Nastanak Posledice i Zastita Od Visih Harmonika u Niskonaponskim Instalacijama

Publish in

Documents

11 views

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
...
Transcript
  17 .март 2015 . Факултет Техничких Наука У Косовској Митровици   У организацији ИКС предавања   приредио:  Др Слободан Бјелић, редовни професор slobodanbjelic49@yahoo.com , slobodan.bjelic@pr.ac.rs     ТЕМА `` Настанак, последице и заштита од виших хармоника у НН инсталацијама”.    Электрические   установки : происхождение гармоник  , последствия , появления гармонических искажений.    The srcin of harmonic in electrical instalation low voltage, effects and censequences    Abstract:  Будућа економија и технички системи биће зависни од знања а пројекти нису оствариви без примене иновација и врхунске информатичке технологије.  M оћне и мале државе усмеравају своја истраживања према био - техничким и медицинским научним областима уз поштовање екномских критеријума: ефикасности, рационалности и  иновираног знања стеченог у академском високом и пост - академском образовању.  Пост - академско - допунско образовање односи се на замену превазиђених знања у техници и стицању нових и један од начина да се то оствари су и ова предавања из техничко - технолошких области у организацији ИКС.   1    САДРЖАЈ: 1.УВОД 2.Циљеви детекције и одстрањења виших хармоника у електричним инсталацијама   3.Основи параметри хармонијских изобличења и принципи мерења изобличења   4.Прорачун параметара виших хармоника важнх за избор вредности отпора распростирања   5.Закључак, Прилози 1,2. VI. РЕФЕРЕНЦЕ IEC Standards  External links      2.1.Стандарди, који уређују хармоничка изобличења    2.2.Разлози (узроци) појаве хармонијских изобличења    2.3.Најважнији ефекти деловања хармоника у електричним инсталацијама    3.1.Показатељи хармоника:  -   3.2. Мерење показатеља хармоника    3.3.Уређаји за детектовање хармоника    3.4.Методи за слабљење хармоника    Основне препоруке за слабљење хармоника, филтрирање хармоника    Специјални уређаји за слабљење хармоника .  4.1.Прорачун ударне отпорности распростирања уземљења     2  VI. РЕФЕРЕНЦЕ IEC Standards  External links  [1]IECStandards,(http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm)IECJustPublished publications. [2]www.ingkomora.org CENELEC Standards  [3] CENELEC Standards & ISO Organization  [4]RoHS Directive WEEE directive  [5] http://www.schneider-electric.com/ site/ home/index.cfm/ww/     [6] http://ru.electrical-installation.org/ru  [7] Electrical installation handbook Protection, control ... - ABB 1SDC010002D0206  [8]   [PDF] INTERNATIONAL STANDARD IEC 60364 - 1  - IEC Webstore  –  Part 1 :. IEC603641 :2005(E). webstore. iec  .ch/preview/info_ iec60364 -1%7Bed5.0%7Den_d.pdf     [9] SRPS IEC 60364-1 :2007  www.iss.rs ›   Стандарди  Translate this page  Nov 30, 2007 -  IEC 60364-1  daje pravila za projektovanje, postavljanje i verifikaciju električnih  instalacija.  [10] www.merz.gov.rs/../. pravilnik   o tehničkim  zahtevima  za električne .Translate this page   [11] ***1. IEEE 802 serija preporuka ( http://www.ieee.org/  )  [12] IETF RFC-ovi ( http://www.ietf.org/  )  [13] ITU-T preporuke ( http://www.itu.int/  )  [14] ISO/IEC 11801 ( http://www.iso.org/  )  [15] EN 50173, EN 50174 ( http://www.cenelec.org/  ).  [16] The McGraw-Hill Companies. CHAPTER 8: Power Quality Benchmarking, Benchmarking Process, Power Quality State Estimation Including Power Quality in Distribution Planning , 2004.  [17]Schneider Electric Industries SA Harmonic detection and filt ering Low-voltage expert guides N  ° 4  http://www.schneiderelectric.com .   3  Циљ уређеног пројектовања  je добијање структуре п o правилима   Правила прописују појединци и/или групе учесника ради решавања планираних задатака применом научних метода и принципа компарације (`системски приступ`).    Техника намењена елиминисању и/или редукцији хармоника у општим дистрибутивним системима (ОДС -GDS- Generic distribution system IT,TT,TN ) је детаљно истражена, приказана и публикована у [2].  У савременом IEC стандарду се електрична мрежа поистовећује са ОДС испоручиоца а електрична инсталација са ОДС на нивоу корисника   а у техници пројектовања, извођења и одржавања примењују се:     _  аналитички методи , графичко испитивање алгоритма = graph search algorithm, _  алгоритми дела појаве parcijalno = particle swarm algorithm, табеларно испитани алгоритми = tabular search algorithm, секвентни приступ /структурни, абецедни, хронолошки) . = sequential approach   _  методи нумеричког програмирања :( (DP)- динамичко програмирање, независно променљиве– комбиновано програмирање са целобројним вредностима -, и целобројно квадратно програмирање ,   _ хеуристички приступи (са подршком рачунара) - heuristic approaches,   _ алгоритми засновани на вештачкој интелегенцији =[artificial intelligence, (AI) based algorithms] који обух ватају експертске системи( expert systems), проверене симулације( , вештачке неуро нске мреже -(artificial neural networks) , фази скупови ( fuzzy set ) и генетички алгоритми ( genetic algorithms),  Вештачка интелегенција (AI) се све више користи у електроенергетици , у домену испитивања и мерења у свим производним,преносним, дистрибутивним и потрошачким постројењима.  У домену корисника, у електричним инсталацијама, за димензионисање функционал них и заштитних делова потребан је прорачун и мерење струја и напона и надзор у одржавању.     4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks