LATIHAN 1.docx

Publish in

Documents

68 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
LATIHAN 1 : Jelaskan konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran 1) Huraikan Konsep Teknologi untuk Pengajaran : Menurut Turban (2005), teknologi maklumat merujuk kepada bahagian teknologikal dalam sistem maklumat. Ia meliputi perkakasan, pangkalan data, perisian, rangkaian, dan peranti- peranti yang lain. Mengikut Galbraith (1967), ‘technology is the systematic application of scientific or other organised knowledge to practical tasks’. Manakala merujuk Finn (1960)
Transcript
  LATIHAN 1 : Jelaskan konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran 1) Huraikan Konsep Teknologi untuk Pengajaran : Menurut Turban (2005), teknologi maklumat merujuk kepada bahagian teknologikal dalam sistem maklumat. Ia meliputi perkakasan, pangkalan data, perisian, rangkaian, dan peranti- peranti yang lain. Mengikut Galbraith (1967), ‘technology is the systematic application of scientific or other organised knowledge to practical tasks’. Manakala merujuk Finn (1960); Heinich, Molenda dan Rusell (1989); Romizowski (1988) dalam buku Yusup Hashim dan Razmah Man (2006) yang bertajuk Teknologi Instruksional: Teori dan Aplikasi telah menjelaskan bahawa teknologi membawa dua maksud: Teknologi sebagai proses: Penggunaan pengetahuan sains dan lain-lain cabang ilmu untuk menghasilkan tugas-tugasan pembelajaran yang praktikal. Suatu proses ke arah penyelesaian kepada masalah-masalah dengan menggunakan teknik, kaedah, reka bentuk atau alat yang berkesan dan teruji. Teknologi sebagai produk atau bahan: Penghasilan perkakasan dan perisian hasil dari proses teknologi itu sendiri. Contohnya, projektor (perkakasan) dan filem, (perisian) adalah hasil teknologi. Yusup Hashim dan Razmah Man dalam buku Teknologi Instruksional: Teori dan Aplikasi juga menyatakan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi ditaksirkan dari dua sudut iaitu sudut produk dan sudut proses. Dari sudut produk teknologi maklumat merupakan peralatan yang boleh digunakan untuk membina, mengumpul, menyimpan, memproses dan menyalurkan serta menyebarkan maklumat secara pantas seperti penggunaan komputer, peralatan telesidang, CD ROM dan perisian komputer untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Dari segi proses pula, teknologi maklumat boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dengan menggabungkan kaedah dan teori pengajaran dengan peralatan dan bahan teknologi komunikasi seperti Internet (e-mail, www, forum dan laman web), telesidang video atau instruksi berasaskan komputer (IBK). Menurut Abdul Manaf Bohari dan rakan-rakan (2006) dalam buku Sistem Maklumat Dalam Organisasi Komtemporari mendefinisikan teknologi maklumat dan Komunikasi sebagai komunikasi yang menggunakan teknologi terkini sebagai alat untuk berhubung antara satu sama lain tanpa mengira situasi, masa, dan lokasi geografi. Tiga asas utama sistem teknologi maklumat adalah perkakas komputer, perisian komputer dan komunikasi data. Sinergi antara ketiga-tiga teknologi tersebut berupaya menggerak dan mewujud satu kuasa teknologi yang bernilai dan berdaya maju dalam aspek komunikasi atau perhubungan. Teknologi maklumat diperkenalkan bagi memajukan lagi sistem pendidikan harian di sekolah. Oleh yang yang demikian kita sebagai pendidik seharusnya tidak ketinggalan dalam mendalami ilmu bagi bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi.  2) Terangkan Konsep TPACK dalam Pembelajaran Abad Ke21 : Secara umum kerangka TPACK adalah terdiri daripada 7 komponen iaitu ; Pengetahuan Pedagogi (PK)  –   “pengetahuan yang mendalam Guru tentang proses dan  amalan atau kaedah pengajaran dan pembelajaran. Ini merangkumi, antara lain, tujuan pendidikan keseluruhan, nilai dan matlamat. Ini bentuk generik pengetahuan terpakai untuk memahami bagaimana pelajar belajar, kemahiran pengurusan bilik darjah umum, persediaan mengajar, dan penilaian pelajar. “(Koehler & Mishra, 2009).  Pengetahuan Teknologi (TK)  –  Pengetahuan tentang cara-cara tertentu untuk berfikir tentang, dan bekerja dengan teknologi, alat dan sumber. dan bekerja dengan teknologi boleh digunakan untuk semua alat teknologi dan sumber. Ini termasuk teknologi maklumat pemahaman yang cukup luas untuk memohon secara produktif di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengenali apabila teknologi maklumat boleh membantu atau menghalang pencapaian matlamat, dan dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi maklumat (Koehler & Mishra, 2009). Pedagogi Pengetahuan Kandungan (PCK)  –   “Selaras dengan dan sama dengan idea Shulman pengetahuan pedagogi yang terpakai kepada pengajaran kandungan tertentu. Tengah ke konsep Shulman terhadap PCK adalah tanggapan transformasi hal perkara untuk mengajar. Secara khususnya, menurut Shulman (1986), perubahan ini berlaku kerana guru menafsirkan hal perkara, mendapati pelbagai cara untuk mewakilinya, dan menyesuaikan diri dan menyesuaikan bahan-bahan pengajaran untuk konsep alternatif dan pengetahuan sedia ada murid. PCK meliputi perniagaan teras pengajaran, pembelajaran, kurikulum, penilaian dan laporan, seperti syarat-syarat yang menggalakkan pembelajaran dan pautan antara kurikulum, pentaksiran, dan pedagogi “(Koehler & Mishra, 2009).  Teknologi Pengetahuan Kandungan (TCK)  –   “Pemahaman tentang cara bagaimana teknologi dan pengaruh kandungan dan mengekang satu sama lain. Guru-guru perlu menguasai lebih daripada hal perkara mereka mengajar; mereka juga perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang cara bagaimana hal perkara (atau jenis representasi yang boleh dibina) boleh diubah oleh penggunaan teknologi tertentu. Guru perlu memahami teknologi tertentu yang paling sesuai untuk menangani pembelajaran hal perkara yang domain mereka dan bagaimana telunjuk kandungan atau mungkin juga perubahan teknologi atau naib juga sebaliknya “(Koehler & Mishra, 2009).  Teknologi Pedagogi Pengetahuan (TPK)  –   “Pemahaman ten tang proses pengajaran dan pembelajaran boleh berubah apabila teknologi tertentu yang digunakan dalam cara yang tertentu. Ini termasuk mengetahui affordances pedagogi dan kekangan pelbagai alat teknologi kerana ia berkaitan dengan disciplinarily dan sesuai dengan perkembangan reka bentuk pedagogi dan strategi “(Koehler & Mishra, 2009).  Teknologi Pedagogi Kandungan Pengetahuan (TPACK)  –   “Di sebalik pengajaran benar  -benar bermakna dan amat mahir dengan teknologi, TPACK adalah berbeza daripada pengetahuan mengenai ketiga-tiga konsep secara individu. Sebaliknya, TPACK adalah asas kepada pengajaran yang berkesan dengan teknologi, memerlukan pemahaman konsep menggunakan teknologi; teknik pedagogi yang menggunakan teknologi dengan cara yang membina untuk mengajar kandungan; mengetahui apa yang menyebabkan konsep sukar atau mudah untuk belajar dan bagaimana teknologi boleh membantu membetulkan masalah yang dihadapi oleh pelajar; ilmu pengetahuan terdahulu dan teori epistemologi pelajar; dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi boleh digunakan untuk mempertingkatkan ilmu  pengetahuan yang sedia ada untuk membangunkan epistemologi baru atau mengukuhkan yang lama “(Koehler & Mishra, 2009)  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks