Skema Pi Trial Pt3

Publish in

Documents

116 views

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
percubaan p.islam pt3
Transcript
  1 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 Bil. Jawapan Markah 1. (a) i. √   ii. √  iii. X iv. X 1 X 1M = 4 markah (b) i. Hikmah pengharaman arak dan judi terhadap individu.      Melahirkan individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab    Sentiasa bersyukur dengan nikmat akal, kesihatan dan harta    Dapat berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara    Menjadi warganegara yang berguna    Terhindar daripada perkara mungkar dan maksiat    Dapat memberi sumbangan kepada negara 1 X 1M = 2 markah (b) ii. CONTOH JAWAPAN  Saya tidak akan sekali-kali mendekati tempat-tempat yang menjual atau menyediakan arak serta permainan judi. (1m) Mendekati tempat ini mampu mempengaruhi diri untuk mencubanya. (1m) Lama-kelamaan menyebabkan ketagihan dan sukar untuk meninggalkannya. (1m) Oleh itu, umat Islam hendaklah menjauhkan diri dari arak dan judi untuk kesejahteraan hidup. (1m) Catatan : -   1 isi sahaja = 1m -   Isi + huraian ringkas = 2m -   Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m -   Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik / tersusun /relevan / kreatif = 4m = 4 markah 2. (a) i. 1. B 2. C 1 X 1M = 2 markah ii. Adab bersedekah      Memberi dengan ikhlas tanpa mengharap balasan    Tidak mengungkit sedekah yang diberi    Menunjukkan muka manis ketika bersedekah    Sedekah dari sumber yang halal dan terbaik 1 X 2M = 4 markah iii. CONTOH JAWAPAN Bersedekah merupakan amalan yang dituntut dalam Islam (1m) kerana sedekah dapat membantu golongan yang memerlukan (1m) serta menunjukkan seseorang itu bersyukur dengan kurniaan Allah SWT. = 4 markah  2 (1m) Justeru itu, amalan ini hendaklah dijadikan budaya bagi melambangkan sikap pemurah seseorang. (1m) Catatan : -   1 isi sahaja = 1m -   Isi + huraian ringkas = 2m -   Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m -   Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik / tersusun /relevan / kreatif = 4m 3. (a) i. Y ii. Y iii. X iv. X 1 X 1M = 4 markah (b) i. mukalaf ii. istiqamah iii. kataatan iv. keunikan 1 X 1M = 4 markah (c) i. Tanda kecil hari kiamat      Segala urusan agama ditadbir orang yang bukan ahlinya dengan melantik pemimpin yang jahil.    Banyak berlaku pegaduhan dan peperangan kerana nilai kemanusiaan semakin terhakis.    Anak derhaka kepada ibubapa.    Manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi.    Banyak berlaku gempa bumi dan bencana alam.    Wanita berkelakuan dan berpakaian seperti lelaki dan sebaliknya. 1 X 2M = 4 markah ii. CONTOH JAWAPAN Seseorang insan akan melakukan setiap pekerjaan semata-mata kerana Allah SWT (1m) kerana ia dikira sebagai suatu ibadat bagi dirinya. (1m) Kesannya dia akan berusaha gigih kerana yakin setiap perbuatannya akan diberikan pahala. (1m) Oleh itu, kita hendaklah memastikan setiap perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang boleh memberikan pahala dan manfaat kepada masyarakat dan negara. (1m) Catatan : -   1 isi sahaja = 1m -   Isi + huraian ringkas = 2m -   Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m -   Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik / tersusun /relevan / kreatif = 4m = 4 markah  3 (d) CONTOH JAWAPAN Memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT (1m) kerana dengan zikir dapat membersihkan hati seseorang umat Islam (1m). Kesannya, apabila hati kita bersih seseorang itu akan melakukan banyak kebaikan dan kebajikan yang boleh memberatkan timbangan al-Mizannya di akhirat kelak.(1m) Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah SWT supaya setiap malam kita dipandang oleh Allah SWT walaupun sebesar biji sawi. Catatan : -   1 isi sahaja = 1m -   Isi + huraian ringkas = 2m -   Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m -   Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik / tersusun /relevan / kreatif = 4m = 4 markah 4. (a) i. X ii. √   iii. √  iv. X 1 X 1M = 4 markah (b) i. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah      Islam, tidak wajib ke atas orang bukan Islam    Mempunyai harta yang melebihi keperluan    Hidup pada akhir Ramadan dan awal syawal 1 X 1M = 2 markah ii. Perkara Zakat Fitrah Zakat Harta Masa Sepanjang bulan Ramadan / tempoh tertentu Sekali setahun / cukup haul Kadar 1 gantang Baghdad / 2.7 kilogram Mengikut kadar yang ditetapkan 1 X 1M = 4 markah (c) Akibat mengabaikan perkara fardu kifayah    Ketinggalan dalam semua bidang terutamanya bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi    Dipingir oleh masyarakat kerana tidak mempunyai ilmu dan kemahiran    Hidup dalam kemiskinan disebabkan tidak mempunyai ilmu dan kemahiran untuk meningkatkan ekonomi 1 X 2M = 2 markah  4    Mudah ditipu dan diperdaya dalam pelbagai bidang terutamanya bidang perniagaan. (d) i. CONTOH JAWAPAN Saya mengamalkan solat Hajat memohon agar berlapang dada dan fikiran serta diberi ketenangan dan kesihatan (1m) semasa menghadapi peperiksaan. (1m) Dengan ini, secara tidak langsung saya bergantung harap dengan Allah SWT atas segala usaha yang telah dilakukan untuk Berjaya dalam peperiksaan. (1m) Oleh itu, kita tidak boleh berputus asa memohon kepada Allah SWT dalam apa jua keadaan agar sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. (1m) Catatan : -   1 isi sahaja = 1m -   Isi + huraian ringkas = 2m -   Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m -   Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik / tersusun /relevan / kreatif = 4m = 4 markah ii. CONTOH JAWAPAN Allah SWT akan mempermudahkan segala urusan kehidupan (1m) yang membolehkan seseorang itumeneruskan kehidupan dengan lancer dan tenteram. (1m) Bagi seorang pelajar, perkara ini sangat penting supaya mudah untuk memahami dan mengingati ilmu pengetahuan yang diajar oleh guru semasa di dalam kelas. (1m) Kesimpulannya, kita hendaklah istiqamah dalam melakukan solat tahajud supaya memperoleh banyak manfaat daripadanya. Catatan : -   1 isi sahaja = 1m -   Isi + huraian ringkas = 2m -   Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m -   Isi + huraian lengkap + olahan jawapan tepat / menarik / tersusun /relevan / kreatif = 4m = 4 markah 5. (a) i. Bani Adi Quraisy ii. Makkah iii. 10 tahun 6 bulan 1 X 1M = 3 markah (b) i. √  ii. X iii. √  1 X 1M = 3 markah
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks