Projekt Gimnazjalny

Publish in

Documents

52 views

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Projekt Gimnazjalny. „ Jaki jest uczeń Gimnazjum nr 6 „. Przeprowadziliśmy krótką ankietę zawierającą osiem pytań na podstawie, których przedstawimy obraz przeciętnego ucznia naszej szkoły . Uczniowie odpowiadali na następujące pytania :. Dziękujemy za uwagę  . Projekt przygotowali :
Transcript
Projekt Gimnazjalny „ Jaki jest uczeń Gimnazjum nr 6 „ Przeprowadziliśmy krótką ankietę zawierającą osiem pytań na podstawie, których przedstawimy obraz przeciętnego ucznia naszej szkoły . Uczniowie odpowiadali na następujące pytania : pytań na Dziękujemy za uwagę pytań na  Projekt przygotowali : Damian Karaźniewicz Łukasz Tyszko Pamela Michalec Pod opieką Pani Sylwii Łaskowskiej . Dziękujemy 

Previous Document

Habitats

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks