Mobieltje op trilalarm ?

Publish in

Documents

27 views

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Mobieltje op trilalarm ?. VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Klas 3 en 4 VMBO worden verdeeld in :. Theoretische leerweg (MAVO) (TL) Gemengde leerweg (GL) Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Keuzemogelijkheden in M3.
Transcript
Mobieltje op trilalarm ? VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Klas 3 en 4 VMBO worden verdeeld in :
 • Theoretische leerweg (MAVO) (TL)
 • Gemengde leerweg (GL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
 • Keuzemogelijkheden in M3
 • Frans/Duits En verder 2 vakken kiezen uit
 • Natuurkunde/Scheikunde 1
 • Biologie
 • Economie
 • Duits/Frans
 • Welke combiaties?
 • Alles kan gekozen worden behalve de combinatie Frans + Duits + Nask1
 • Watwilik? Wat kan ik? Wat kan ik ? Wat wil ik ? Wat kan ik en wat wil ik ? Er zijn vier sectoren :
 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Landbouw
 • Sector Techniek
 • Verplicht vak in M3 :
 • Nask 1
 • Sector Zorg en Welzijn
 • Verplicht vak in M3
 • Biologie
 • Sector conomie ??
 • Verplicht vak in M3
 • Economie
 • Sector Landbouw
 • Verplicht vak in M3
 • Biologie
 • In M3 zijn dus de volgende sectorvakken :
 • Nask 1 (sector Techniek)
 • Biologie (sector Zorg & Welzijn)
 • Economie (sector Economie)
 • Biologie (sector Landbouw)
 • Kiezen voor meerdere sectoren :
 • Nask 1 + Biologie (Techniek/Z&W/Landbouw)
 • Biologie + Economie (Z&W/Economie/Landbouw)
 • Economie + Nask 1 (Economie/Techniek)
 • Verplichte vakken in M3 :
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans/Duits
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Wiskunde
 • NaSk 2
 • LO
 • Rekenen
 • CKV
 • Doorstromen naar Havo: Profielen in Havo :
 • CM = Cultuur en Maatschappij
 • EM = Economie en Maatschappij (economie)
 • NG = Natuur en Gezondheid (biologie)
 • NT = Natuur en Techniek (nask 1)
 • Doorstromen naar Havo: Gewenst vak in M 4
 • Wiskunde
 • Doorstromen naar Havo: Bovenbouw vmbo: startkwalificatie en eindtermenLeerlingen zijn verplicht om door te leren totdat ze over een startkwalificatie (minimaal mbo-diploma niveau 2) beschikken of 18 jaar zijn. Tijdpad keuzeproces 2014 17 maart Uitdelen keuzeformulier 24 maart Voorlichtingsavond 31 maart Uiterlijk keuzeformulier terug April Rapport, Prognose T3/K3 Eind juni Definitieve plaatsing M3/K3 (rapportvergadering) Vragen ??

  Previous Document

  BAB III

  Next Document

  5 Silabus Fuzzy

  Related Documents
  Op de Berg van God
  Sep 20, 2017

  Op de Berg van God

  Materi Post Op
  Sep 20, 2017

  Materi Post Op

  OP-Amp.doc
  Sep 20, 2017

  OP-Amp.doc

  MAKALAH Op Jayanti
  Sep 20, 2017

  MAKALAH Op Jayanti

  Ucst Sys Op Basics
  Sep 20, 2017

  Ucst Sys Op Basics

  OP-Amp.doc
  Sep 21, 2017

  OP-Amp.doc

  Coversheet Op Ed
  Sep 21, 2017

  Coversheet Op Ed

  95219313-Sink-Op
  Sep 21, 2017

  95219313-Sink-Op

  Op Irigasi
  Sep 21, 2017

  Op Irigasi

  Penguat Op Amp
  Sep 21, 2017

  Penguat Op Amp

  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks