Laporan Kajian Kes (Tin Tika Nuha)

Publish in

Documents

205 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
fg
Transcript
  PENGURUSAN KEWANGAN KELAB ANTI DADAHSEKOLAH KEBANGSAAN KEDAI TANJONG DI KELANTANPENGENALAN . Pengkaji telah suatu kajian kes berkaitan pengurusan sumber kewangan kelab diSekolah Kebangsaan Kedai Tanjong, Kelantan. Kelab yang dipilih oleh pengkaji adalahKelab Anti Dadah. Pengkaji memilih kelab ini sebagai sasaran kajian kerana kelab inimerupakan sebuah kelab yang bergerak aktif dalam kokurikulum sekolah. Kelab ini telahtertubuh sejak tahun 2! dan mempunyai kerjasama dengan Agensi Anti DadahKebangsaan AADK# $awangan Pasir %as, Kelantan. Keanggotaan kelab ini adalah seramai&2 yang terdiri daripada dua orang guru penasihat dan & orang murid tahap dua.Kelab ini ditubuhkan bertujuan untuk memberi kesedaran awal kepada muridmengenai bahaya an$aman dadah dan ingin melahirkan murid'murid yang seimbang dalamaspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial ()*+S# selaras dengan hasrat kementerianyang terkandung dalam alsafah Pendidikan Kebangsaan PK#. PENYATAAN MASALAH Kajian ini dibuat atas keprihatinan pengkaji terhadap masalah'masalah yangdihadapi oleh Kelab Anti Dadah Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjong. Setiap tahun sekolahmenerima -antuan Kokurikulum Sekolah -KK# untuk mengurus dan menampung keperluankegiatan kokurikulum murid. Peruntukan kewangan yang disalurkan adalah berdasarkanbilangan murid di sekolah. %enurut Shahril %aruki 2/#, bantuan persekolahan kerajaanadalah berdasarkan bilangan murid sesebuah sekolah. Sekolah yang mempuyai kurangmurid mengahadapi masalah dalam jumlah peruntukan yang diterima kerana peruntukandiberi berdasarkan bilangan murid. 0leh yang demikian sekolah ini tidak menerimaperuntukan yang men$ukupi dan telah menyebabkan kelab anti dadah ini turut menerimatempias. Peruntukan kewangan tahunan kelab yang diterima amatlah kurang dan telahmenjejaskan perlaksanaan beberapa akti1iti kelab khususnya yang melibatkan penggunaanwang yang banyak.Seterusnya, memandang sekolah ini merupakan sekolah luar bandar jadi jumlahmuridnya adalah rendah. 0leh itu, taburan ahli untuk setiap kelab adalah amat sedikit iaitusebanyak & orang ahli. Kekurangan bilangan ahli kelab ini telah membawa kepada jumlah  kutipan yuran tahunan yang rendah. al ini demikian kerana yuran yang dikutip adalahrendah dek kerana ingin disesuaikan dengan latar belakang ekonomi keluarga murid yangmana rata'ratanya ibu bapa mereka bekerja kampung seperti bersawah, penoreh getah danburuh kasar. Disebabkan inilah kelab anti dadah ini mengalami masalah dalam kutipanyuran tahunan kelab seterusnya menyebabkan dana untuk pelaksanaan akti1iti kelabberkurangan.Tambahan pula, kedudukan sekolah yang berada jauh dari -andar menyebabkankelab ini sukar untuk mendapatkan penaja. Tajaan yang biasa diterima adalahbersumberkan daripada Persatuan +bu -apa dan 3uru P+-3# sekolah tetapi jumlah yangditerima adalah sangat minima. al ini demikian kerana majoriti keluarga murid di sekolah inimempunyai latar belakang ekonomi yang sederhana dan susah. -erhubungan masalahkesukaran mendapatkan penaja ini telah mengheret kelab ke arah kesukaran dalammenganjurkan akti1iti serta program berkaitan kelab untuk murid dan komuniti sekolah.  PELAKSANAAN Pengkaji telah memilih kaedah pemerhatian dan temubual bagi mendapatkanmaklumat berkaitan pengurusan kewangan kelab yang dipilih. Pengkaji telah membuatsuatu pemerhatian ke atas status kewangan kelab, penglibatan aktif kelab dan statusekonomi keluarga murid. Temubual pula telah dijalankan bersama guru penasihat kelab AntiDadah itu sendiri bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperin$i.%elalui pemerhatian pengkaji sendiri, sememangnya tidak dapat dinafikan bahawakehidupan majoriti keluarga murid sekolah ini adalah tergolong dalam kalangan merekayang berpendapatan rendah. Selain itu, pemerhatian berkaitan kelab yang dipilih pula,ternyata kelab ini merupakan sebuah kelab yang bergiat aktif dalam kokurikulum. Akantetapi sumber kewangan bagi menjalankan akti1iti dan program untuk ahli amatlah terhad. Akti1iti yang mampu dijalankan hanya akti1iti yang melibatkan penggunaan kewangan yangrendah seperti melukis poster anti dadah, sajak dan penulisan karangan.-erkaitan temubual bersama guru penasihat pula, pengkaji telah mengutarakanbeberapa soalan yang berkaitan dengan penjanaan dana untuk kelab tersebut. asildaripada temubual ini, pengkaji telah mengesan masalah kewangan yang membelengukelab ini yang mana masalah tersebut adalah peruntukan kewangan yang kurang,kesukaran mendapatkan penaja dan kutipan yuran yang rendah. al ini berpun$a daripadabilangan keseluruhan murid di sekolah yang rendah menyebabkan peruntukan kewangan  yang diberi juga rendah. Kesukaran mendapatkan penaja pula berpun$a daripadakedudukan sekolah yang jauh dari -andar dan berdekatan dengan sempadan antara%alaysia'Thailand.Dana kelab hanya diperoleh melalui kutipan yuran, peruntukan kewangan kelab dansumbangan P+-3. Akan tetapi, nilainya masih tidak men$ukupi untuk menampungperbelanjaan kelab dalam pelaksanaan akti1iti dan program tertentu. %enurut guru tersebut,kebanyakkan akti1iti yang dijalankan banyak bergantung sepenuhnya kepada hasil kutipanyuran, peruntukan dan sumbangan yang dikumpul. Pernah juga dana untuk menjalankansesuatu akti1iti tidak men$ukupi sehingga menyebabkan guru sendiri mengeluarkansumbangan mereka untuk menjayakan akti1iti tersebut hatta program lawatan juga terpaksameminta murid untuk membuat bayaran tambahan. ANALISIS Kekuatan kelab anti dadah ini adalah ia merupakan sebuah kelab yang aktif dalammenjalankan pelbagai akti1iti kokurikulum. Dengan ini penglibatan aktif murid dalamkokurikulum dapat ditingkatkan. Dalam masa yang sama, walaupun mengalami kegawatankewangan kelab tetapi kelab ini masih bersunguh'sungguh menjayakan banyak akti1iti danprogram yang berguna untuk murid'murid di sekolah. Akti1iti yang banyak dan pelbagai inibukan sahaja mampu menaikkan nama kelab itu sendiri sahaja malahan juga mampu dapatmenarik minat murid terhadap kelab dan menyertai akti1iti yang dianjurkan. 0leh yangdemikian, penyertaan murid ditingkatkan seterusnya yuran kutipan tahunan juga bertambah.(adi, boleh kelab ini meran$ang dan melaksanakan lebih banyak akti1iti yang menariksebagai memenuhi program tahunan kelab.Terdapat juga kelemahan yang telah dikesan dalam akti1iti kolaborasi. Pengkajimendapati bahawa kelab ini kurang menjalankan kerjasama dengan pihak'pihak lain sepertiP+-3, -adan Kerajaan 30# dan -adan -ukan Kerajaan 430# dalam penganjuran sesuatuprogram. Kolaborasi yang terbina mampu menjadikan sesuatu akti1iti tersebut lebihberkesan. Kemungkinan juga guru penasihat kurang memainkan peranan untuk menjadiagen perhubungan untuk membina kerjasama dengan pihak'pihak tertentu.  PENYELESAIAN DAN RUMUSAN 5ntuk menyelesaikan masalah di atas, pengkaji men$adangkan supaya guru lebihbergerak aktif dalam men$ari dana serta bijak untuk merebut peluang yang dating di depanmata. Sebagai $ontohnya, apabila wakil dari sesebuah syarikat penjualan buku yang hadir ke sekolah untuk menjual buku mereka, guru penasihat boleh memohon dana daripadamereka dengan membuat surat permohonan. Selain daripada itu, ahli kelab juga bolehmenjalankan jualan untuk menambah pendapatan kelab. Sebagai $ontohnya, menjalanakan jualan penanda buku yang dihasilkan sendiri pada hari terbuka sekolah,Seterusnnya, untuk mendapatkan dana dalam melaksankan akti1iti kelab,di$adangkan kelab Anti Dadah ini menganjurkan program besar seperti 6komuniti ben$idadah7. Kelab boleh memohon kerjasama AADK $awangan Pasir %as untuk menajaprogram tersebut. AADK ini akan dijemput untuk membuat pameran berkaitan dadah. +nidiibaratkan seperti menyelam sambil minum air dimana selain AADK memberi danan untukmenjalankan program malahan AADK juga dapat mendekati masyarakat dengan membuatpemeran.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks