khutbah jumat FAUZAN.docx

Publish in

Documents

304 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
‫ي‬‫ضللمل دفلد دهاِلد د‬ ‫ضنل دلهُه دودممن هُي م‬ ‫ت أدمعدماِللدناِ دممن ديمهلدله اهُ دفلد هُم ل‬‫شهُرمولر أدمنفهُلسدناِ دودسنيدئاِ ل‬ ُ‫ل دنمحدمهُدههُ دودنمسدتلعميهُنهُه دودنمسدتمغلفهُرههُ دودنهُعموهُذ لباِلل لممن ه‬
Transcript
   محلادمحننيعتسنورفغتسنووعنوِبمورشنسفنأِئيسونلِمأمد   ي ! #$% ملمو $&% ي #( دِ    ) ل   شأأ * ل +*+!  شأوأد , محمدبلوسرو -& لا $.-& سو /&  0 محم /& ول 1 بِح    . أومو - عبت 0  ِسح 2 ب / ل +- وييدلا . ِ   يأِييذلاونم 1 و  3 تا !4 حتِ    3 ت * وتومت *+- تنأووم  & سمِ     يأِي 5 ِنلاو  3 تا -6 بر ( ذلا -63&7 م 50  فن 80 دحاو 4&7 و   نم  9 و :; بوم   نم *,  ِ    9 رر , ي  <6=, ِسنوو  3 تاو !( ذلاول = ِستب - ِحر > او +! ِ  6-6 ي    & ب , ي    ? رِ   يأِييذلاونم 1 و  3 تا ! ولو    ? و *,  و  ? د , يدس @&. ي -6 ل -6 لِمأ -6 لرفغيو -6 بونذمو A    B ي ! لوسرو  3#: ِ    #:, و    #C ِم , ي  D مأعب  ...   E#4 د  . أ ; يدحلا F ِت  6C! ي  7 و G د   لا G د    )0 محم /&.! ي    &  C-& سوشووم > ا C ِ   تِ    < دحم $6 و  H0< دحم  HI دب $6 و  H0 دب CH, ل %$6 و  H ل %J# ِنلا .KHUTBAH PERTAMAMa’asyiRal Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah!!Setelah kita mengucapkan kalimat tahmi kalimat tahlil se agai entuk san#ungan an pu#ian kita kepaa $%at satu&satunya tempat kita menggantungkan iRi aRi segala sesuatu maka tiaa kata an ungkapan yang sepatutnya kita sampaikan alam ma#elis yang mulia ini melainkan washiyatut ta'wa yaitu satu kalimat yang engannya Allah Su haanahu wa Ta’ala telah menye utkannya alam sekian anyak ayat an Rasulullah Shallallaahu (alaihi wa sallam punseRingkali mem eRikan washiyat kepaa paRa shaha atnya alam khut ah&khut ahnya engan kalimat teRse ut se agaimana yang peRnah eliau sampaikan #uga kepaa ua )Rang saha at yang eRnama A u $%aR an Mu’a in *a al alam Riwayat at&TiRmi%i eliau Shallallaahu (alaihi wa sallam eRsa a 4 ت K ا ! م  < يح C ن  6A  بتاو  H ئي L س K  لا  H نسحلا   حمت 4 لِ    7 و 5 ِن K لا 40 &7 ب 0  سح  +BeRtakwalah kepaa Allah imana sa#a kamu eRaa an aRengilah peR uatan yang uRuk engan peR uatan yang aik an eRakhlak aiklah kepaa semua manusia, -HR. at&TiRmu%i.Haits yang mulia ini #elas&#elas telah mem eRikan pen#elasan kepaa kita ahwa keta'waan itu tiak teR atas paa waktu an tempat teRtentu. /amun emikian apa yang ipahami )leh paRa saha at aRi kalimat yang agung ini tiaklah seseeRhana yang kita pahami se agai kalimat yang seRing kita engaR muah kita ucapkan namun kita acapkali susahalam menceRnanya apalagi meRealisasikannya alam kehiupan sehaRi&haRi. KaRena pentingnya makna kalimat ini haiRin yang mulia UmaR in Khatha Rahiayallahu 0anhu peRnah mengatakan alam Riwayat yang shahih G و  3 ت K لا  )M و  7 لا $ ي  &9 لِب $ معلاو $ ي : نت   K لِب /% ر L لاو $ ي  &3 لِبادعتس * او - ويب $ يحر K لا . +At&Ta'wa aalah peRasaan takut kepaa Allah eRamal engan apa yang atang aRi Allah an /a i&/ya meRasa cukup engan apa yang aa an mempeRsiapkan iRi alam menghaapi haRi akhiR., Ma’asyiRal Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah!!Sesungguhnya agian manusia aRi unia ini aalah umuRnya. Apa ila ia mem aguskan penanaman m)alnya paa apayang apat mem eRikan man1aat kepaanya i akhiRat kelak maka peRagangannya akan eRuntung. $an #ika ia men#elekkan penanaman m)alnya engan peR uatan&peR uatan maksiat an ke#ahatan sampai ia eRtemu engan Allah paa pengha isan -akhiR hiup yang #elek itu maka ia teRmasuk )Rang&)Rang yang meRugi.Allah Su hanahu wa Ta0ala eR1iRman  م $ مح , لِ  . م L0 6 ذأ /< نأ      ) و I م N من K ييحن  &#8, ِيح  H, بي LB- ن K ي :9 نلو -) ر  9 أسح E بونِ  6 ِمو  & معي 2BaRangsiapa yang eRamal shalih aik laki&laki maupun peRempuan an ia -alam keaaan eRiman maka sesungguhnya akan Kami eRikan kepaanya kehiupan yang aik. an sesungguhnya akan Kami eRikan alasan kepaameReka engan pahala yang le ih aik aRi apa yang telah meReka keR#akan 2 -3.S an&/ahl456.  $alam ayat yang lain Allah Ta0ala eR1iRman  م  #$ معي $ ِ  3< م 80 ر K ذر , ي  7 ري . مو $ معي $ ِ  3< م 80 ر K ذر , شري . +BaRangsiapa yang mengeR#akan ke aikan se eRat %aRRahpun niscaya ia akan melihat - alasannya. $an aRangsiapa yang mengeR#akan ke#ahatan se eRat %aRRahpun niscaya ia akan melihat - alasannya pula., -3S. al&7al%alah46&8$alam ayat yang lain Allah Ta’ala menegaskan - تبسح  # أمن K أ -6 ِن  3&7    <, ب -6 ن K أونيل + وع  9 رت * . / لِعت    #!O& ملا 4P حلال +Q )*K +FP  ر R رعلا - ير  6 لا  +Maka apakah kamu mengiRa ahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secaRa main&main -sa#a an ahwa kamu tiak akan ikem alikan kepaa Kami. Maka Maha Tinggi Allah Ra#a 9ang Se enaRnya:tiak aa ilah -yang eRhak isem ah selain $ia Ra -9ang mempunyai 0ARsy yang mulia., -3S. al&Mu’minun4;;<&;;=Ma’asyiRal Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah!!KaRenanya )Rang yang eRakal aalah )Rang yang apat menghisa -menghitung amalan iRinya se elum Allah Ta0ala menghitungnya an ia meRasa takut engan )sa&)sanya itu men#ai se a akan kehancuRannya.HaiRin yang mulia sementaRa itu kematian an akhiR hiup sese)Rang akan selalu men#emputnya kapan Allah Ta0ala menghenaki niscaya tiak aa se)Rangpun yang apat meRu ahnya ia tiak apat menghinaRi aRi se uah kenyataan yang akan men#emputnya. AllahTa0ala eR1iRman $P 650  فن  H3 ئ 1 ذوملامن K+ وو  #   K وت -6 رو  9 أ   - وي  H مِي  3 لام  #S: ح : ِن K لا $7 دأو  H ن K 9 لا    3#: ِ  # مو 8 ِيحلايند P لا *K +T ِتمورغلا 2Tiap&tiap yang eR#iwa akan meRasakan mati. $an sesungguhnya paa haRi kiamat sa#alah isempuRnakan pahalamu. BaRangsiapa i#auhkan aRi neRaka an imasukkan ke alam suRga maka sungguh ia telah eRuntung. Kehiupan uniaitu tiak lain hanyalah kesenangan yang mempeRayakan., -3S. Ali >mRan4;8<MaRilah kita tanyakan kepaa iRi kita masing&masing apa yang telah men#aikan iRi kita teRpeaya engan gemeRlapnya kehiupan unia akankah akhiR hiup kita akhiR hiup yang aik atau ahkan se aliknya? /a0u%u illahi min %alik.Ma’asyiRal Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah!!$alam se uah Riwayat al&BukhaRi an Muslim yang eRsum eR aRi Sai al&KhuRiy yang mengisahkan se)Rang yang telah mem unuh sem ilan puluh sem ilan )Rang kemuian genap seRatus )Rang. $an paa akhiR ceRita ia ikisahkanmeninggal alam keaaan mukmin kaRena tau atnya. -HR. al&BukhaRi an Muslim aRi Sai al&KhuhRiy.$an Se aliknya alam Riwayat yang lain ikisahkan suatu ketika aa se)Rang laki&laki ikut eRpeRang eRsama /a i Shallallahu (alaihi wasallamuntuk menghaapi kaum MusyRikin sehingga ia teRluka. $an kaRena tiak kuasa menahan Rasa sakit akhiRnya ia unuh iRi. Rasulullah Shallallahu (alaihi wasallam eRsa a 2$ia teRmasuk ahli neRaka2. Setelah itu sese)Rang menatangi na i menceRitakan ke#aian ini. Kemuian Rasullah eRsa a   K+$9 ر K لا $ معيل $ م $) أ  H ن K    9 لامي  # دبي 5 ِن K & ل  ) وم $) أ C رِن K لا K+$9 ر K لا $ معيل $ م $) أِن K لامي  # دبي 5 ِن K & ل  ) وم $) أ  H ن K 9 لا  اور ( رِ  7 بلا -& سمو - +Sungguh se)Rang enaR& enaR melakukan peR uatan penuuk suRga i haapan manusia namun -se enaRnya ia teRmasuk penghuni neRaka an sungguh sese)Rang enaR& enaR melakukan peR uatan penghuni neReka i haapan manusia namun -se enaRnya i a teRmasuk penghuni suRga ., -HR. al&BukhaRi an Muslim.$ua Riwayat i atas telah tegas an #elas menun#ukkan ahwa akhiR hiup sese)Rang aik an uRuknya tiak aa se)Rangpun yang apat mengetahuinya.$an akhiR hiup sese)Rang itentukan )leh aik&an uRuknya akhiR peR#alanan hiupnya yang telah Allah Su hanahu  wata’ala tentukan alam ta'iRnya.$alam Riwayat Ahma engan sana yang shahih aRi 0Aisyah Rahiyallahu (anha Rasulullah eRsa a   K+$9 ر K لا $ معيل $ م $) أ  H ن K 9 لا  ) و FI  وت  6 مم $) أ C رِن K لاذ 2# ِ  6$ ب  ? توم C$ و K حت $ مع  #$) أ C رِن K لاِم  #$7 د  # ِن K لا . K+$9 ر K لا $ معيل $ م $) أِن K لا  ) و FI  وت  6 مم $) أ CH ن K 9 لاذ 2#  ِ    6$ ب    ? توم C$ و K حت $ مع  #$) أ CH ن K 9 لاِم  #$7 د    # H ن K 9 لا . +Sesungguhnya sese)Rang enaR& enaR melakukan peR uatan penghuni suRga seangkan ia icatat se agai penghuni neRaka. Maka se elum kematian men#emput ia eRu ah an mengeR#akan peR uatan penghuni neRaka kemuian ia mati maka masuklah ia ke alam neRaka. $an sesungguhnya sese)Rang enaR& enaR melakukan peR uatan penghuni neRaka seangkan ia icatat se agai penghuni suRga. Maka se elum kematian men#emput ia eRu ah an melakukan peR uatan penghuni suRga kemuian ia mati maka masuklah ia ke alam suRga.,.$alam Riwayat lain yang eRsum eR aRi Ali in A i Thali  iceRitakan aa se)Rang laki&laki eRtanya kepaanya4 $ ِ  3#$9 ر 4 ي $ وسر C! # أ ;6 من /& نبِت    6T دنو U$ معلا $ ِ  3# 4 و  & ما $6# سيممل 4&7 ل . مأ $) أ 8 دِعسلاورسيي  #$ معل $) أ 8 دِعسلا . مأو $) أ 8 وِ  3 شلاورسيي  #$ معل $) أ C8 وِ  3 شلا -< ر  ?  4 م E# م JB أ J3 تاو - 8 روس $ ي  & لا 4< +Sese)Rang lelaki eRtanya @ahai Rasulullah! apakah kita tiak pasRah teRhaap ta'iR -ketentuanAllah Ta0ala teRhaap kita an meninggalkan amalan? alu Rasulullah shallallahu (alaihi wasallam men#awa  +BeRamalah kalian! Makasetiap )Rang akan imuahkan se agaimana apa yang itakiRkan aginya., Aapun )Rang yang itakiRkan ahagia maka ia akan imuahkan untuk melakukan peR uatan g)l)ngan )Rang&)Rang yang ahagia. Seangkan )Rang yang itakiRkan sengsaRa maka ia pun akan imuahkan untuk melakukan peR uatan g)l)ngan )Rang&)Rang yang sengsaRa. Kemuian eliau mem aca ayat +Aapun )Rang yang mem eRikan -haRtanya i #alan Allah an eRta'wa -3S. al&ail 4 <$alam haits&haits i atas telah menun#ukkan ahwa ke ahagiaan an kesengsaRaan i akhiR hayat telah Allah Ta0ala tentukan i alam kita /ya -ta'iRnya. $an yang emikian eRasaRkan amalnya yang meRupakan se a keuanya. Maka akhiR hiup yang aik atau se aliknya itentukan engan keaaan akhiR amalannya.se agaimana Rasulullah Shallallaahu 0alaihi wasallam eRsa a alam Riwayat yang lain aRi Sahl in Sai4 ِمن +$ ِم > ا - يتاو  7 لِب . +Sesungguhnya segala amal itu teRgantung engan akhiRnya., Maka aRangsiapa yang yang telah mengikuti tuntunan Allah Ta0ala an /a i/ya maka akhiR hayatnya aalah meRupakan akhiR hayat yang aik se aliknya aRangsiapa alam hiupnya senantiasa mengikuti hawa na1su an syaithan maka niscaya ia akan menapatkan akhiR hiup yang tiak aik kaRena )sa&)sa yang ia lakukan selama hiupnya se agaimana peRnah ikisahkan )leh A ul A%i% in Rawa yang inukil )leh > nu Ra#a alam kita nya suatuhaRi ia men#umpai se)Rang yang akan meninggal unia kemuian ital'inkan untuk mengucapkan kalimat Tauhi namun teRnyata ia tiak isa mengucapkan an ia eRkata paa akhiR peRkataannya4 $ia telah mengku1uRi kalimat teRse ut. $an meninggal alam keku1uRan. Kemuian A ul A%is menanyakan tentang ia maka ikatakan ia aalah se)Rang peminum khamR. Kemuian A ul A%i% mengatakan4 او  3 تا F ونذلا   ن 2#J)/ تلاتع  ? وأ  +BeRhati&hatilah kalian teRhaap segala - entuk )sa an maksiat kaRena )sa&)sa itulah yang menye a kannya.,  -& لاندأم F اذِنلامو F اذ C رب  3 لاندأوم  H نت  # يحملامو C ِمملاو  H نت  #@ يسملا $ ِ  9 دلا . -& لانمحران ار  6 س C وملا A  سوونل J# نروب  ?  نتب  < و $ و  3 لِببِ  < لا J#8 ِيحلايندلا J# و 8 ر  7> ا . وبوتو / ل +! عيم    9  يأ C  ونم N ملان +    ) روفغلا - يحرلا . $ و J لو  ? ذ  ) فغتسأ !J ل -6 لوئِسلويم  & سملاِم  & سملاوورفغتسِ    # ن + ) وفغلا - يحرلا  TEKS KHUTBAH JUM’AT MENGGAPAI KEBERKAHAN HIDUP  ديْنمْ،َلهَعأْتَئهسْنموْَهفأْروشْنمْبهْ !   وْ #  ف    $%      & وْ '      (   %      & وْ د  )* ْ +, هْد  )-  ل . ْ /,. 0/, أْد    1  2 أوْ 3 ْ 45  شْ 6 ْ د  7 وْ 8 ْ 6, . 0 ْ 3. 0 ْ 6 ْ / أْد  1  2 أوْ 93 ْ :; َ  < ْ => ْ ?@A5  ْنموْ 3 ْ ? , A  مْ => ْ 893!  سروْ د    B  C ْ . د  D) , -  م   د  E F ْَم . ْ 9 ن  GH. ْ I!5  ْ J. 0 ْ / K َ  L به  0 ْ M1   B  N  ْنموْ 'B  O وْ 3 هأ P ْ QR وْد  K ) , -  مْ QR ْ ?  ه  S ْ M , 1  @ , T.UV ْ #  ل . ْ   / َ  W(      X  ل . ْنمْب !C. ْ YJ   َ   N  ْ 8 ْ Z َ  [:\,. ْ ]^, رْ .!_N ,. ْ ` َ , ل . ْَي a أْ b  ْ 9/!)@  م a ْ c  أوْ 6, . 0 ْن ,    d!)N  ْ 6 وْ 'N  َ  _N  ْ e , L ْ 8 ْ .!_N ,. ْ .!f  م .g ْن    G\,. ْَي a أْ b 'F هْ /!  ل gh P     i  ْ :\,. ْ 8 ْ .!_N ,. وْ g Dh P     & هوْ .j  D k  l  ْ 6 D  َ  m رْَ  )n  مْ o , F وْ   َ  p و q ْَ  n  مْ e@r وْ s K د    7. وْ t  K فْنمْ ]_@r]  لَعأْ ]  لْ u@v5  ْ 9. د  D    5  دسْ 6 D ![ ْ .!  ل ![ وْ 8 ْ .!_N ,. ْ .!f  م .g ْن    G\,. ْَي a أْ b  ْ 9 َ  B  D w  [ رْ ](  @R ْ /x  ْ 8 ْ /,. 0 ْ I َ  7 ر y. و 9 َ  )  D (  zC ْ .q D!> ْ q َ  > ْد  _> ْ 3!  سروْ 8 ْ {W5  ْنموْ ]^!    ْ ]  لْ #  ف    $5  و  Hadirin Jamaah Sholat Jumat yang dimuliakan AllahDari mimbar khutbah jumat ini khatib mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal sholeh. Karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah berirman! |  َ  _N  أْ +,. ْد  C ْ ]  م #     l  أْ /,. 0 Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa#.Hadirin Jama$ah Jum$at yang dimuliakan Allah%asyarakat yang berkah adalah masyarakat yang jauh dari dosa&dosa dan maksiat. Sebaliknya masyarakat yang penuh dengan dosa&dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang rentan. 'barat tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran yang menjijikkan. %aka ia tidak produkti dan  bahkan tidak bisa diharapkan darinya kebaikan.Keberkahan suatu masyarakat itu mempunyai syarat khusus yang telah dipatok oleh Al&(uran sehingga dengan mewujudkannya akan terwujudlah masyarakat yang mendapatkan keberkahan) sebagaimana irman Allah! .!   x  ْَ  )F هْ }~ãrh> ْ .!Fã , l  ْن  €  لوْ  ر y‚ . وْ g   َ  )   ,  ل . ْنمْت  K x#^ ْ Mƒ@R ْَ    -„  فلْ .!_N ,. وْ .!f  مأ P ْ …#_  ل . ْ ?< أْ /, أْ !  لو 9 ْ /!B  ه    €G  Jikalau sekiranya penduduk negeri&negeri beriman dan bertakwa) pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi) tetapi mereka mendustakan *ayat&ayat Kami+ itu) maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya#. *Al&A$ro! ,-+stad/ Sayyid (utb mengomentari ayat ini sebagaimana yang ditulisnya dalam tasir /hilal)  beliau mengatakan! 0erkah&berkah yang dijanjikan Allah kepada orang&orang yang beriman dan bertakwa se1ara tegas dan meyakinkan itu) berma1am&ma1am jenis dan ragamnya. Juga tidak

Previous Document

Tinjauan Pustaka DM

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks