Penilaian Kursus KPF3012 SEM 1 2017-18

Publish in

Documents

199 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
kpppfp3013
Transcript
  Penilaian Kursus KPF3012   0 KPF3012  ERKEMBANGAN ENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR PENILAIAN KURSUSSEMESTER 1 SESI 2017/2018 Fakulti Pembangunan Manusia ZAINI ABDULLAH (Penyelaras Kursus)      F     A     L     S     A     F     A     H D     A      S     A     R      SISTEMPERANCANGAN  Penilaian Kursus KPF3012   1 KANDUNGAN 1.0Pengenalan 22.0Hasil Pembelajaran Kursus23.0Penilaian Kursus24.0Penilaian Kerja Kursus:3 4.1 Modul Aktiviti Pembelajaran Aktif 4.2 Pembentangan4.3 E-Forum 5.0Jadual Sesi!ikasi jian #Peeriksaan $k%ir&5'.0Skala Pemarka%an Kerja Kursus' 6.1   kala !emarka an !embelajaran aktif 6.2 kala !emarka an !embentangan6.3 kala !emarka an e-forum (.0Peringatan()$MP*+$, #am!iran 1$ enarai tajuk !embentangan % nama !elajar  1.0Pengenalan &ur'u' ini membin(angkan 'e(ara kriti' tentang fal'afa dan da'ar !erundangan!endidikan dengan menganali'i'n)a dalam kontek' !erkembangan !endidikan di  Penilaian Kursus KPF3012   2Mala)'ia. &ur'u' ini juga meneroka dan membin(angkan !erkembangan !endidikannegara 'ebagai 'atu ke'inambungan amalan )ang 'e!atutn)a berlaku 'e(araberteru'an dalam !ro'e' !embangunan negara. Fal'afa * da'ar-da'ar* kurikulum dan!eraturan dalam !endidikan juga diberi !enekanan bagi membole kan !ara !elajar mem!erole !engeta uan dan kema iran 'erta !emu!ukan 'ika! dalammelak'anakan tanggungja+ab 'e(ara berke'an dalam !rofe'ion keguruan. 2.0Hasil Pembelajaran Kursus i. Mem!amerkan (iri-(iri keguruan 'elara' dengan &od Etika &eguruan. ,EM2.ii.Menganali'i' !erkembangan !endidikan di Mala)'ia dari a'!ek fal'afa danda'ar !erundangan !endidikan. ,4iii.Meng ubungkait !embentukan fal'afa !endidikan* kurikulum kebang'aan dan!enterjema ann)a meneru'i 'ukatan !elajaran. ,/iv.Memba a'kan i'u-i'u )ang terda!at dalam fal'afa dan da'ar !erundangan!endidikan. ,6 3.0Penilaian Kursus Penilaian Kursus )-Jumla%Kerja Kursus:'0  Modul Aktiviti Pembelajaran Aktif2 % 330  Pembentangan1 % 420  Forum2 % 410 Peeriksaan $k%ir 2 / 34040Jumla%100 4.0Penilaian Kerja Kursus ila ba(a SM $  maklumat di ba+a 'u!a)a anda menda!at kefa aman 'ebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus. ugasan$ra%anarik%$k%ir 4.1 Mdul $ktiiti i. Pen')ara kum!ulan akan memuat naik ba an untuk aktiviti !embelajaran !ada 'etia! minggu 'ebelum kela' ariminggu 30  Penilaian Kursus KPF3012   3 Pembelajaran $kti!  bermula mengikut tajuk-tajuk )ang terda!at dalam an(angan n'truk'ional.ii. Pelajar !erlu men(ari maklumat % melengka!kan tuga'an )ang diara kan. atu 'alinan !erlu di antar ke!ada !en')ara melalui ta!ak assignment/hardcopy  .iii. etia! !elajar me'tila terlibat aktif dalam !erbin(angan 'ema'a kela' berlang'ung bagi 'etia! tajuk.iv. Marka an)a di!eruntukkan ke!ada !elajar )ang adir kekulia mengikut jadual +aktu )ang diteta!kan.10 4.2 entang erda'arkan tajuk tuga'an e'ei )ang terda!at dalam 'etia! modul !embelajaran aktif* 'etia! !elajar !erlu memili 1 'oalan untuk dija+ab dalam bentuk !embentangan dalam tem!o 10-1/ minit. Pembentangan endakla dirakam 'e(ara video. akaman ter'ebut me'tila dimuat naik di ta!ak dalam Portal M)5uru2 di ruangan $ssignment . Minggu 20 4.3   Frum i.Pen')ara kum!ulan akan memuat naik / to!ik7'oalan untuk dibin(angkan ber'ama dalam kalangan a li kum!ulan ma'ing-ma'ing di dalam !ortal M)5uru ii.Pelajar ME8 menja+ab SM $  'oalan dengan mengemukakan 3 i'i !enting ,lebi kurang 200 !erkataan bagi 'etia! ja+a!an. Pelajar juga !erlu membuat komentar7kritikan ter ada! 'ekurang-kurangn)a S$ #1&  ja+a!an )ang dikemukakan ole rakan bagi 'etia! to!ik7'oalan )ang dikemukakan ,lebi kurang 100 !erkataan bagi 'etia! komentar. Marka )ang di!eruntukkan iala 2 marka bagi 'etia! to!ik7'oalan.iii.Pelajar !erlu !eka dengan tarik -tarik )ang diteta!kan. &ele+atan untuk menja+ab dan memberi komentar mengikut tarik )ang diteta!kan akan menjeja'kan marka kerja kur'u' )ang di!eruntukkan. iv.onto to!ik7'oalan E-Forum adala 'e!erti berikut$a Frum 1 $ ejau manaka da'ar !endidikan menjadi !enentu ke!ada !en(a!aian murid. in(angkan.b Frum 2 $ A!aka (adangan terbaik )ang bole anda kemukakan untuk memartabatkan !rofe'ion keguruan di Mala)'ia. in(angkan.( Frum 3 $ agaimanaka anda bole memberi 'aranan )ang terbaik untuk melak'anakan tranforma'i !endidikan ke ara ke(emerlangan !endidikan negara )ang bertaraf dunia. 9uja kan.d Frum 4 $ Ma'i terda!at guru-guru )ang tidak mamatu i &od Etika Profe'ionali'me &eguruan )ang berkaitan 8anggungja+ab 5uru 8er ada! Murid. adangkan langka -langka berke'an untuk mengata'in)a.e Frum 5 $ :ika anda 'eorang guru (emerlang* a!aka tran'forma'i kurikulum )ang ..............Minggu 3Minggu 4Minggu /Minggu 6Minggu ;22222 J M)$H'0
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks