Soalan Kaji Selidik

Publish in

Documents

33 views

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
asdasdasd
Transcript
  1   Soalan Kaji Selidik Matematik  NAMA : KELAS : 1 20% daripada 160 = 2 25% daripada 960 ialah 3 Cari peratus bagi 805 biji daripada 1 150 biji guli. 4 50% daripada 3∙ 5 kg =  Nyatakan jawapan dalam g  2   Soalan Kaji Selidik Matematik 5 Rajah terdiri daripada dua keping kad yang sama saiz. Setiap kad dibahagikan kepada beberapa  bahagian yang sama besar. Hitungkan jumlah peratusan kawasan yang berwarna daripada kedua-dua kad itu. 6 Jadual menunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan dalam tiga kumpulan. Kumpulan Lelaki Perempuan A 38 47 B 33 48 C 39 45 Berapakah peratus bilangan murid perempuan daripada jumlah murid itu?  3   Soalan Kaji Selidik Matematik SOALAN TAMAT 7 Rajah menunjukkan harga sehelai baju. Selepas tiga bulan, harga baju itu meningkat 20%. Hitung harga baharu baju itu. 8 Rajah menunjukkan sebuah bekas yang mempunyai ruangan yang sama besar. 60% daripada ruangan itu diisi dengan butang hijau. Bakinya diisi dengan butang merah. Berapakah bilangan ruangan yang diisi dengan butang merah?
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks