Surat Tawaran Iklan Majalah

Publish in

Documents

285 views

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
majalah
Transcript
    “1 MALAYSIA :   RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”   Ruj Kami : SMKSA.100-8/2/1( 51) Tarikh :07 September 2017 Kepada , Sesiapa yang berkenaan . Tuan , Tawaran Ruang Iklan Dalam Majalah Sekolah “GEMILANG”  Edisi ke-18 Tahun 2017 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk . 2. Sehubungan dengan itu, tawaran ruang iklan ini terbuka kepada tuan / puan. Bayaran untuk ruang iklan adalah seperti berikut : BIL. RUANG BAYARAN 1 Kulit (luar) belakang berwarna RM 1000.00 2 Kulit (dalam) hadapan berwarna RM 800.00 3 Kulit (dalam) belakang berwarna RM 800.00 4 Satu muka surat dalam ( berwarna ) RM 500.00 5 Separuh muka surat dalam ( berwarna ) RM 250.00 3. Sekiranya tuan/puan berminat, sila lengkapkan borang yang disertakan, beserta kad iklan perniagaan tuan/puan sebelum 30 September 2017. Bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai/cek atas nama Pengetua SMK Sri Andalas . Borang yang telah lengkap perlulah dihantar melalui faksimile sekolah atau e-melkan ke teamgemilangsmksa@gmail.com. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Puan Wan Suhaila Bt. W. Ahmad (011-5805 8348 )-Setiausaha Sidang Redaksi Gemilang, SMK Sri Andalas, Klang. Sekian , terima kasih . “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”   Saya yang menurut perintah , (HJH KALSOM BINTI REDZUAN) Pengetua , Smk Sri Andalas, Klang . SMK SRI ANDALAS JALAN SRI DAMAK 10, TAMAN SRI ANDALAS, 41200 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN Email : bea0104@btpnsel.edu.my Website : www.smksa.com Kod Sekolah : BEA 0104 Tel : 03-33737394, 03-33715803 Fax : 03-33730981  SLIP JAWAPAN Pengetua SMK Sri Andalas, Jalan Seri Damak 10, Taman Sri Andalas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan. (U/P: Pn. Wan Suhaila binti W. Ahmad) Tuan, Tawaran Ruang Iklan Dalam Majalah Sekolah “GEMILANG” Edisi ke -18 Tahun 2017 Perkara di atas dirujuk. 2. Pihak kami berminat untuk membeli ruangan iklan yang berikut: Bil Spesifikasi Saiz Harga (RM) Tanda (  ) 1 Kulit (luar) belakang berwarna 1 muka surat RM 1000.00 2 Kulit (dalam) hadapan berwarna 1 muka surat RM 800.00 3 Kulit (dalam) belakang berwarna 1 muka surat RM 800.00 4 Sebelah dalam (berwarna ) 1 muka surat RM 500.00 5 Sebelah dalam (berwarna ) ½ muka surat RM 250.00 3. Bersama-sama ini saya sertakan bayaran secara: i.   Tunai ii.   Cek yang bernombor _________________________ iii.   Bank in dalam akaun sekolah (Sila sertakan resit pembayaran) Sekian, terima kasih. Yang benar, …………………………………………  ( ) **Sila tandakan (  ) pada yang berkenaan)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks