Sjekklister

Publish in

Documents

31 views

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Sjekklister. Utvidelse av FDV/aktivitetssystemet Enkel visuell kontroll Dokumentere at sjekk er gjennomført System for å holde orden på sjekklister integrert med eiendomssystemet. Ajourhold. Maler Navn Type objekt (Bygg, anlegg, rom…) Kategori (Brann, HMS, utflytting…)
Transcript
Sjekklister Utvidelse av FDV/aktivitetssystemet Enkel visuell kontroll Dokumentere at sjekk er gjennomført System for å holde orden på sjekklister integrert med eiendomssystemet Ajourhold Maler Navn Type objekt (Bygg, anlegg, rom…) Kategori (Brann, HMS, utflytting…) Alle enheter kan «eie» sine egne sjekklister Sjekkpunkter som tekst eller kobling til enhet (anlegg) Legge sjekklisteelementer inn på tegning? Ajourhold Sjekklister i praksis Ny fane i aktivitet: tilgjengelige og aktiverte sjekklister Hentes ut fra koblinger på aktiviteten Må utføres for å fullføre aktivitet Hvis ikke: Tilbud om å opprette oppfølgingsaktivitet Funksjonalitet / bruksområder Repeterende aktiviteter Andre aktiviteter som går igjen Utflytting – innflytting (kontraktshendelser) Integrasjon med husøkonom Ved utflytting opprettes aktivitet. Hvis det eksisterer sjekkliste av typen utflytting på objektet, blir denne koblet til i saken. Sjekkliste på Boligtorget som beboere kan fylle ut selv? Brannrunder HMS Rekkefølgen på elementene kan endres Sjekklister på mobile enheter Slutt på papirlister Umiddelbart oppdatert i systemet Tidspunkt for sjekk kan logges automatisk Innspill…

Previous Document

The Romantic Era

Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks