merangkumi skala asas yang digunakan(-ontohnya skala 8ikert) !ilangan item !ilangan su!&dimensi dan as#ek&as#ek yangdiukur oleh setia# su!&dimensi sum!er ru,ukan item yang am!il disesuaikan ataudiu!ah serta as#ek kesahan dan ke!oleh#er-ayaan item$ PENGUMPULAN DATADAPATAN DAN PERBINCANGAN 3ntuk !ahagian 9a#atan dan Per!in-angan #enulis #erlu merumuskan data denganmenyediakan ,adual/ graf atau tema di mana data mudah difahami$ Penulis #erlumela#orkan da#atan yang #aling signifikan dan kaitkan dengan #ersoalan ka,ian ,uganyatakan isu #raktikal yang tim!ul dalam #enguti#an data se#erti kesahanke!oleh#er-ayaan  generazability#trans erability  tertakluk ke#ada konteks ka,ian$7lustrasi dan ,adual #erlu menyokong teks dan tidak mengulang semulamaklumat dalam teks$ etia# ,adual #erlu ada ta,uk diketengahkan di atas ,adual dan !ermula dengan #erkataan JA93A8 dan nom!ornya$ :atatan untuk ,adual #erludiletakkan di !aah ,adual$ emua -arta graf lukisan dan lain&lain ilustrasi diru,uk se!agai ra,ah$ ;AJA< #erlu dinom!orkan dan diikuti dengan ta,uk dan ta,uk !eradadi !aah ;a,ah$Jadual 1 $ajuk jadual  Lajur 1Lajur 2Lajur 3Lajur 4 aris 112%4*6'=>aris 2A!-9ef.hiaris %?yP@m8o#2  Author/ Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 4(2016) 000–000  %ajah 1 5 +a,uk ra,ah KESIMPULAN 3ntuk kesim#ulan #enulis #erlu nyatakan im#likasi kesignifikan dan limitasi ka,ianse-ara se#adu$ 7m#likasi mem!in-angkan arah atau #eluang untuk #enyelidikan masade#an mengenai to#ik ini dan im#likasi #raktikal ka,ian$ 8imitasi atau !atasan utamaka,ian ,uga diserlahkan dari as#ek #engaruh terhada# kesahan dalaman dan luaran$ RUJUKAN enarai ru,ukan mesti mematuhi semua ke#erluan umum dan garis #anduan khususmengikut format APA (Ameri-an Psy-hologi-al Asso-iation 2010)$ron +$A$ (2006) :onfirmatory a-tor Analysis for A##lied ;esear-h$ NeBork5 +he .uilford Pressyrne$C$(2010) Codeling ith ACD5 asi- :on-e#ts A##li-ation andProgramming e-ond dition$ ;outledge5 Ne Bork laell J$<$ :ognitie deelo#ment5 :hildrenEs knoledge a!out the mind$(1>>>)Annual ;eie Df Psy-hology *0 ##$ 21&4*$laell J$<$ .reen $8$ laell $;$9eelo#ment of :hildrenEs Aareness of +heir Dn +houghts (2000) Journal of :ognition and 9eelo#ment 1 (1) ##$ >'&112$ LAMPIRAN Caklumat yang #enting teta#i terlalu #an,ang (-th$ soal selidik nota teknikalmengenai kaedah ,adual yang !esar) #erlu di#ersem!ahkan dalam !ahagian lam#irandan diketengahkan #ada atas halaman$ Jika ada !e!era#a lam#iran la!elkan setia#satu mengikut a!,ad5 8ACP7;AN A 8ACP7;AN  ds!$ 9alam teks ru,uk lam#iran dengan la!elnya (-th$ 8am#iran A)$ etia# lam#iran #erlu di!eri ta,uk$%
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks